meny
søk
English

Omorganiserer virksomhet ved PUS

Styret ved HiOA har vedtatt å overføre virksomheten ved Pedagogisk utviklingssenter (PUS) til andre enheter ved høgskolen.

Endringen skjer med begrunnelse i et ønske om å styrke flere av de områdene som frem til i dag har ligget under PUS.

Førstelektorprogrammet og oppgaveområdet utdanningskvalitet og UH-pedagogikk (høgskolepedagogisk basiskompetanse) legges begge til Senter for profesjonsstudier (SPS). Det etableres et språk- og skriveverksted på Læringssenter og bibliotek, som også inkluderer «English for Academic Purposes». Verkstedet skal ha både studenter og tilsatte som målgruppe. På Læringssenter og bibliotek etableres også en «ePed»-enhet, som inkluderer eCampus-området ved dagens PUS.

- En ny organisering av oppgaveområdene ved PUS vil kunne gi ny giv for oppgaveområdene og skape vekst og robuste fagmiljøer innen de respektive områdene, heter det bl.a. i premissene for vedtaket.

Overføringen av førstelektorprogrammet til SPS skjer i påvente av utredningen om førstelektorkompetanse i regi av Universitets- og høgskolerådet. Utredningen skal behandles i UHR-styret senere i år. Ved å knytte både førstelektorprogrammet og utdanningskvalitet og UH-pedagogikk til det allerede sterke forskningsmiljøet ved SPS, mener høgskolen at man vil få synergier mellom de to områdene fra PUS.

- Det vil kunne bli et unikt fakultetsovergripende profesjonsfaglig miljø på nasjonalt og internasjonalt nivå, heter det i premissene for styrevedtaket. Vedrørende den videre utviklingen av oppgaveområdene heter det at de «må forankres i strategi for universitetssatsing og gjennom den pågående strategiprosessen for Høgskolen i Oslo og Akershus».

Overføringen av arbeidsområdene fra PUS til SPS og Læringssenter og bibliotek skjer med virkning fra 1. juni i år. Med hensyn til overføring av medarbeidere, forutsetter styret at høgskolen gjør dette i tråd med håndbok for omstilling ved HiOA.

Jan Eriksen Publisert: