HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Erfaringer fra planprosessen i vannregion Glomma

Nylig foreslo Klima- og miljødepartementet endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. NIVA har sammen med By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA sett på erfaringer med vannforvaltningsplanarbeidet i Glomma og Lågen. Arbeidet bygger på andre studier av norsk vannforvaltning.

Jan-Tore Berghei Publisert: Oppdatert:
Vannforvaltning i Glomma og Lågen

Forslaget som nå er ute på høring foreslår at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndighet vil ikke lenger ha en formell rolle i arbeidet. En  rapport fra NIVA og NIBR har nettopp erfaringer med vannforvaltningsplanarbeidet som tema og er av høy relevans for både politikere, regional og kommunal forvaltning, samt brukerne av vannressurser.

Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven har som formål å forenkle organiseringen av vannforvaltningsarbeidet. I forslaget, som ble sendt ut 5. oktober med høringsfrist 15. januar 2018, er et hovedelement å flytte ansvar for de regionale vannforvaltningsprosessene fra fylkeskommunen til fylkesmannen.

Innenfor rammen av prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma har NIVA og NIBR publisert en rapport relevant for den pågående debatten. Arbeidet bygger på andre studier av norsk vannforvaltning som WAPABAT-prosjektet.

Anbefalinger

Basert på erfaringene fra de som aktivt har tatt del i arbeidet i vannregion Glomma med utarbeidelse av vannforvaltningsplaner og i vannforvaltningen forøvrig gis det i rapporten noen anbefalinger til hvordan arbeidet kan forbedres i neste planperiode, med referanse til dagens organisering.

Disse går på å legge til rette for bredere medvirkning av brukerinteresser og øvrig befolkning; å bedre formidle hva som gjøres og hva man har/ikke har oppnådd i arbeidet med lokale vannforekomster; å dra veksler på et bredere kunnskapstilfang i forvaltningsplanprosessen; å styrke vannregionenes nettverksarenaer, og i større grad engasjere det politiske nivået i kommunene; samt legge til rette for bedre mobilisere administrativ ledelse i kommunene i tiltaksgjennomføringen.

Til sist anerkjennes det at det i vannregion Glomma i denne planperioden har vært jobbet godt med spesifikke kryssende mål, og at det er viktig at disse dialogene holdes aktivt ved like.  

Rapporten ble ferdigstilt før Klima- og miljødepartementet sendte endringer i vannforskriften på høring 5. oktober 2017.

Les mer om prosjektet på NIVAs nettsider