HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

AFI-rapport om inkluderingskompetanse i NAV

En evaluering gjort av AFI-forskerne Øystein Spjelkavik, Svenn-Erik Mamelund og Angelika Schafft, viser at NAV kan gjøre avklarings- og oppfølgingsarbeidet like bra eller bedre enn eksterne tiltaksarrangører: Av de involverte forsøkskontorene fikk tre av dem like mange ut i jobb som kontrollkontorene, mens to av dem fikk flere ut i jobb.

Silje Handeland Publisert: Oppdatert:
Øystein Spjelkavik_BAW_89x89

«Kjerneoppgaver i NAV–kontor» er et forsøk hvor Arbeids- og velferdsetaten i større grad gjennomfører avklarings- og oppfølgingstjenester i egen regi som alternativ til kjøp av slike tjenester i form av tiltak fra eksterne leverandører. Kjerneoppgaver i NAV erstatter de eksterne avklaringstiltakene (Avklaring skjermet og Avklaring ordinær) og oppfølgingstiltakene (Arbeid med bistand og Oppfølging). Forsøket ble formelt igangsatt i 2012 og skulle opprinnelig gå ut 2015, men det ble i 2015 bestemt å videreføre forsøket ut i 2016.

Formålet med forsøket har vært å undersøke i hvilken grad avklaring og oppfølging av brukere i regi av NAV selv kan gi en mer helhetlig arbeidsrettet brukeropp­følging med tanke på ressursbruk og synergi mot aktørene i arbeidsmarkedet. Målet er å korte ned ventetid for brukerne før og mellom tiltak, i større omfang å gjennomføre arbeidsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv, og å sikre at tiltakene fører til høyere grad av overgang til arbeid. Evalueringen viser nå at dette er mulig.

Svenn-Erik Mamelund_BAW_89x89

Forklaringen er at forsøkskontorene organisatorisk og kompetansemessig har lagt til rette for en spesialisering av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen og en tettere relasjon mellom innsøkende NAV-veileder og tiltak enn hva som ellers er vanlig ved kjøp av eksterne tiltak.

Spesialiseringen av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen innebærer at veileder tar utgangspunkt i den enkelte deltakerens behov og interesser for å finne fram til riktig arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Tilnærmingen vektlegger spesifikt metodikk for rask utplassering for å bruke den vanlige arbeidsplassen som avklarings- og oppfølgingsarena. Tilnærmingen forutsetter et tett samarbeid med ordinære arbeidsgivere og oppfølging av arbeidsrelasjonen.

Forsøket har utviklet en markedsforståelse i NAV som utfordrer det tradisjonelle formidlingsperspektivet: Kjerneoppgaver vektlegger i langt sterkere grad tilnærminger for å bruke arbeidsplassen som en trygg arena for utvikling av arbeidsrelasjoner. Les mer og last ned rapporten eller presentasjonen fra lanseringen.

AngelikaSchafft89x89_BAW5002

Evalueringsoppdraget er bestilt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å utarbeide bredere og mer systematisk kunnskap om konsekvensene av at NAV selv gjennomfører arbeidsavklaring og følger opp sine brukere. Evalueringens første delrapport ( Spjelkavik, Grimsmo, Mamelund & Rudningen 2014) omtalte det enkelte forsøkskontoret, utfordringer knyttet til oppstartsfasen av forsøket og hadde spesifikt fokus på brukernes erfaringer.  Den andre delrapporten ( Grimsmo, Mamelund & Spjelkavik 2015) omhandlet forsøkets konsolideringsfase og la vekt på fellestrekk og utfordringer knyttet til tiltaksgjennomføringen, effektevaluering og arbeidsgivernes erfaringer. Dette er evalueringens tredje rapport, og er samtidig evalueringens sluttrapport. Datagrunnlaget for denne sluttrapporten er fra hele prosjektperioden, inkludert materiale fra de to forutgående delrapportene.

Forfattere:
Øystein Spjelkavik
Svenn-Erik Mamelund
Angelika Schafft

Tittel: Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket "Kjerneoppgaver i NAV". AFI-rapport 2016:05