HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

«Etter 1001 natt…»

I 2013 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) den første kvalitative studien som er blitt gjort i Norge om ledelse og seniorpolitikk på mikronivå. Prosjektets hovedformål er å få ny kunnskap om hvordan industrien gjennom aktiv ledelse kan forlenge karrieren til bedriftens seniorer.

Hovedproblemstillingen i denne studien er følgende: Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien?

I denne studien deltar 4 store norske industribedrifter, lokalisert i Grenland, og det er totalt foretatt 34 strukturerte dybdeintervjuer: 30 intervjuer med ledere og personer med HR-funksjoner og 4 intervjuene med tillitsvalgte. 25 av de 30 med leder- og HR-funksjoner besvarte også selvevaluerings­skjemaet Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) som er det mest anvendte måleinstrumentet for å måle transformasjonsledelse. Analysen av MLQ viser at 5 av 25 tilfredsstiller kriteriene for å være transformasjonsleder.

Denne studien dokumenterer hvilke kontekstuelle faktorer lederne i industrien i Grenland opplever som begrensende og berikende for deres handlingsrom.  Videre dokumenterer studien hvilke grep og strategier lederne anvender for å forlenge karrieren til sine seniorarbeidstakere. Studien avdekker at industrien i stor grad fremstår som hemmet av kontekstuelle begrensninger i forhold til å tenke aktivt rundt seniorpolitikk. Industrien fokuserer også svært ensidig på fysiske tilrettelegging og kompetanseoverføring til yngre generasjoner. Industrien retter lite fokus på ledelse som et senior­politisk instrument. Studien konkluderer med at industribedriftene i forhold til å lykkes med å utvikle seniorpolitikken må koble på lederne i mye større grad enn de gjør i dag, og at de kan dra stor nytte av å tenke nytt om organisering, ledelse og aldring. Bedriftene må også iverksette seniorpolitiske tiltak tidligere enn de gjør i dag.

Last ned rapporten

Litteratur :
Terjesen, Hans Chr. Aa., Helge Svare og Robert Salomon (2014): «Etter 1001 natt…». Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, AFI-rapport 2014:7.

Kontakt :
Hans Chr. Aa. Terjesen

Olaug Hagen Publisert: Oppdatert: