HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Motivert for å hjelpe

Sykepleiere ønsker å hjelpe andre, men denne motivasjonen gjør dem ikke mer engasjert i jobben sin.

De fleste sykepleiere oppgir ønsket om å hjelpe andre som den viktigste grunnen til at de valgte yrket. Denne prososiale motivasjonen gjør at sykepleierne føler seg sterkt knyttet til profesjonen sin, som igjen øker sannsynligheten for at de blir i yrket.

Engler i hvitt?

– Jeg var derimot overrasket over å finne at prososial motivasjon ikke er knyttet til hvordan sykepleierne opplever sitt daglige arbeid, sier stipendiat Kjersti Nesje ved Senter for profesjonsstudier. Hun har undersøkt hvordan sammenhengen mellom sykepleiernes motivasjon for å hjelpe andre henger sammen med henholdsvis tilhørighet til profesjonen og engasjement for jobben som sykepleier.

Ved hjelp av databasen StudData har Nesje undersøkt sykepleieres motivasjon i tredje studieår og sammenlignet med hva de har oppgitt når de har vært i yrket i tre år.

– Det er en tendens til at sykepleierne har blitt fremstilt som en slags «engler i hvitt», som ofrer litt av seg selv for å hjelpe andre, sier Nesje.

Kjersti Nesje

Utbrent på jobb

Hun utfordrer denne forestillingen når hun finner at ønsket om å hjelpe andre ikke gjør sykepleierne mer engasjert i jobben sin. Mangel på engasjement kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte.

– Dette kan tyde på at denne type hjelpe-motivasjon ikke er like viktig i utføringen av det daglige arbeidet.

Nesje viser til annen forskning på jobbengasjement, som viser at lite engasjement kan gjøre sykepleierne mer disponert for slitasje. – Det å jobbe i såkalte «hjelpeyrker» kan utløse utbrenthet og opplevelse av stress. Dermed er sannsynligheten større for å bli sykmeldt, sier hun.

– Vi må ta med i beregningen hvordan sykepleierne i undersøkelsen vurderer engasjement i jobben. Mange opplever nok at det idealistiske arbeidet må vike for det daglige arbeidet med tidspress, rutiner og hverdagsstress, sier hun.

Blir i jobben

Sykepleiernes motivasjon har tradisjonelt blitt beskrevet som et «kall». Det å ville hjelpe andre kjennetegner alle «hjelpeyrker». Prososial motivasjon er et ønske om å hjelpe andre. Det kan være ulike grunner til dette ønsket. For eksempel et indre ønske, eller et sett verdier som sier at det er riktig. Dette til forskjell fra altruisme, hvis eneste mål er å hjelpe andre. Nesje har kun sett på prososial motivasjon i betydningen ønsket om å hjelpe andre, og har ikke sett på ulike grunner for å ville hjelpe.

– Det er ikke overraskende at prososial motivasjon har sammenheng med sykepleiernes tilhørighet til profesjonen, siden det å hjelpe og vise omsorg er sentrale verdier i profesjonen.

Nesje viser til forskning som sier at profesjonstilhørighet øker sannsynligheten for at personen blir værende i yrket.

– Med tanke på samfunnets økte behov for helsepersonell, er dette viktig kunnskap, sier hun. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil mangle bortimot 30 000 sykepleiere i 2035.

Undervurderer utdanningen

Nesjes forskning viser at det er liten sammenheng mellom ønsket om å hjelpe andre og hvordan sykepleierne opplever arbeidshverdagen sin. I hennes studie er ikke prososial motivasjon en forutsetning for engasjement i jobben. Dette er et innlegg mot forestillingen om at en må være en spesielt omsorgsfull person for å kunne trives som sykepleier.

– Den tradisjonelle forestillingen om sykepleiere som engler i hvitt undervurderer betydningen av utdanningen, da den sier at det å være omsorgsfull er en egenskap en allerede har og som ikke kan læres, sier hun.

En variant av denne saken er også publisert på forskning.no

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: