meny
søk
English

Små stegs strategier sikrest

Personlige kontakter og avtaler om enkeltprosjekter skal gi økt samarbeid HiOA-Kjellerinstituttene.

Fra dialogkonferansen på Kjeller

En dialogkonferanse med deltakere fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Akershus fylkeskommune, Skedsmo kommune og forskningsinstituttene på Kjeller drøftet i går hvordan høgskolen kan komme i bedre interaksjon med de lokale virksomhetene rundt Studiested Kjeller. Særlig fokus var på hvordan høgskolen kan styrke samarbeidet med forskningsinstituttene. Dette var i sin tid et viktig premiss for å samlokalisere den daværende Høgskolen i Akershus i nær tilknytning til instituttene.

- Konferansen har vist at det er de små stegs strategier vi må konsentrere oss om. Teknologifagene er viktige, her har vi et stort potensiale. Men det er også et poeng å se på mulighetene innenfor andre fag, herunder både helsefag og lærerutdanning, oppsummerte prorektor for studier og regional forankring ved HiOA, Olgunn Ransedokken ved avslutningen av konferansen.

Look to Karlstad!

- For å lykkes med et samarbeid mellom et lærested og nært omkringliggende virksomheter, er de personlige relasjonene viktige. Det gjelder å bygge fortrolighetsforhold, både mellom organisasjoner og enkeltpersoner, der begge parter er åpne på sine styrker og svakheter. Hva trenger vi hjelp til? Hva for støtte og hjelp kan vi tilby andre? Vår erfaring er at det er på et slikt grunnlag, både «bottom-up» og «top-down», at man kan få i gang et konkret samarbeid, sa virksomhetsleder Håkan Spjuth fra Grants & Innovation Office ved Karlstads universitet.

Sett fra et norsk synspunkt har Karlstad kommet langt i denne typen samarbeid. Dette gir seg blant annet utslag i betydelige oppdragsinntekter og gode eksempler på kommersialisering av forskningsresultater.

Karlstads universitet har en relativt nær fortid som høgskole og har i flere år vært en hjørnestein i Uniska-samarbeidet, et EU-finansiert interregionalt samarbeid mellom innlands-høyskolene og universtitetene på begge sider av svenskegrensen. Uniska-samarbeidet er blant elementene tidligere Høgskolen i Akershus tok med seg inn i HiOA-fusjonen sist høst.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paneldebatt

Åpne for prosjektsamarbeid

Erkjennelsen av de små stegs strategier kom blant annet etter at forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt, Svein Rollvik, bekjentgjorde at de står rede til å gå i samarbeid med høgskolen på det som synes umiddelbart realistisk: Spille inn oppdrag i form av oppgavetekster, både på bachelor- og masternivå, og bruk av FFI-forskere som veiledere.

- Fra instituttenes side har vi våre egne målsettinger å ivareta. Innenfor disse er det imidlertid mange konkrete oppgaver og prosjekter der vi ser muligheter. Vi trenger ikke store ord, men mer kontakt om enkeltspørsmål. Etter at høgskolen kom hit, har vi hatt flere studenter inne hos oss, for å løse konkrete oppgaver og utfordringer vi har gitt. Vi har også bidratt med veiledning. Det har alltid gått fint, og vi er absolutt åpne for å fortsette dette, sa Rollvik.

Blant prosjektene høgskolen har samarbeidet med FFI om er særlig en designoppgave knyttet til en FFI-utviklet mobil gassdetektor.

Også professor Jozef Pacyna fra Norsk Institutt for luftforskning (NILU) sa at også hans institutt er åpen for slikt «bottom-up»-samarbeid.  

Flere idéer fra HiOA

Fra HiOAs side ble det fremholdt flere ideer til hvordan samarbeidet kan styrkes, både inn mot forskningsinstituttene og mot regionens næringsliv.

  • Nye og arbeidsplassbaserte studier: Etter modell fra en avtale med Bærum kommune, er det mulig å tenke seg nye studier, også innenfor teknologiske fag, med undervisning ute på arbeidsplasser.
  • Bygge opp forskningsmiljøer, for å muliggjøre flere studier ved HiOA, ved hjelp av professor II-stillinger.
  • Legge deler av undervisning (enkeltemner, kurs) i teknologiske fag til Studiested Kjeller eller til forskningsinstituttene.
  • Fortsette arbeidet med å få godkjent et masterstudium i energi og miljø.

Flere utfordringer

I en avsluttende paneldebatt ble det pekt på flere utfordringer knyttet til ønsket om mer og bedre samarbeid HiOA-Kjellerinstituttene.

  • Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK) har allerede emner, basert på ressurser fra forskningsinstituttene, innenfor de områdene HiOA kan tenkes å utvide sitt samarbeid til. HiOA-studenters mulige deltakelse i slike emner, fordrer i prinsippet immatrikulering ved UiO eller NTNU, som eier UNIK.  
  • Som høgskole har HiOA kun anledning til å opprette studier på bachelornivå eller lavere. Nye studier på master- eller doktorgradsnivå fordrer akkreditering hos NOKUT. En prosess for slik akkreditering tar gjerne flere år.

Historie før og etter konferansen

Vidar Sannerhaugen, direktør ved Campus Kjeller og medlem av HiOA-styret, oppsummerte konferansen ved å si at det her er snakk om et tidsskille.

- Jeg tror vi vil se tilbake på dette, som tida før og tida etter denne konferansen. Dette har vært svært verdifullt. Nå gjelder det å få på plass de enkle avtalene om konkrete prosjekter. Fra bunnen og opp, men samtidig forankret på toppen, sa han.

Jan Eriksen Publisert: