HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Marita Nordhaug disputerer

Marita Nordhaug disputerte fredag 20. september 2013 for graden ph.d i profesjonsstudier over avhandlingen: "Which Patient's Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care".

Prøveforelesning for graden ph.d i profesjonsstudier

Marita Nordhaug, forsker ved SPS.

Tid: Fredag 20. september kl. 10.00
Sted: P173, Pilestredet 48
Tema: The relevance of the concept of need to nursing and health practice.

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas:

Tid: Fredag 20. september kl. 12.00
Sted: P173, Pilestredet 48

Ordinære opponenter:

Førsteopponent: professor Steven Derek Edwards, Swansea University
Andreopponent: førsteamanuensis Kristine Bærøe, Universitetet i Bergen
Leder av komiteen: professor Nils Gilje, Senter for profesjonsstudier, HiOA / Universitetet i Bergen
Prøveforelesning og disputas vil bli ledet av rektor Kari Toverud Jensen.

Sammendrag av avhandlingen

Avhandlingen studerer partiskhet og upartiskhet som divergerende normative hensyn i sykepleie. Hovedfokus og hensikt med studien er å etablere et argument for legitim partiskhet i sykepleie. Partiskhet forstås her som å gi forrang til en pasients behov for sykepleie fremfor andre pasienters behov for sykepleie, med utgangspunkt i relasjonell nærhet til den aktuelle pasient. En sentral antakelse for studien er at prioriteringer i helsetjenestene medfører moralske dilemmaer i klinisk sykepleie. Ett slikt dilemma er hvordan hensyn til den enkelte pasient skal kunne forenes med hensyn til likebehandling og maksimering av helserelatert velferd for alle som har relevante behov for sykepleie. I klinisk sykepleie er det en økende tendens at adekvat oppmerksomhet til enkeltpasienters sykepleiebehov begrenses fordi sykepleiernes mulighet til å realisere sykepleiens faglige og etiske mandat stadig kommer i konflikt med kravene om kostnads-effektivitet i helsevesenet generelt, og i pleie og behandling spesielt.

Dette indikerer en betydelig normativ ubalanse mellom hensyn til relasjonell og individuell omsorg og hensyn til distributiv rettferdighet. Dette viser også den økende betydningen av diskusjoner om akseptable former for partiskhet i sykepleie. Diskusjonen i denne avhandlingen baserer seg på ulike moralfilosofiske teorier og posisjoner. En utfordring er hvordan slike diskusjoner om partiskhet og upartiskhet kan ha relevans i en profesjonell rolle-kontekst som klinisk sykepleie, så vel som i sykepleieetikken generelt. Denne utfordringen imøtekommes ved å undersøke hvordan profesjonelle roller og etisk ansvar i sykepleie kan konseptualiseres. Det argumenteres at sykepleierollen bør forstås som en profesjonsrolle ulik andre kontraktuelle rolle på en måte som har betydning for måten rollemoral og rollebaserte forpliktelser forstås. Sykepleie innebærer rolle-relative etiske hensyn som forbinder upartiske og partiske perspektiver.

Sykepleieres forpliktelse til å utøve individtilpasset og adekvat sykepleie utgjør en av de viktigste plikter og ansvar i sykepleieprofesjonen. Sykepleie finner sted innenfor rammen av sykepleieprosjekter, i relasjonell nærhet til den enkelte pasienten. Aspektene i sykepleie fordrer ulik grad av tid og oppmerksomhet for å imøtekommes adekvat og individtilpasset. Derfor argumenteres det for at sykepleiere i enkelte situasjoner tillates å være partiske for å opprettholde deres profesjonelle forpliktelse. Likevel, selv om partiskhet enkelte ganger kan trumfe upartiske hensyn til distributive rettferdighet, er partiskhet begrenset både av prinsipielle og kontekstuelle vurderinger av pasienters behov, så vel som rolle-relative deontologiske restriksjoner for minimalisering av skade. 

Noen av de dilemmaene som diskuteres kan betegnes som moralske dilemmaer av en tragisk natur, og disse kan ikke løses uten uheldige konsekvenser. Det foreslås at noen slike vanskelige situasjoner kan og bør reduseres ved institusjonelle og organisatorisk tilrettelegging og beslutninger fra helsetjenestens makronivå. Til slutt foreslås hvordan et rammeverk for normativ sykepleieetikk kan inkorporere tillatt partiskhet og hvilke hensyn sykepleieetikken bør inkorporere for å balansere partiske og upartiske hensyn.

Les også: Et forsvar for nærhet
 

Senter for profesjonsstudier Publisert: Oppdatert: