HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Demokratistøtten bør trappes opp

Støtten til demokratiutvikling i andre land som Norad forvalter gjennom norske partier har ført til mer deltakelse blant kvinner og ungdom, aktive lokallag, nye organiseringsmetoder, og mindre konflikt mellom partier. Innsatsen bør opptrappes og profesjonaliseres og et faglig ressurssenter bør opprettes. Dette slår ny rapport fast.

NIBR Publisert:
Demokratistøtten bør trappes opp

av Jan-Tore Berghei, kommunikasjonsansvarlig, 5.11.2014 

I tråd med Stortingets anbefaling igangsatte Norad en ekstern gjennomgang av demokratistøtteordningen i 2014. Den ble gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og presentert for partiene 30. oktober. Målet med gjennomgangen har vært å vurdere hvorvidt ordningen har bidratt til å oppnå målene og hvilke konkrete resultater som kan dokumenteres.


Rapport: Review of Norwegian democracy support via political parties
Storify: Evaluering av den norske demokratistøtten


Ikke kostnadseffektivt, men positivt

Ordningen fungerer etter hensikten, men det er ikke kostnadseffektivt selv med stor frivillig innsats i de forskjellige partiene, slår rapporten fast. Helhetsinntrykket er likevel positivt. Norske partier har blitt dyktige til å rapportere og fortelle om effekter og resultater av prosjektene sine innad i egne partier og til forvaltningen. Men rapporten understreker at det er snakk om «sannsynlige» effekter.


– Det er for tidlig å si om demokratistøtteprosjektene norske partier har gjennomført i utlandet kan føre til velfungerende og demokratiske partier, sier forsker Einar Braathen som har ledet gjennomgangen.


– Dette er også avhengig av varige endringer på systemnivå i de landene det gjelder. For å fremme slike systemendringer bør det gjennomføres flere flerpartiprosjekter. Slike er avhengige av mer profesjonalitet og langsiktig tenkning, fortsetter han. 


Norad: Lite dokumenterte resultater av demokratistøtten


Norwegian democracy support via political parties 2013

Demokratistøtte forvaltet gjennom politiske partier

Norad har siden 2009 forvaltet denne støtten, etter at bistandsminister Erik Solheim la ned Norsk senter for demokratistøtte (NDS) i 2009. Vår evaluering av den nye ordningen bygger på en tidligere evaluering vi gjorde av NDS i 2010 på oppdrag fra Norad, og dekker perioden 2009-2014.


Savner kritisk kunnskap om land

Evalueringen retter søkelys på norske partiers entusiasme i demokratiarbeidet og slår fast at kunnskapen partiene har opparbeidet seg nå er på et akseptabelt nivå, men vi savner likevel mer kritisk kunnskap om de landene de opererer i. Denne kunnskapen kan være å vite hvilke kriser som kan oppstå, hvordan forebygge eskalering av konflikter, og å være obs på ‘symptomene’ i lokalsamfunnets nåværende politiske situasjon. Som et eksempel på at kritisk kunnskap var nødvendig trekker Braathen frem Arbeiderpartiets prosjekt i Sør-Sudan, der det senere brøt ut borgerkrig.


Valget i Sør-Sudan


Konkrete anbefalinger

Evalueringen kommer med tre konkrete anbefalinger for videreføringen av demokratistøtteordningen gjennom norske partier:


  • Støtten bør fortsette, men med en sterk opptrapping av ressursinnsatsen (herunder en større profesjonalisering med fast ansatte)
  • Opprettelsen av et faglig ressurssenter er en forutsetning for å assistere partiene i å utvikle prosjektene bedre, gi kritisk kunnskap om land og mer effektive resultater
  • Et råd der de som jobber med prosjektene i de norske partiene kan møtes og utveksle erfaringer på tvers av partigrenser og utvikle felles kompetansetiltak 

Se til Nederland og Danmark

Demokratistøtten bør i fremtiden ha økt fokus på flerpartiprosjekter og samarbeid med f.eks. NIMD (Netherlands Institute for Multi-party Democracy) og DIPD (Denmark Institute for Parties and Democracy). Også Sverige ligger foran på dette feltet. Partiene bør også tenke på at demokratistøtteprosjekter kan få gode synergieffekter med informasjonsordningen (Norad) og fredskorpset (UD). Norad støtter evalueringens oppfordring om å samarbeide også med andre land, f.eks partiorganisasjonene i Sverige.


– Flerpartiprosjekter på tvers av fløyer i norsk politikk kan ha mye å tilføye demokratiutviklingen i andre land, sier forsker Jørn Holm-Hansen, som sammen med Braathen har forfattet rapporten.

Veien videre

Representanter fra partienes demokratiprosjekter opplevde evalueringsprosessen som god og er langt på vei enige med evalueringens anbefalinger, men opplever stor usikkerhet knyttet til videreføringen av denne ordningen. I regjeringens reviderte statsbudsjett for 2014 var ordningen foreslått fjernet, men ble senere beholdt. Norad forsikrer alle at situasjonen for 2015 vil avklares snarlig, og at ingen avgjørelser vil tas over natten.


Foto: Wikimedia Commons