HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Det helsefaglige tilbudet til hjemmeboende bør styrkes

En ny studie viser at pårørende til eldre som får helsehjelp hjemme, er mindre tilfreds med tjenestene fra kommunen enn pårørende til eldre på sykehjem. De er misfornøyd med den helsefaglige oppfølgingen, og særlig overfor pasienter med psykiske problemer.

Halvard Dyb Publisert: Oppdatert:
Illustrasjonsbilde NOVA Rapport 7/17 heldekkende colourbox.com

Forskningsinstituttet NOVA ved HiOA har i samarbeid med Nordlandsforskning kartlagt hvordan pårørende og brukere opplever tjenestene som ytes ved sykehjem og innen hjemmesykepleie.

Ved hjelp av spørreskjema og intervjuer har forskerne stilt spørsmål om hva pårørende og brukere synes om kvaliteten på hjelpen, om pasientsikkerhet og livskvalitet og hvilken betydning sykepleierbemanning og kompetanse har for disse forholdene.

Resultatet fra prosjektet er nå samlet i NOVA-rapporten: Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene – fra et pasient- og pårørendeperspektiv

Mindre tilfredshet med tjenestene i hjemmesykepleien enn i sykehjem

Et hovedfunn i studien er at brukere av hjemmesykepleien og pårørende til hjemmeboende oftere opplever dårlig helsefaglig oppfølging enn hva tilfellet er hos pårørende til sykehjemsbeboere. Særlig problematisk synes dette å være i forbindelse med oppfølging av hjemmeboende eldre med psykiske plager og problemer.

Hver tredje pårørende til brukere som mottar hjemmesykepleie er lite tilfreds med hvordan psykiske plager og problemer hos den de er pårørende til, blir ivaretatt. Tilsvarende tall for pårørende til sykehjemsbeboere er i overkant av hver tiende.

Elisabeth Ugreninov

- Vår studie viser videre at det er en klar sammenheng mellom manglende oppfølging av brukere med psykiske problemer og vekttap. Forskerne antyder at dette kan være et uttrykk for mangel på fagpersoner med god fagkompetanse på psykisk helse blant eldre, og da spesielt innen hjemmesykepleien, forteller Elisabeth Ugreninov - som har ledet arbeidet med forskningsprosjektet: Konsekvenser av sykepleiemangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv.

Viktig at pårørende blir inkludert når pleie og behandling skal planlegges

Forskerne finner videre en klar sammenheng mellom manglende inkludering av pårørende når pleie og behandling skal planlegges, og misnøyen mange pårørende forteller om i forhold til tiltak knyttet til eldres ernæringsbehov og smertelindring.

Forskerne mener at dette kan ha sammenheng med følgende to forhold:

  • Tidspress blant sykepleiere fører til at de ikke klarer å følge opp den enkelte pasient godt nok til å fange opp endringer med hensyn til smertetilstanden og/eller sinnsstemningen hos den enkelte.
  • Pårørende vil i mange tilfeller ha en nærere kontakt og en annen relasjon til pasienten og dermed være mer oppmerksomme på behov for smertelindring og tegn til depresjon.

Hva kan gjøres?

Erfaringene fra denne undersøkelsen viser at det er mange forhold som skal på plass dersom man skape en bedre eldreomsorg. Her følger et utvalg av noen av de viktigste tiltakene som foreslår i denne rapporten:

  • En fast sykepleier å forholde seg til
  • Bedre generell bemanning
  • Bedre fagkompetanse blant de ansatte på psykisk helse hos eldre
  • Mer reell medvirkning, gjerne gjennom faste og forhåndsavtalte møter

Om prosjektet

Prosjektet er utført på oppdrag av Norsk Sykepleierforbund, og omfatter tre delprosjekter. Delprosjekt 1 er en litteraturstudie som gir en kunnskapsstatus over nasjonal og internasjonal forskning om betydningen av sykepleierbemanning for kvalitet i eldreomsorgen.

Delprosjekt 2 er en kvalitativ studie med dybdeintervjuer av ti pårørende sentrert rundt temaer som ivaretakelse, trygghet, inkludering og hvordan dette kan knyttes til bemanning og kompetanse.

Delprosjekt 3 er en kvantitativ studie basert på en spørreundersøkelse blant 124 brukere av hjemme­sykepleien, 265 pårørende til sykehjemsbeboere og 213 pårørende til hjemmeboende.

Kilde

Ugreninov, E., Vedeler, J.S., Heggebø, K. og Gjevjon, E.R.: Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv. NOVA Rapport 7/17.

Les eller last ned rapporten!