HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

AFI-rapport om betingelser for sosialt arbeid

Denne studien om organisatoriske betingelser for sosialt arbeid er - så langt vi har brakt på det rene, den første større studien som ser på situasjonen for storbykontorene i NAV.

Silje Handeland Publisert: Oppdatert:

Problemstillingene i rapporten

Den første problemstillingen er knyttet til ledelse og organisering: Hvilken betydning har ledelsesmodell for utøvelse og utvikling av sosialfaglig arbeid ved NAV-kontorene? Hvilken betydning har organiseringen av tjenestene for utvikling av sosialfaglig arbeid ved NAV-kontorene?

Den andre problemstillingen er knyttet til oppgaveportefølje: Hvordan ivaretas brukere med behov for sammensatte tjenester når noen av tjenestene ligger henholdsvis innenfor og/eller utenfor NAV? Hvilke sammensetninger av oppgaveportefølje gir best forutsetninger for å ivareta brukere med sammensatte problemer?

Den tredje problemstillingen er knyttet til kompetanse: Hvordan har NAV-kontorene sikret at de har og bruker nødvendig sosialfaglig kompetanse? Hvordan varierer kompetansen og bruken av denne i NAV-kontorene når det gjelder ledelse, organisering og resultater?

Foreslår mer progressiv sosialfaglig forståelse

Forfatternes grunnleggende antakelse er at hvis sosialfaget i NAV skal styrkes over tid, må det skje ved at sosialfaget «omfavner» arbeidsmålsettingen. Dette skjer i større eller mindre grad ved de progressive kontorene og hvor arbeidsmålsettingen står sterkt, og hvor realiseringen av den skaper en felles referanseramme både for statlig og kommunalt ansatte. En konservativ sosialfaglig forståelse kan inneholde mye godt sosialfaglig arbeid, men kan knapt utgjøre en samlende referanseramme for kontoret hvis den forbeholdes vanskeligstilte som står langt unna arbeidsmarkedet. Særlig i møte med en så sterk partner som staten er, og hvor en forvaltningsmessig forståelse av arbeidslinja står sterkt, blir det viktig med en offensiv arbeidslinjeargumentasjon som også omfatter personer langt unna arbeidslivet, men som også viser relevansen av sosialfaglige perspektiver for statlige brukergrupper.

Les mer om funnene i rapporten.

Studien er finansiert og satt i gang av program for storbyrettet forskning som er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim og FOU-prosjekter for storbyene. Programmet skal styre og finansiere prosjekter som styrker det interessepolitiske arbeidet overfor myndighetene. Les mer om funn og last ned rapporten.

Forfattere: Knut Fossestøl, Eric Breit og Elin Borg.
Tittel: Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveystudie fra fem storbyer og syv storbykontorer.
AFI-rapport 2016:02
ISBN 978-82-7609-371-1
ISSN 0807-0865