HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mer sammenheng i ny praksis?

Et nytt prosjekt skal følge den nye sykepleierutdanningen i Sandvika tett.

Hva er god kvalitet i sykepleierutdanningen? Og hvordan kan erfaringer fra den nye utdanningen i Sandvika bidra til å gjøre HiOAs etablerte sykepleierutdanninger bedre? Dette skal det nye følgeforskningsprosjektet ved SPS undersøke.

Pilotprosjekt

Høsten 2014 startet første kull studenter på HiOAs nye sykepleierutdanning i Sandvika. Fra før tilbyr høgskolen sykepleierutdanning ved Pilestredet og på Kjeller.

– Den nye utdanningen har fått en ganske annen profil enn de etablerte utdanningene, der studiet knyttes tett opp mot praksisfeltet, sier prosjektleder Anton Havnes ved Senter for profesjonsstudier.

Ida Hatlevik og Anton Havnes

Praksis i kommunehelsetjenesten

Utdanningen er et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og Bærum kommune. Dette innebærer blant annet en annen organisering av studentenes praksisperioder, med mer vekt på praksis i kommunehelsetjenesten. I tillegg legges det opp til nye undervisningsformer, for eksempel økt bruk av teknologi og case i undervisningen.

Utdanningen er etablert på bakgrunn av samhandlingsreformen, som overfører en rekke oppgaver som tidligere var lagt til spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

Sammenligne nytt med etablert

– Følgeforskningen vil undersøke og dokumentere hvordan praksisplassene fungerer som læringsarenaer for sykepleierstudentene, sier Havnes. – I hvilken grad kan disse arenaene sies å styrke kvaliteten i utdanningen?

I tillegg til den konkrete vurderingen av dette studietilbudet skal følgeforskningen sammenligne det nye tilbudet med innhold og organisering i de etablerte utdanningene i Pilestredet og på Kjeller.

– Målet er å undersøke kvalitet i sykepleierutdanning generelt og legge grunnlaget for at man kan lære av hverandre, sier han.

Metodemangfold

Følgeforskningsprosjektet skal gå over fire år. Studien består av både spørreskjemaundersøkelser, intervjuer, observasjoner og dokumentanalyser. Første kull vil følges gjennom studiene og til og med første året i jobb. Andre kull, som starter høsten 2015, vil følges til de er ferdige med studiene.

– Vi skal intervjue studenter, lærere, praksisveiledere og de som organiserer utdanningen, i tillegg til observasjoner i undervisning og praksis, sier forsker Ida Hatlevik, som koordinerer følgeforskningsprosjektet og har ansvar for den kvantitative delen.

Kjennetegn ved studentene

– I undersøkelsen blant studenter som er i sitt første studieår ønsker vi blant annet å få vite hva som motiverte og påvirket studentene til å velge akkurat sykepleierutdanningen og studiestedet, sier hun.

– Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi også å få kunnskap om eventuelle kjennetegn ved studentene som er av betydning for bedre å kunne legge til rette for et godt utdanningstilbud. I en senere studentundersøkelse, når studentene er i sitt tredje studieår, ønsker vi å undersøke studentenes vurderinger av studietilbudet.

Kunnskapssenteret i Sandvika

Ønske om sammenheng

Forskerne håper at følgeforskningsprosjektet vil gi ny innsikt i hvordan en god sykepleierutdanning kan organiseres.

– Vi håper på kunnskap om kvalitetsindikatorer for sykepleierutdanningen. Det vil si hva som spesifikt kjennetegner og må være tilstede for å få til god sykepleierutdanning, sier Hatlevik.

– Fra mange hold etterlyses mer sammenheng i utdanningen, altså bedre samspill mellom teori og praksis. Vi er særlig på jakt etter om de får til gode koblinger mellom teoretisk kunnskap og studentenes praksiserfaringer med profesjonsutøvelse i Sandvika, og om de andre utdanningene eventuelt kan lære noe av hva de får til der.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: