HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Stipendiat Kjersti Nesje leter etter svar

HiOA har en rekke ph.d.-programmer. Møt en av våre nye stipendiater, Kjersti Nesje.

Stipendiatprofil

Navn: Kjersti Nesje
Alder: 29
Kommer fra: Hole, Buskerud
Doktorgradsprosjekt: En studie av work commitment blant profesjonsutøvere
Veileder: Per Arne Tufte

Kjersti Nesje

Akademisk bakgrunn?

Bachelor- og mastergrad i helse- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo. I tillegg har jeg en påbegynt bachelor i litteraturvitenskap fra samme sted.

Hvordan havnet du på HiOA?

Jeg begynte som vitenskapelig assistent ved Senter for profesjonsstudier høsten 2009, og søkte og fikk en stipendiatstilling ved senteret høsten 2011.

Hva forsker du på?

Prosjektet handler om hva som fører til profesjonstilhørighet og jobbengasjement hos profesjonsutøvere. Akkurat nå skriver jeg en artikkel om sammenhengen mellom uegennyttig motivasjon hos sykepleierstudenter og hvordan de engasjerer seg i jobben sin når de kommer ut i arbeid. 

Hvorfor begynte du å forske på dette?

Kjersti Nesje

Jeg ble oppmerksom på dette temaet etter å ha jobbet som vitenskapelig assistent på SPS. Det har vært en dreining innenfor psykologi mot å se mer på det meningsfylte og positive i menneskets liv, og hvordan fostre trivsel og velvære. Arbeidslivet er en arena hvor jeg synes det er spesielt viktig å studere slike fenomen.

Hva er det du forsøker å finne ut?

Jeg forsker på hvilke faktorer som kan være med på å påvirke positive aspekter ved jobben, som identifikasjon og engasjement.  

Hvordan går du frem for å finne svar?

Jeg bruker StudData som er en spørreundersøkelse, hvor studenter ved ulike institusjoner følges fra starten av utdanningen til de begynner sin yrkeskarriere. Slike spørreundersøkelser er tid- og ressurskrevende å samle inn, derfor er det veldig gøy å få mulighet til å kunne analysere på et slikt datamateriale.  

Hvorfor er denne forskningen viktig?

I sykepleieprofesjonen, som jeg nå skriver om, vil det være et økt behov for personell i nær fremtid. Det krever både økt rekruttering til profesjonen, men også at de som er i profesjonen ønsker å bli værende. Hvis min forskning til slutt kan si noe om hva som gjør at sykepleiere blir værende i yrket, vil det være viktig kunnskap både for den enkelte profesjonsutøveren og for samfunnet.  

Hvilke utfordringer står forskningsfeltet ditt ovenfor?

Innenfor den grenen av arbeidspsykologi jeg forholder meg til kan det være utfordrende at det finnes stort utvalg av forskning som tar sikte på å måle fenomener som likner hverandre. Derfor kan det være vanskelig å få oversikt over forskningen på feltet, og vite hva som er relevant for mitt prosjekt.

Andre forskningsinteresser?

Jeg er veldig glad i den klassiske sosialpsykologien, som omhandler gruppetilhørighet og gruppediskriminering.

Faglig favorittbok?

Tajfels artikkel «Experiments in Intergroup Discrimination»  fra 1970 var et svært viktig bidrag i formingen av sosial identitetsteori, som jeg har brukt mye. I tillegg gir C. Daniel Batson i boka Altruism in Humans et interessant bidrag i å forklare hvorfor mennesker motiveres til å være altruistisk. 

Hva leser du når du ikke forsker?

Haruki Murakami har jeg lest mye av, men det blir dessverre litt for lite skjønnlitteratur og litt for mye tv-serier etter jobb nå for tiden.

Hvor er du om 10 år?

Jeg forholder meg foreløpig bare til det å levere avhandlingen, det er lenge til!

 

Muligheter med ph.d.

  • Doktorgradsutdanningen fortsetter der masterutdanningen slapp. Du vil også her gå igjennom en kombinasjon av opplæring og selvstendig, men hovedfokus er nå på det selvstendige forskningsarbeidet og på avhandlingen din.
  • En viktig del av utdanningen er også deltakelse i forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt, samt faglig formidling knyttet til forskningsarbeidet ditt.
  • I et stadig mer kunnskapsbasert samfunn åpner det seg mange muligheter for en med en ph.d.-grad. Du får en spisskompetanse som kan gi deg arbeid innen forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning, nasjonalt og internasjonalt.
  • Les mer om ph.d.-programmene ved HiOA
Harald Bonaventura Borchgrevink Publisert: Oppdatert:

Ph.d.-programmer

Er du ferdig med masterstudiet ditt, men ikke helt ferdig med å fordype deg i fagfeltet ditt? Da kan forskerutdanning eller doktorgradsutdanning (ph.d.-utdanning) være noe for deg.

Les mer om ph.d.-programmene