HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Det som skulle bevises

De skriver om matematikkdidaktikk i ny lærebok for grunnskolelærerutdanningen.

Førsteamanuensis Bodil Kleve, førstelektor Helga Kufaas Tellefsen, førsteamanuensis George Harry Hitching og høgskolelektor Hans Wilhelm Mørch ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har alle skrevet kapitler i bind to av det nye matematikkverket for grunnskolelærerutdanningen QED 5-10.

Matematikkverket dekker 60 studiepoeng i matematikk og er også pensum på videreutdanningen Kompetanse for kvalitet for lærere.

QED står for det latinske uttrykket «quod erat demonstrandum» som ofte er de siste ordene i et matematisk bevis – det som skulle bevises.

Fire mattelærere

Refleksjon og diskusjon

Lærerutdannerne har skrevet om refleksjonsverktøy for matematikkundervisning, vurdering og problemløsning. I kapitlene har de samlet eksempler fra skolehverdagen, og boka er full av oppgaver. De har lagt vekt på at boka skal være lesbar. Den er skrevet for lærerstudenter, og de ønsker at studentene kan tenke, reflektere og diskutere med medstudenter rundt problemstillingene. Selv om det er mange eksempler, får ikke studentene svar på alt.

– Vi ønsker å spille ballen til leseren, sier Kleve, som har tatt utgangspunkt i kunnskapskvartetten i matematikk i sitt kapittel. – Dette er et analyseverktøy for å se hvordan lærernes undervisningskunnskap i matematikk kommer til uttrykk i undervisningen.

– Læreren har sine kunnskaper i matematikk som skal omformes slik at matematikken blir tilgjengelig for elevene. Samtidig ser vi på hvordan læreren får fram sammenhengene mellom ulike deler av matematikken og mellom matematikk og andre fag, og hvordan læreren gir respons på elevenes spørsmål, som ofte er uventede, sier Kleve. Hun er opptatt av hvordan lærerne videreutvikler seg som matematikklærere.

Vurdering for læring

– Når det gjelder vurdering, har jeg lagt hovedvekten på vurdering for og av læring, sier Tellefsen. – Jeg tar for meg hvilke spørsmål lærerne bør stille og hvilke oppgavetyper de bør velge for å gi tilbakemelding på elevenes arbeid.

– Vurdering er en viktig del av det å undervise og lære, og jeg har fokusert på vurdering som skjer i klasserommet.

Vurderings-kapittelet gir også en teoretisk innføring av hva vurdering er og hvorfor det skal vurderes. Kapittelet omhandler også internasjonale og nasjonale tester.  Det gis først et kort resyme om resultater fra TIMSS og PISA. Denne delen avsluttes med en relativt grundig gjennomgang av nasjonale tester, både kartleggingsprøver og nasjonale prøver i regning.

Bokomslag

Problemløsning

Bokas siste kapittel tar for seg problemløsningens plass i matematikkfaget og i matematikkundervisningen. Eksemplene skal være med på å videreutvikle studentenes matematikkdidaktiske kompetanse.

– Vi skriver om problemløsningsoppgaver, altså oppgaver hvor eleven i utgangspunktet ikke kjenner en løsningsmetode, sier Mørch. Sammen med Hitching har han skrevet kapittelet «Problemløsning i matematikk». Det er første gang de to skriver sammen.

– Problemløsningen bygger på ferdighetstrening i matematikk, sier Hitching. – Men i tillegg til ferdigheter må du gruble over oppgaven. Det er sjelden bare én metode for å løse problemet. Det kan angripes på flere måter.

Ny bok til høsten

De fire lærerutdannerne i matematikk skriver også om tilsvarende emner i læreboka QED 1-7, bind 2. Her er eksemplene til grunnskolelærerstudentene hentet fra de første klassetrinnene. Denne læreboka utgis til høsten.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert: