meny
søk
English

Større toleranse for epilepsi- og diabetespasienter i samfunnet

En ny undersøkelse viser at epilepsi- og diabetespasienter opplever at de blir utsatt for mindre diskriminering og færre fordommer i dag enn hva tilfellet var tidligere

NOVA-forskerne Siri Næss og John Eriksen har studert psykososiale sider ved sykdommene diabetes og epilepsi. Selv om det medisinske utgangspunktet for disse sykdommene er svært forskjellig, har de en rekke fellestrekk. Undersøkelsen er omfattende i norsk sammenheng. Den bygger blant annet på gjennomgang av internasjonal litteratur, analyser av norske data, en stor spørreundersøkelse samt egne intervjuer. Hovedmålsettingen har vært å formidle pasientenes egne opplevelser.

Funn fra undersøkelsen:

- Undersøkelsen viser at det er en belastning å ha diabetes eller epilepsi, men at de fleste mestrer påkjenningene meget godt. En sammenligning mellom personer som har disse sykdommene og personer uten kjente sykdommer, viste likevel at den førstnevnte gruppen hadde noe lavere livskvalitet, de var sjeldnere yrkesaktive og hadde lavere utdanning. Videre oppga flere at de var trøtte og slitne, hadde søvnproblemer, brukte beroligende medisin, var nervøse, urolige og nedstemte. Færre i denne gruppen svarte at de var fornøyd med livet.

- Sykdommene kan kontrolleres ved hjelp av medisin og en regelmessig livsførsel. Kontrollen er langt på vei pasientenes eget ansvar. Manglende kontroll øker risioken både for insulinsjokk/sukkersjokk og kramper på kort sikt og senskader på lang sikt.

- Yngre epilepsi- og diabetespasienter har høyere livskvalitet enn eldre med samme sykdommer.

- Noen av pasientene forteller at de har følt seg stigmatisert, spesielt epilepsipasientene og særlig når de var yngre. De har da forsøkt å forsøkt å skjule sykdommen. Men de fleste aksepterer etterhevrt at de har sykdommen og tilpasser seg godt. Likevel kan sykdommen bli en større belastning etter hvert som pasienten blir eldre, fordi mange får senskader.

- God kontroll med sykdommene vil forebygge senskader.

Les mer om rapporten her

Publisert: