HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Avtalen med samfunnet

Hvordan veier man rolleforpliktelsen mot egne etiske overbevisninger? Filosof Andreas Eriksen hevder at reservasjonsspørsmålet kan forstås i lys av løfters bindende kraft.

– Profesjonsutøvere er forventet å handle i tråd med en rolle, og jeg undersøker hva det vil si at en rolle gir grunner for handling, sier stipendiat og filosof Andreas Eriksen ved Senter for profesjonsstudier.

Reservasjonsspørsmålet

– Reservasjonsspørsmålet dreier seg om de tilfellene hvor rollen ikke leverer tilstrekkelige grunner for aktøren lenger, og er derfor interessant innenfor rammene av mitt prosjekt.

Eriksens ph.d.-prosjekt tar for seg profesjonsroller generelt, men han bruker ofte legerollen som eksempel.

– Leger blir ofte sagt å være forpliktet overfor verdier som liv og helse. Og noen hevder at rollen gir aktøren handlingsgrunner såfremt den ivaretar universelle prinsipper, som for eksempel rett til autonomi.

Andreas Eriksen

Rolleinstruksen

Rollen gir utøveren grunner fordi den beskytter sentrale moralske verdier eller prinsipper. Eriksen er opptatt av hvorfor profesjonsutøveren skal følge rolleinstruksene, selv når de virker som mangelfulle tolkninger av verdier, som helse, eller prinsipper, som respekt for autonomi.

– Det finnes tilfeller hvor profesjonsutøveren må gjøre noe som virker feil, sier han.

– Ta for eksempel taushetsplikten. En profesjonsutøver kan mene at den er for streng og at det burde være tillatt å gi mer informasjon til nære slektninger i noen tilfeller. Hvorfor skal utøveren spørre seg hva rollen krever og ikke hva som ville vært optimalt i hvert enkelt tilfelle?

Legitimitet

Eriksen mener at rollen bør gi handlingsgrunner selv når man er uenig, og presiserer:

– Jeg tar som utgangspunkt at profesjonsutøveren må virke i et samfunn hvor man er uenige i stort og smått. Det blir feil om den enkelte profesjonsutøveren skal kunne heve seg over den felles forståelsen av rollen som er etablert. Det er derfor jeg snakker om roller som en kilde til grunner basert på legitimitet.

– Jeg er opptatt av begrepet legitimitet fordi det handler om en kvalitet ved rollen som gjør at den kan gi grunner selv for de som er uenige. Legitimitet handler om mer enn innholdet i rolleinstrukser, det handler om hvordan innholdet er knyttet til visse forventninger.

Et løfte til samfunnet

Eriksen hevder at løfter kan belyse profesjonsroller.

– Jeg bruker løfter som modell fordi de også binder uavhengig av innhold. Når vi har lovet noe er vi forpliktet overfor noen. Det er løftemottagerens forventninger som binder, og ikke innholdet i løftet.

Den enkelte profesjonsutøverens løfte har vært fokus i profesjonsetikken fra før. Eriksen hever blikket og ser på hvordan profesjonen som helhet kan holde sine løfter.

– Jeg er opptatt av at profesjonen som helhet faktisk har en avtale med samfunnet om å løse en oppgave i tråd med visse standarder, sier han.

– Det gir utøveren en grunn til å spørre seg hva rollen krever i enhver situasjon, slik vi har en grunn til å spørre oss hva en løftemottaker kan kreve av oss når vi har lovet noe. Så jeg er interessert i hvordan innholdet i rollen får en moralsk egenvekt, ikke hvordan den enkelte utøveren er knyttet til rollen.

Politiske spørsmål

Om de profesjonelle skal ha reservasjonsrett når de er dypt uenige, som for eksempel i abortspørsmålet, er et politisk spørsmål.

– Dersom den profesjonelle tenker på rollen som et løfte til samfunnet vil det være grenser for hva som kan regnes som gyldige rolleinstrukser. Rollen er en kilde til grunner så lenge den krever noe som er innenfor hva man kan love. Men dersom rollen oppfattes som et brudd med grunnleggende moralske verdier kan den ikke forstås som et løfte, sier Eriksen.

– Det er det kjente problemet med umoralske løfter: Man kan ikke ta på seg en moralsk forpliktelse til å gjøre noe umoralsk. Men dette alene betyr ikke at man skal ha rett til å reservere seg. Spørsmålet om reservasjonsrett handler om hvordan profesjonens løfte kan innfris selv når enkelte utøvere mener det er ugyldig. Det er et politisk spørsmål om hva samfunnet egentlig har krav på. 

Vanskelige valg

Det kan være vanskelig for den profesjonelle å avgjøre om rollen krever noe man ikke kan love.

– Jeg forsøker ikke å beskrive noen mekanisk prosedyre for å avgjøre det. Jeg bruker begrepet legitimitet for å beskrive en terskel for at rollen skal være en kilde til grunner. Rollen framstår som legitim så lenge den kan tolkes som et oppriktig forsøk på å ivareta det man anser for å være moralske grunnverdier.

– Avgjørelsene bak rolleinstruksene trenger ikke oppfattes som riktige, men de må i det minste kunne forsvares som rimelige beslutninger, sier Eriksen.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: