HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bruk av tvang må følge loven, selv om det oppleves feil

Kan er alvorlig psykisk syk person straffes for sine kriminelle handlinger? Og kan helsepersonell handle på kant med loven, så sant de mener det er moralsk riktig?

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
Torbjörn Tännsjö

Disse og flere spørsmål vil den svenske moralfilosofen Torbjörn Tännsjö diskutere på årets SPS-konferanse 1. desember. Vi varmer opp til konferansen med hans betraktninger på noen sentrale spørsmål om bruk av tvang.

Rett og feil bruk av tvang

– Finnes det tilfeller der det er legitimt å bruke tvang, og i så fall hvilke?

– Dette er et vanskelig spørsmål. Et samfunn kan bruke tvang når dette ikke er berettiget, og bli totalitært. Men et samfunn skal også unnvike tvang der det er nødvendig, og dermed bli likegyldig overfor menneskelig lidelse.

– Et samfunn kan dessuten gjøre begge disse feilene samtidig. Når er det da rett å bruke tvang? Når et individ ikke er i stand til å innse sitt behov for behandling, når denne behandlingen virkelig er nødvendig, mener jeg. En lovregulering bør altså bygge på begrepet om beslutningskapasitet .

Avgjørende å få samtykke

– Har din forståelse av tvang endret seg?

– Min prinsipielle oppfatning har ikke blitt endret, men jeg har en mer presis oppfatning. Jeg snakket tidligere om å respektere pasientens «vilje», men hvordan kan vi vite hvilken den er?

– Det avgjørende er å få samtykke fra pasienter og brukere for de tiltak man gjør, så sant det ikke handler om legitim tvang – der de ikke kan danne seg sin egen oppfatning. Det nytter ikke å spekulere på hva pasienten «innerst inne» vil, det viktige er hva hun sier at hun vil.

Samvittighetskonflikter

– Er det avvik mellom hva medisinsk personale mener er grei bruk av tvang og hva lovverket sier?

– Lover må formuleres generelt, og det gjelder å finne den lovreguleringen som leder til de beste konsekvensene. Men selv de beste reglene fører iblant til at man handler moralsk feil. Dette gir rom for en slags samvittighetskonflikter.

– Hva skal behandlingspersonell som mener seg tvunget av regelverket til å handle moralsk feil gjøre? Jeg tror slike situasjoner er vanlige og at det fremfor alt finnes mange situasjoner der personalet, med rette eller ikke, mener de burde utøve tvang som ikke har støtte i loven. Om de gjør dette og det oppdages, bør de straffes, for at regelverket ikke skal miste sin virkning. Uansett om de har handlet moralsk rett eller feil.

Kriminalitet og psykisk sykdom

– Hva kommer du til å snakke om på SPS-konferansen?

– Jeg kommer til å prate om dette, med eksempler fra helsetjenesten og behandling av misbrukere (der norsk og svensk praksis er forskjellig).

– Jeg kommer også til å gi mitt syn på bruken av tvang når en person har gjort en kriminell handling og samtidig er alvorlig psykisk syk. Her er det også forskjell på norsk og svensk praksis. Det spørsmålet jeg vil diskutere er: skal personen likevel straffes for lovbruddet? Eller skal personen erklæres ikke ansvarlig for det? Hvordan skal personens behov for behandling og samfunnets behov for sikkerhet garanteres?