HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

AFI-rapport: Forsøk med NAV-veileder i videregående skole

Forebygger NAV-veiledere i videregående skole frafall i opplæringen? AFI har gjennomført en underveisevaluering av et utvalg pilotprosjekter som deltar i ”Forsøk med NAV-veileder i videregående skole”.

Silje Handeland, Angelika Schafft Publisert: Oppdatert:
AngelikaSchafft89x89_BAW5002

AFI-rapport 2016:04  «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering» er nå publisert. Forsøket er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Prosjektet startet i 2013 i tre fylker og ble deretter trinnvis utvidet fram til 2015, slik at det nå finnes pilotprosjekter i samtlige fylker. Forsøket går ut på at lokale NAV-kontorer og videregående skoler samarbeider, ved at NAV-veiledere integreres i skolens elevtjenester og tilbringer store deler av sin arbeidstid på skolen.

Målet er å forebygge frafall og øke gjennomføring av videregående opplæring. NAV-veilederne bistår elever som trenger det i all hovedsak med sosiale tjenester og NAVs virkemidler, samt gjennom samarbeid med andre hjelpeaktører. 

Funn fra underveisevalueringen

Rapportens kvantitative analyser har riktignok ikke avdekket statistisk signifikante sammenhenger mellom forsøket og noen av utfallsmålene (skoleutfall og brukere registrert ved NAV), men erfaringene fra det tverrsektorielle samarbeidet i forsøket er stort sett positive. Begge parter, skolen og NAV, har fått bedre kompetanse om hverandres tiltak og virkemidler og utviklet hensiktsmessige former for samarbeid rundt utsatte ungdommer. Samtidig peker evalueringens kvalitative resultater på flere problemstillinger som bør utforskes nærmere, før man kan ta endelig stilling til om og hvordan en ordning med NAV-veileder i skolen skal fortsette.

Her kan du laste ned et  sammendrag av publikasjonen i pdf.

Bakgrunn for evalueringen

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i oppdrag å gjennomføre en evaluering av NAVs oppfølgingsinnsats mot ungdom med rett til videregående opplæring. Evalueringen er todelt: Den første delen handler om å undersøke NAVs rolle i Ny GIV-Oppfølgings­prosjektet. Sluttrapporten for denne delen ble lagt fram i 2015 (Schafft og Maximova-Mentzoni 2015). Den andre delen er altså underveisevalueringen  «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» (AFI-rapport 2016:04).

Svenn-Erik Mamelund_BAW_89x89

Forfattere:  Angelika Schafft og Svenn-Erik Mamelund.
Tittel: Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
AFI-Rapport 2016:04.