HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bolig og demens: masteroppgaver ved Høgskolen i Buskerud med støtte fra NOVA og Husbanken

Ved Høgskolen i Buskerud har tre masterstudenter fått støtte via NOVAs strategiske instituttprogram om vanskeligstilte på boligmarkedet. De har alle skrevet sin oppgave innenfor området bolig og demens.

Halvard Dyb Publisert:
Illphoto, (c) ingrampublishing

Forskningsinstituttet NOVA, gjennomfører i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, et strategisk instituttprogram finansiert av Husbanken. Programmets tittel er "Vanskeligstilte på boligmarkedet - et dynamisk perspektiv." For å stimulere interessen for forskning og undervisning om boligsosiale spørsmål, deler programmet ut støtte til stipend til masteroppgaver innenfor temaet politikk overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

De aktuelle mastergradsoppgavene er:

"Jeg har mistet min kjære for andre gang"

Flytting fra hjemmet til skjermet enhet for demens, ektefellers opplevelser.
Linn Hege Førsund

Denne masteroppgaven baseres på resultater fra en kvalitativ studie med bruk av samtaleintervjuer med seks ektefeller til pasienter som har flyttet til skjermet enhet. Ektefellenes opplevelser, situasjon og behov i forbindelse med flytting beskrives. Perioden før og etter partners flytting viste seg å være preget av ambivalente følelser hos ektefellene. De opplever at det er vanskelig å tilpasse seg den nye hverdagen etter flytting. Denne studien viser at det er viktig for ektefellene å få mulighet til å opprettholde relasjonen til ektefellen etter flytting og at partnerens private rom på den skjermede enheten kan spille en viktig rolle for dette. Studien viser at informasjon, kunnskap og støtte til ektefellen fra helsepersonell er viktig også etter at partneren har flyttet til en skjermet enhet og ikke bare før flytting. Studien peker på behov for å utvikle boligløsninger som legger til rette for å kunne videreføre partnerrelasjonen også etter flytting. For eksempel kan det å utvikle omsorgsanlegg der ektefellene kan bo sammen eller i nærheten av hverandre med tilgang på profesjonell hjelp, være et alternativ.
Les eller hent oppgaven i fulltekst

Omsorgsboliger - et godt hjem for personer med demens?

Bemannede omsorgsboligers muligheter for realiseringen av et godt liv for personer med demens sett i et livsløpsperspektiv.
Signe Tretteteig 

Bo- og tjenestetilbudene i kommunene til personer med demens er under utvikling, og mange kommuner tilbyr nå personer med demens bemannede omsorgsboliger som et heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Denne utviklingen stimulerer diskusjonen om hvordan vi best kan ivareta denne gruppens behov for heldøgns pleie- og omsorg. Studien viser at en bemannet omsorgsbolig tilrettelagt for personer med demens, kan gi mulighetene for livskvalitet gjennom ulike faser av demensforløpet. Mulighet til livskvalitet må tilpasses den enkeltes beboers behov og sykdomsforløpets ulike faser, personens tidligere liv og livstemaer.  Resultatet av studien viser at livskvalitet for personer med demens må anses og anvendes som et dynamisk begrep. Begrepets innhold og midler til å oppnå livskvalitet vil endres i takt med historisk utvikling, personens livsløp og påvirkes av hvordan demenssymptomene utvikler seg hos den enkelte som blir rammet av sykdommen.
Les eller hent oppgaven i fulltekst

Hjemmets plass i demensutredningen

En undersøkelse om demensutredning i kommunehelsetjenesten med fokus på kartlegging av egenskaper ved hjemmet.
Kirsten Langåsdalen

Anslagsvis 33 000 personer med demens bor i eget hjem (Sosial- og Helsedirektoratet, 2007). Omkring 25 prosent av landets kommuner har i dag et demensteam og/eller demenskoordinator. Disse teamene skal ha en sentral rolle i utrednings- og kartleggingsarbeidet ved demens. Hensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvilke aspekt ved boligen og hjemmet som blir kartlagt av demensteamene. Undersøkelsen er gjennomført som en  spørreskjemaundersøkelse til 121 kommuner/bydeler som hadde organisert demensutredningen i form av demensteam/demenskoordinator. Resultatene viser at mange av de som har ansvaret for demensutredninger er oppmerksomme på hjemmets betydning for personer med demens. Færre stiller imidlertid konkrete spørsmål omkring ulike egenskaper ved hjemmet i det konkrete kartleggingsarbeidet. Denne undersøkelsen gir derfor grunnlag for å anbefale at eksisterende utredningsverktøy utvides til også å omhandle ulike egenskaper ved hjemmet.
Les eller hent oppgaven i fulltekst
 

For nærmere opplysninger:

Kontakt professor Siri Ytrehus, Høgskolen i Buskerud, telefon 32206486, eller e-mail: Siri.Ytrehus@hibu.no 

Signe Tretteteig, Linn Hege Førsund og Kirsten Langåsdalen