HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor"

Delrapporten av evalueringen omfatter tre temaområder: organisering, læringssystem, og samarbeid.

Silje Handeland Publisert: Oppdatert:

Våren 2015 fikk Høgskolen i Oslo og Akershus ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i samarbeid med Proba samfunnsanalyse i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere forsøket. Gitt forsøkets oppstart i 2013, skal evalueringen derfor følge forsøket fra om lag halvgått løp til dets utløp ved utgangen av 2016.

Eric Breit_BAW_89x89

Formålet med evalueringen er å vurdere måloppnåelse, identifisere suksesskriterier og eventuelle risikofaktorer for forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor". Evalueringen skal belyse i hvilken grad og på hvilken måte forsøket har bidratt til ny kunnskap om praksis og metoder som bidrar til bedre oppfølging av brukere i NAV, og i hvilken grad denne kunnskapen er egnet for overføring og spredning til andre NAV-kontor.

Evalueringen er todelt og består av en resultatevaluering og en prosessevaluering. Resultatvalueringen skal vurdere i hvilken grad den overordnede målsetningen for prosjektet er oppnådd. Prosessevalueringen er orientert mot de formative og prosessuelle aspektene i forsøket, dvs. den innsikt, forståelse og læring som foregår. Denne delen av evalueringen skal gi en fremstilling av hvilke organisatoriske løsninger og modeller som synes å være best egnet for å nå målsetningene for forsøket.

Dette er den første av to rapporteringer fra prosessevalueringen. I tillegg til de to delrapportene vil det i midten av 2017 publiseres en sluttrapport som også inkluderer erfaringene fra resultatevalueringen. Les mer og last ned rapporten her.

Eirin Pedersen_BAW_89x89

Delrapporten er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse. Eric Breit og Eirin Pedersen (AFI) og Marianne Inèz Lien og Trude Thorbjørnsrud (Proba). Knut Fossestøl (AFI) har fungert som kvalitetssikrer. Midlene ble hentet fra det tidligere HUSK-forsøket (Høgskole- og universitetssosialkontor) som pågikk i perioden 2006-2011.

Forfattere:

Eric Breit, Marianne Inèz Lien, Eirin Pedersen og Trude Thorbjørnsrud

Tittel:
Evaluering av «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor». Delrapport 1 – en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
FoU-resultat 2016-02