HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

50 år med by- og regionforskning

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus markerte 50 år som forskningsinstitutt tidligere denne måneden.

Jan-Tore Berghei Publisert: Oppdatert:
Paneldebatt NIBR 50 år
Rektor ved HiOA, Curt Rice

I 1967 ble By- og regionforskningsinstituttet NIBR etablert som et forskningsinstitutt under Norges teknisk- naturvitenskapelige forskningsråd. I 2017 feirer instituttet 50 år, og arrangerte i den forbindelse sin jubileumskonferanse på Sentralen 12. oktober. NIBR ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus i 2016. 

– Vi må ta byen og regionens utfordringer og kunnskapsbehov på alvor, sa rektor Curt Rice i sin hilsning til instituttet i anledning dagen. 

Som et av landets største kompetansemiljøer i landets hovedstad er byen og byers særlige utfordringer viktig for HiOA. I høgskolens nye strategi (Strategi 2024) er nettopp det urbane løftet fram som et av fire områder høgskolen ønsker å markere seg på i årene fremover.

Instituttdirektør Hilde Lorentzen, NIBR, HiOA

Høgskolens rolle som regional aktør i Osloregionen er en viktig del av samfunnsoppdraget, men instituttdirektør Hilde Lorentzen er også opptatt av å ivareta både lokale, nasjonale og internasjonale kunnskapsbehov. Hun jobber derfor for å styrke HiOAs posisjon som en nasjonal forsknings- og utdanningsinstitusjon innen urbane studier, og leder for tiden en intern utredning som ser nærmere på dette.

– Vi må forholde oss til at urbaniseringen også her i landet er både årsak til og løsning på en rekke av vår tids virkelig store utfordringer. Enten det gjelder bomiljø, integrering, segregering, klimautfordringer, samferdsel, medvirkning eller styringsutfordringer, sier Lorentzen.

– Men jeg kan forsikre dere om vi har ikke glemt distriktene, eller de små byene, eller byregionene. Vi er fremdeles et by- og regionforskningsinstitutt, fortsetter hun.

Følg Bybloggen – NIBRs fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling

Spesialnummer av Tidsskriftet Plan

I anledning jubileet har instituttet samarbeidet med Universitetsforlaget om et  spesialnummer av Tidsskriftet Plan (2017/05) hvor flere av instituttets forskere bidrar med artikler om instituttets forskningsområder;

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, relevant forskning i 50 år: Hilde Lorentzen
  • Byforskningen og byenes betydning: Erik Henningsen
  • Planlegging og byutvikling i klimaomstillingens alder: Hege Hofstad og Trond Vedeld
  • Bytransformasjon og boligbygging: Berit Nordahl og Rolf Barlindhaug
  • Storbyutvikling gjennom forhandling: Gro Sandkjær Hanssen og Trine Myrvold
  • Småskala bystruktur, men høy verdiskapning: Knut Onsager og Steinar Johansen
  • Den globale landsbygda: Susanne Søholt

Flere tidligere ansatte ved instituttet bidrar også i dette nummeret; Rolf H. Jensen, Eva Falleth, Inger-Lise Saglie, Jon Guttu og tidligere direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén.

Styring, sted og internasjonale perspektiver

Dagens forskningstema ved instituttet er noen av de samme som fantes i instituttets barndom i 1967, og en del nye som har kommet til. Instituttets brede portefølje av prosjekter er spisset gjennom tre perspektiver:

  • Et styringsperspektiv fokuserer planlegging, styring og samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer og sektorer;
  • Et romlig perspektiv sikrer sektorovergripende og helhetlige analyser i enkeltkommuner og regioner;
  • Et globalt perspektiv tydeliggjør rammebetingelser for utviklingen i Norge, og for styring og planlegging på alle geografiske nivå.

– Noe har imidlertid vært temmelig uforandret i hele instituttets levetid, nemlig opptattheten av tverrfaglighet og av at vi skal være praksisnære. Våre forskere søker ofte samarbeid på tvers av disiplingrensene og vi nærmest kryper inn i lokalsamfunn, i land over hele jordkloden for å komme tett på, sier Lorentzen.

– I dag snakkes det ofte om viktigheten av forskningens impact, det vil si at man ønsker at forskningen skal være nyttig og relevant. Men relevans og anvendelighet har NIBR alltid vært opptatt av, sier hun.

Sharon Zukin

Professor Sharon Zukin, Brooklyn College / CUNY

Hovedtaler på instituttets jubileumskonferanse var den kjente amerikanske byforskeren  Sharon Zukin, som la vekt på byenes mange paradokser i vår tidsalder. Zukin er professor i sosiologi ved Brooklyn College og Graduate Center ved City University of New York (CUNY). Hun spesialiserer seg på det moderne bylivet, hvordan endringer i byer skjer og hvorfor, særlig gjennom endringer i innbyggernes forbruksmønstre og gjennom eiendomsutvikling.

Tittel på Zukins hovedinnlegg var «The Challenges of Being Urban in the 21st Century – Autonomy, Integration, Survival».

Professoren har i sine bøker blant annet fokusert på ulikhet, gentrifisering, transformasjon og forskyvning. De senere årene har hun særlig vært opptatt av menneskets søken etter det autentiske i byer som blir stadig mer like hverandre i en globalisert verden.

Sharon Zukin Oslo

Historien til nå

Første juli 1967 ble NIBR etablert som et forskningsinstitutt under Norges teknisk- naturvitenskapelige forskningsråd. I det første tiåret var det særlig fysisk planlegging og regional- og distriktspolitiske problemstillinger man jobbet med. Instituttets forskere var opptatt av byvekst, men også av hva fraflytting betydde for distrikts-Norge.

Den faglige innretning i disse årene ble speilet i instituttets ledelse. Mens NIBRs to første instituttsjefer var hhv arkitekt og ingeniør, har de seks neste vært sosiologer og statsvitere.

I 1986 ble NIBR såkalt «fristilt» og organisert som en privat stiftelse. På det tidspunkt var bredden i forskningstemaer blitt langt større, samtidig som instituttets internasjonale forskning vokste. Viktige nye forskningsfelt var velferds- og kommuneforskning, miljørettet planforskning samt bolig- og folkehelseforskning. I 2016 ble NIBR innlemmet i Senter for velferd- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og holder i dag til ved Campus Pilestredet i Oslo.