HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvalitet uten relevans?

Ideen om en god profesjonsutdanning uten relevans gir ingen mening.

Blir profesjonsutdanningene bedre med mer teori? Og hvordan måles god kvalitet i profesjonsutdanningene? Dette er blant spørsmålene som vil diskuteres på SPS-konferansen 4. desember.

Akademisk drift

Jens-Christian Smeby

Mange hevder at en akademisk drift preger høgskolene våre. Denne trenden handler om økt vektlegging av teori og forskningsbasert kunnskap, med den hensikt å forbedre den profesjonelle kompetansen til profesjonsutøverne. Kritiske røster mener imidlertid at dette betyr at institusjonen legger vekt på forskning og prøver å bli universiteter for å øke statusen, og at dette svekker relevansen av utdanningene.

Er dette noe særnorsk, eller gjenspeiler det en internasjonal trend?

Mer teori og praksis

– Den norske høgskolesektoren har blitt betegnet som den mest forskningstunge i Europa, sier Jens-Christian Smeby, professor ved SPS og ansvarlig for konferansen.

– Men min forskning viser at dette i stor grad er et internasjonalt fenomen. Norsk høgskolesektor påvirkes altså av internasjonale trender.

– Et gjennomgangstema i blant annet NOKUTs evaluering av flere profesjonsutdanninger er at utdanningene både må bli mer forskningsbaserte og mer rettet mot praksis, sier Smeby.

– Profesjonsutdanningene er en helt spesiell type utdanninger, der teori og praksis uløselig må knyttes til hverandre.

Snevert kvalitetsbegrep

Smeby legger vekt på at et akademisk kvalitetsbegrep som bare innebefatter teoretisk fagkunnskap ikke kan brukes i denne sammenhengen. – Dette blir meningsløst i profesjonsutdanningene der relevans er en viktig del, sier han.

– Det kan være en fare for at en legger et altfor snevert syn på kvalitet til grunn. For eksempel ensidig fokus på rent studieinterne forhold, som frafall, studenttilfredshet o.l.

– Vi kan tenke oss en utvikling der utdanningene blir mer akademiske og mindre relevante, men det er ikke nødvendigvis den retningen vi går i.

Pilestredet.Foto John Hughes

Brobygging

Brobygging – kvalitet og relevans i utdanningene er tema for årets SPS-konferanse. Broene skal bygges mellom teori og praksis.

Pilestredet 46, foto John Hughes

– Det er for enkelt å se på teori og praksis som motsetninger, sier Smeby. – Det kommer så klart an på hva slags teori som benyttes og hvordan vi evner å bruke den i praksis.

Han mener dette er vanskelige og kompliserte utfordringer der det ikke finnes enkle løsninger. En må satse på mange ulike tiltak og det er åpenbart rom for forbedringer.

– SPS-konferansen påpeker og ønsker å stimulere til refleksjon over hvordan vi kan jobbe systematisk med disse utfordringene, sier han.

SPS-konferansen 2014

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: