HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Barns medvirkning i praksis

FNs barnekonvensjon feirer i 2009 20-årsjubileum. I den anledning har NOVA på oppdrag av Nordisk Ministerråd laget en bok med eksempler på gode modeller for å fremme deltakelse blant barn og unge. Boken inneholder 23 artikler om barns medvirkning på ulike arenaer i de nordiske landene og i selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland.

Halvard Dyb Publisert:
main_image

De nordiske landene, og selvstyreområdene, har alle ratifisert FNs barnekonvensjon. Dermed er de pålagt å legge til rette for barns deltagelse. Artiklene i boken illustrerer et vidt spekter av modeller for barns deltagelse. Aktivitetene er knyttet til viktige arenaer for barns og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur, fritid og nærmiljø og politisk deltagelse. I tillegg presenteres artikler som tar for seg medvirkning fra barn og unge med unike erfaringer som klienter i hjelpesystemet.
 
 Artiklene viser hvor viktig det er å involvere barn, og at det er mange ulike måter å praktisere medvirkning på, sier prosjektleder Aina Winsvold, som sammen med NOVA-kollega Anne Solberg har hatt ansvaret for bokprosjektet.
 
 I denne boken har vi fokusert spesielt på barns rettigheter i tilknytning til deltakelsesperspektivet slik dette nedfelles i barnekonvensjonens artikkel 12, der det slås fast at barn skal høres og gis anledning til å si sin mening om saker som berører det, forteller Winsvold.
 
 Barneombudene i de respektive land har gitt oss viktige kunnskapsbidrag gjennom hele prosessen, og de har også kommet med forslag til prosjekt og aktuelle kontaktpersoner, sier Anne Solberg.
 
Forfatterne håper at eksemplene som vises i boka kan virke som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge.
 
Eksempler på viktige innsatsområder:

Skole og barnehage

Skolen blir oppfattet som en arena der barn både kan lære om demokrati og der man har mulighet til å utøve demokrati i praksis. Etter hvert har denne oppfatningen blitt overført til barnehagene, og små barn har fått rettigheter i forhold til aktiv deltagelse i planlegging av barnehagens virksomhet. 

Kultur, fritid og nærmiljø

Mange har hevdet at barn og unges kunnskaper og perspektiver i altfor liten grad blir vektlagt i kommunenes planer og beslutninger. I boka gis det flere eksempler på hvordan det kan legges til rette for at unge mennesker kan ta del i å forme sin egen fritid og ha innflytelse på planlegging av nærmiljøet.

Politisk deltakelse

Myndighetene i de nordiske landene er opptatt av å involvere barn og unge i politiske beslutninger. Kommunene har blitt oppmuntret til å legge til rette for ungdomsråd og andre kanaler for innflytelse, der unge mennesker kan komme i dialog med makthavere og derigjennom få innflytelse på den politikk som føres.

Barn med unike erfaringer

Barn og unge som har en relasjon til hjelpeapparatet har andre erfaringer enn barn flest. Medvirkning for dem vil ofte bety delaktighet i beslutninger som angår dem direkte. I boken finner vi eksempler på hvordan man kan arbeide for å inkludere barn med unike erfaringer i beslutningsprosesser.
 
For mer informasjon om boken, ta kontakt med: Aina Winsvold, aina.winsvold@nova.hioa.no

Last ned eller les rapporten:
Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling
Nordisk markering av 20-års dagen for FNs barnekonvensjon
Aina Winsvold og Anne Solberg
TemaNord 2009:577
© Nordisk Ministerråd, København 2009
 
Den aktuelle publikasjonen er utarbeidet ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.