meny
søk
English

Går inn for overdragelse av AFI og NOVA

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) går inn for å overta og innlemme i høgskolen to frittstående forskningsinstitutter.

afi-nova-avstem-270312-695

Vedtaket legger opp til en mulig endelig beslutning om virksomhetsoverdragelse senest våren 2013. I mellomtiden skal høgskolens ledelse arbeide videre med forutsetninger styret setter som betingelse for sammenslåing. Blant disse er at det i forhandlinger med instituttene oppnås enighet med disse og deres styrer om virksomhetsoverdragelse.

- Styret ser sammenslåing med AFI og NOVA som et viktig strategisk trekk for å videreutvikle sterke fag- og forskningsmiljøer, i første rekke på områder som samfunn og velferd. Dette er av stor betydning i forhold til høgskolens universitetssatsing, både ved den forskningsporteføljen instituttene representerer i seg selv og de faglige synergiene dette vil kunne gi innover i høgskolen, sier rektor og styreleder, Kari Toverud Jensen.

Forutsetninger for sammenslåing

Styret forutsetter at Kunnskapsdepartementet overfører de grunnbevilgningene som gis til AFI og NOVA på permanent basis, og minst på samme nivå som i dag. Etter forhandlinger med de to instituttene og endelig avklaring av spørsmålet om overdragelse, går styret inn for å innlemme de to instituttene i høgskolen i form av et felles senter, underlagt styret og institusjonens ledelse.  Det skal videre utarbeides en forskningsstrategi med prioriterte satsingsområder, styret peker her spesielt på muligheter innen helse- og velferdsområdet. Det skal utarbeides forslag til modeller for samhandling og arbeidsdeling mellom fakultetene og sentrene, og gjøres nødvendige undersøkelser for å belyse eventuell operasjonell og finansiell risiko. Styret forutsetter videre at det søkes KD om støtte fra SAK-midler til dekning av ekstraordinære utgifter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av sammenslåingen.

Blir forutsetningene innfridd, legges det opp til ny styrebehandling av AFI/NOVA-saken våren 2013.

Dialog om tettere samarbeid

Bakgrunnen for vedtaket er en dialog mellom den daværende Høgskolen i Oslo og seks samfunnsvitenskapelige institutter fra høsten 2010, basert på lengre tids samarbeid og behov for å avklare mulighetene for tettere kontakt. AFI og NOVA svarte positivt på dette. Et utredningsarbeid med representanter for de tre partene ble så igangsatt, og en utredning med forslag til sammenslåing forelå i november 2011. Utredningen har siden vært på intern høring.

Blant de enkelte enhetene og de ansattes organisasjoner på HiOA har det vært delte oppfatninger om riktigheten av sammenslåing. Skepsisen er blant annet begrunnet i tidspunkt og foreslått framdriftsplan, i organisatoriske forhold og i forslag om samlokalisering.

I høgskoledirektørens saksframlegg til styret var det imidlertid lagt større vekt på de strategiske mulighetene som åpner seg ved en sammenslåing. Direktøren viste til universitetssatsingen og framholdt at «dette handler ikke om hvor HiOAs virksomhet skal være om 2-3 år, men om hvilken institusjon som skal bygges for framtiden. Dette gjelder en langsiktig satsing for å utvikle forskningsporteføljen og å styrke kunnskapsgrunnlaget for utdanningsvirksomheten ved det kommende universitetet.»

Styrets flertall sluttet seg til dette. Vedtaket ble gjort med åtte mot to stemmer.

Jan Eriksen Publisert: