HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvordan lese kvalitativ forskning?

En ny bok viser hvordan vi kan lese og forstå forskning.

Studenter får sin første erfaring med kvalitativ metode gjennom å lese forskning, ikke ved å gjøre forskning selv. Hvordan forstå og vurdere det metodiske grunnlaget i kvalitative forskningsartikler?

Anne og Silje

Stort behov

Det er et av spørsmålene i en ny bok fra Senter for profesjonsstudier, ført i pennen av førsteamanuensis og antropolog Anne Birgitte Leseth og stipendiat og sosiolog Silje Maria Tellmann. Målgruppen er studenter og andre som har behov for å lese og forstå forskning.

– Det er skrevet lite om kvalitativ metode og metodediskusjon i profesjonsforskningen, sier Leseth.

– Forskerne gjør lite rede for hvordan de får tak i materiale, og det er lite diskusjon om hva slags kunnskap en får når en jobber kvalitativt.

Vurdere forskning

– Målet med boka er at leseren skal kunne sette seg inn i de valgene forskeren har gjort underveis, og på denne måten kunne vurdere forskningen, sier Tellmann.

Boka viser blant annet hvordan forskerens forforståelse eller «brille» påvirker hva slags forskningsspørsmål som blir stilt. Leseren introduseres for noen vanlige kvalitative forskningsmetoder og lærer hvordan hun kan stille spørsmål til forskerens fremgangsmåter. 

– Vi håper boka vil gjøre leseren i bedre stand til å reflektere rundt kvalitativ forskning, sier forfatterne.

Kritisk lesning

Forfatterne har valgt å rette boka mot studenter i profesjonsfagene. Bokas eksempler er i stor grad hentet fra kvalitativ forskning innen helse- og sosialfag, og mange av eksemplene går igjen gjennom boka.

– I dagens kunnskapssamfunn stilles det økte krav til profesjonsutøvere og deres evne til å vurdere forskningsbasert kunnskap i arbeidet. Det er økte krav til at utdanningene skal være forskningsbaserte, også på bachelornivå.

– Det å lese forskning kritisk er en viktig ferdighet, sier de.

Hva slags kunnskap?

Hvordan lese kvalitativ forskning?

Forfatterne ønsker ikke å sette kvantitativ og kvalitativ forskning opp mot hverandre i boka. De vil derimot vise hvordan forskningsspørsmålet legger føringer for hvorvidt forskeren velger kvalitativ eller kvantitativ metode for å finne svar.

Forfatterne har erfaring med at studenter ofte stiller spørsmål ved hvordan kvalitativ forskning produserer valid og gyldig kunnskap.

– Vi ønsker å vise hva slags kunnskap en får ved å bruke kvalitative forskningsmetoder og hvordan denne kunnskapen «blir til». Noe som karakteriserer kvalitativ forskning er at forskeren setter spor i hele forskningsprosessen ved å være «sitt eget forskningsinstrument». Hvordan disse sporene kan «leses» ut av et forskningsarbeid, er noe av det vi diskuterer, sier Leseth.

Refleksivitet

– Vi legger blant annet stor vekt på å vise hvordan forskere generaliserer ut fra sin empiri eller innsamlede materiale. Hvordan kan vi for eksempel si noe om generelt om sykepleiere etter å ha intervjuet fem stykker? sier Tellmann.

Et viktig tema Leseth og Tellmann vil formidle er utfordringene ved å forske på sin egen profesjon.

– Hvordan kan en reflektere over egen profesjon? Hvordan kan en lage tilstrekkelig distanse til eget felt? I lesning av forskning inkluderer refleksivitet også leserens evne til å vurdere forskerens reflektivitet, sier Leseth.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: