HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fakultet LUI overtar ansvaret for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Fra 1. januar 2018 er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Siv Tonje Sperati Håkensen Publisert: Oppdatert:
Lærer i norsk klasserom.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med kompetanseutvikling for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler, og har et spesielt fokus på opplæring av språklige minoriteter. Senteret ble etablert i 2004 og har vært organisatorisk underlagt Høgskolen i Oslo og Akershus. Høgskolen har hatt ansvaret for administrativ tilrettelegging for senterets virksomhet, mens den faglige virksomheten har vært styrt av Utdanningsdirektoratet.

Blir en del av LUI

Fra 1. januar 2018 blir det faglige ansvaret for NAFO overført fra Utdanningsdirektoratet til HiOAs Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Overføringen skjer etter en beslutning fra Kunnskapsdepartementet om overføring av ansvaret for de ti nasjonale sentrene til ulike universiteter og høgskoler.

Sterkere fagmiljøer

Som en del av LUI skal NAFO fortsatt jobbe med å styrke tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne, og å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner. Fag- og forskningsformidling og bistand til praksisfeltet er sentralt i dette arbeidet, og NAFO arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til skoleeiere, ansatte i PPT, barnehager og skoler.

NAFO skal styrke fakultetets fagmiljøer innen flerkulturell opplæring, og vil bidra til at kompetanseutviklingstiltak for barnehager og skoler er praksisrettede og relevante. Likeledes skal en sterkere tilknytning til universitetene og høgskolene gi enda bedre kvalitet og retning på de nasjonale sentrenes oppgaver, ifølge Stortingsmelding 21, som ligger til grunn for beslutningen.

Tospråklig fagopplæring og nettressurser

Sigrun Aamodt, senterleder ved NAFO

Senterleder ved NAFO Sigrun Aamodt ser gode muligheter for faglig samarbeid og utveksling mellom NAFO og de ulike instituttene ved LUI.

– NAFO ser det som svært positivt å bli en del av LUI, sier Aamodt.  

Hun forteller at en av oppgavene senteret har i 2018 er et utviklingsprosjekt om nettbasert tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinn. Språkene det undervises på er somali, tigrinja og arabisk. Omtrent 120 elever på 19 skoler deltar.

Videre forteller Aamodt at utvikling av nettressurser er en stor del av NAFOs arbeid. Ressursene finnes på:

– Det er ikke avklart om alle oppgaver som vi har hatt i 2017 videreføres, og det vil sikkert bli noen endringer i 2018 og i fremtiden, forklarer Aamodt.

– Vi ser positivt på å bli en del av et større faglig miljø og ser muligheter for spennende samarbeid om både nye og tidligere oppgaver med LUI. 

NAFO har 18 medarbeidere, og blir organisatorisk plassert under dekanen på LUI.