HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Felles prosjekter på helsefag og teknologi

Kunstig intelligens i utvelgelse av sædceller, 3D-printing av kroppsdeler, bedre hjernebilder, persontilpasset medisinering og velferdsteknologi. Hva man jobber med på HiOA overgår av og til fantasien.

Marit Christiansen Publisert: Oppdatert:

Fakultet for helsefag og Fakultet for teknologi, kunst og design utlyste tidligere i år strategiske midler til samarbeidsprosjekter mellom fakultetene. Formålet er å styrke samarbeidet mellom helse- og teknologimiljøene, og skape faglige synergier som kan bidra til nyskaping i forskning, utvikling og utdanning ved HiOA. Her kan du lese om hvilke prosjekter som fikk midler.

Gruppebilde

Velferdsteknologi

Welfare technology innovation lab (WELLab) – an infrastructure for welfare technology

WELLab er et tverrfaglig og internasjonalt prosjekt som har fokus på utvikling, utprøving og tilpassing av brukervennlig teknologi. Eksempler på dette er informasjonsutveksling, aktivitetsmålere, fallsensor, handdynamometer, digital registering av bevegelse og kroppsposisjon, digitale intervensjoner og digitalt baserte måleinstrumenter knyttet til relevante tiltak innen helse- og velferdstjenesten som er brukervennlige, sikre og effektive.

WELLAB vil spille en viktig rolle når det gjelder vellykket introduksjon av teknologi ved å involvere ulike typer brukere som ulike pasientgrupper, helsepersonell og kommunal ledelse. Prosjektet tar sikte på å avgjøre effekten av ulike velferdsteknologiløsninger for å styrke brukerens fysiske, psykologiske og sosiale funksjoner samt å tilby sikre, trygge, kostnadseffektive, brukervennlige og koordinerte helsetjenester.

 • Fire institutter samarbeider om prosjektet: Institutt for fysioterapi (FYS), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), Institutt for informasjonsteknologi (IT) og Institutt for produktdesign (PD).
 • Prosjektleder er Astrid Bergland (FYS).
 • Deltakere er Pernille Lunde (FYS), Asta Bye (SHA), Weiqin Chen, Terje Gjøsæter og Way-Kiat Bong (alle IT), Arild Berg og Jon Samseth (begge PD).

Bruk av høy-oppløselig fNIRS og ultralyd for avbildning av kortikal aktivitet i hjernen

Hjernescan

Neuroimaging of Cortical Activity by High Density functional Near Infrared Spectroscopy

Gange er en grunnleggende motorisk funksjon hos mennesker, men de nevrale prosessene under gange hos personer med nevro-degenerative lidelser som for eksempel multippel sklerose, eller hos personer som bruker lår eller legg-proteser er lite beskrevet i litteraturen. Tidligere studier av nevral aktivitet og kontroll av bevegelser har benyttet seg av en metode som kalles "functional magnetic resonance imaging" (fMRI), men denne metoden er lite egnet for studier av fysisk aktivitet hos mennesker.

En annen metode, "functional near infrared spectroscopy" (fNIRS), har etter hvert greid å løse noen av begrensningene med fMRI målinger. fNIRS-teknikken er i likhet med fMRI en non-invasiv (ikke-blodig) teknikk, og i tillegg kan utstyret flyttes. Det gjør studier av nevral aktivitet i kortikale områder av hjernen under fysisk aktivitet mulig.

En ulempe med fNIRS-teknikken er at den har for lav romslig oppløsning og vanskelig for å avbilde dypere lag. I dette prosjektet prøver man å fusjonere andre avbildningsteknikker, som for eksempel ultralyd, med fNIRS for å kunne oppnå høyere romslig oppløsning og i tillegg få informasjon fra dypere lag i hjernen. Utstyret som skaffes gjennom prosjektet skal brukes som en referanse for målingene. Prosjektet involverer flere av lab'ene ved TKD og HF, som Bevegelsesanalyselaboratoriet, Optisk lab og Ultralyd lab.

 • To institutter samarbeider om prosjektet: Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag (EO) og Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK).
 • Prosjektledere er Terje Gjøvaag (EO) og Peyman Mirtaheri (MEK).
 • Deltakere er: Nils Sponheim og Tone Berge (begge MEK), Jette Schack og Inger Marie Starholm (begge EO).

Les også:
Vil gjøre livet enklere for protesebrukere

Spermie-utvelgelse i assistert befruktning ved hjelp av kunstig intelligens

Sædceller

New strategy for sperm selection in assisted reproduction - use of artificial intelligence methods

I dette prosjektet skal vi kombinere cellebiologi med kunstig intelligens for å velge ut de beste spermiene til assistert befruktning. Bruk av utstyret det er innvilget midler til, vil kunne gi store mengder data som skal analyseres ved hjelp av kunstig intelligens. Dette representerer en ny tilnærming for å få kunnskap om spermienes fertiliseringspotensial. Målet er å forbedre metoden intracytoplasmatisk spermieinjeksjon, der en sædcelle injiseres direkte inn i eggcellen, og som er den mest brukte prøverørsmetoden i dag.
Tildelingen gir grunnlag for god utnyttelse av kompetansen ved både TKD og HF. Bruk av kunstig intelligens innen helse er et voksende felt, og prosjektet er relevant for utvikling av både informatikkmiljøet ved TKD og det biomedisinske miljøet ved HF. Bedre behandling av ufrivillig barnløshet vil komme både enkeltpersoner og samfunnet til gode.

 • To institutter samarbeider om prosjektet: Institutt for informasjonsteknologi (IT) og Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH).
 • Prosjektleder er Trine B. Haugen (NVH)
 • Deltakere: Hugo Lewi Hammer og Anis Yazidi (begge IT), Jorunn M Andersen, Oliwia Witczak og Hilde Herning (alle NVH).

Studier av legemiddelutslipp og bedre diagnostisk teknologi

Analyseinstrumenter

Prosjektet består av to delprosjekter:
1.    Studie av miljøeffekter ved utslipp av legemidler
2.    Metabolomikk og lipidomikk som verktøy i diagnostikk, prognostikk og behandling

De to delprosjektene er tverrfaglige samarbeidsprosjekter mellom forskningsgruppene Diagnostisk teknologi og bedre medisinering ved TKD og Sykdom og miljøpåvirkning ved HF.

I det første delprosjektet ønsker vi å studere effekter ved utslipp av legemiddel til miljøet. Her vil vi ha spesielt fokus på utslipp av antibiotika til avløpsvann, og den faren dette medfører for utvikling og spredning av resistens hos bakterier.
For å kartlegge antibiotikaresistens og antibiotikautslipp, og til å overvåke antibiotikaforekomst i avløpsvann og slamprøver tar prosjektet sikte på å utvikle en robust analyseteknologi ved å bruke en tverrfaglig tilnærming.

I delprosjekt 2 tar prosjektet sikte på å utvikle metabolomikk som verktøy for å identifisere biomarkører av diagnostisk og/eller prognostisk verdi. Metabolomikk er studiet av de kjemiske prosesser som er knyttet til stoffskiftet i levende organismer. I disse prosessene dannes det mange ulike forbindelser – såkalte metabolitter. Gjennom å studere metabolittprofiler kan markører for ulike sykdomstilstander potensielt identifiseres. Dette vil kunne gi innsikt i sykdomsmekanismer som kan være av betydning for risiko og prognose. Videre vil denne innsikten kunne brukes til å utvikle persontilpasset medisin. Hovedfokus for forskningen vil være innenfor studier av multippel sklerose og medfødte stoffskiftesykdommer.

 • To institutter samarbeider om prosjektet: Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) og Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH).
 • Prosjektleder er Per Ola Rønning (MEK)
 • Deltakere er Tone Berge (MEK), Colin Charnock, Vigdis Aas, Michal Rachel Suissa, Hege Tunsjø, Ole Hermann Ambur og Bjarne Hjeltnes (alle NVH).

3D-printing av proteser og tannproteser

Individualised 3D print applied to diabetic foot and to dental prosthesis
Prosjektet har fokus på å bruke avansert 3D-printing til å lage individuelt tilpassede deler. Et viktig bruksområde er produksjon av ortopediske- og protesedeler for personer som har komplikasjoner i samband med diabetes. Et annet forskningsområde er produksjon av tannproteser. I prosjektet inngår også bevegelsesanalyse ved aktiv bruk av protesene, ortoser, fottøy og til brukervennlig utforming av produktet.

 • Fem institutter samarbeider om prosjektet: Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag (EO), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK), Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH), Institutt for produktdesign (PD) og Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA).
 • Prosjektledere er Jon Samseth (PD) og Stephen Hutchins (EO).
 • Deltakere er Mikael Omlid, Wenche Lyche og Arild Berg (alle fra PD), Evin Güler og Lars Lunde (begge MEK), Kristin Halvorsen og Sidsel Tveiten (begge SHA), Trude Myhrer og Ketil Hegerstrøm Haugli (begge NVH).

Fakta

 • Søknadsrammen for prosjektene er på minimum 200.000 kr og maksimum 800.000 kr.
 • Søknadene skulle utgå fra fagmiljøer ved begge fakulteter, og prosjektet må omfatte utdanning og/eller forskning. Videre måtte søknadene ha en plan for å øke det fremtidige samarbeidet mellom fakultetene både i omfang og kvalitet.
 • 11 søknader om midler til strategiske samarbeidsprosjekter mellom HF og TKD, med et samlet søknadsbeløp på kr 7 085 000.
 • Tre eksterne fagpersoner har vurdert søknadene: Erik Fosse (OUS), Anette Hjartåker (UiO, medlem av FoU-utvalget ved HF) og Ida Lau Borch (dRofus, medlem av fakultetsrådet ved TKD).
 • Prodekaner for FoU og utdanning ved HF og TKD har foretatt den endelige rangeringen, og innstillingen er besluttet av dekanene ved begge fakulteter.
 • Tildelingssummen var på 3 millioner.

Forkortelser

Forskning og utvikling ved Fakultet for helsefag

Forskning og utvikling ved Fakultet for teknologi, kunst og design