HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fra internasjonalisering til forskning

Lærerutveksling har utviklet seg til felles seminarer, workshops, studentutveksling, barnehagebesøk, forskningssamarbeid og felles presentasjon på konferanser.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Samarbeid Northumbria

For ti år siden startet en gruppe barnehagelærerutdannere ved OsloMet et samarbeid med kollegaer ved Northumbria Universitet i England. Deltagere i den norske gruppen er førstelektorene Anne Furu og Karen Marie Eid Kaarby og førsteamanuensis Inger Marie Lindboe ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Northumbria var tidlig ute med utviklingen av arbeidsplassbaserte studier, og rammene for arbeidsplassbasert utdanning i de to landene er svært forskjellige.

I Norge regulerer rammeplanen for barnehagelæreutdanningen hva studentene skal lære i mye større grad. Mens engelske barnehageansatte som ønsker mer utdanning, må bruke fritiden til dette, får norske barnehagemedarbeidere mulighet til å kombinere tre dager jobb i barnehagen og to dager til studieaktivitet uka.

Læring på arbeidsplassen

Det som binder de to programmene sammen er synet på læring og troen på studenten som en viktig agent i egen læringsprosess.

–Når det gjelder å anvende arbeidsplassen som læringsarena, ligger engelskmennene foran oss, sier Lindboe. – De engelske studentene er godt motiverte barnehageansatte som bruker sin fritid til samlinger på kveldstid. De søker selv kunnskapen og konstruerer sin egen læreplan etter hva de er opptatt av å lære mer om og utvikle på sin egen arbeidsplass.

– Ved Northumbria er prosjektarbeidet enda mer koplet til et utviklingsprosjekt på arbeidsplassen og kunnskapen fra utdanningen deles med de andre som jobber i barnehagen, sier Kaarby.

Utdanningsinstitusjonene i England står friere når det gjelder læreplan enn i Norge, og lærere og studenter setter i felleskap studentenes læringsmål. Studentene søker så teori i forhold til hva de trenger av kunnskap. Til dette får de veiledning av fagpersoner fra et eget institutt for arbeidsplassbasert læring ved Northumbria universitet.

– Å søke opp sitt eget pensum gir også læringsutbytte, sier Furu. – De vet selv hva de trenger å lære, må søke seg frem til relevant litteratur på biblioteket og foreslår dette for lærerne, som deretter kvalitetssikre og godkjenner pensum.

– Når de engelske barnehageansatte søker utdanning, har de større valgmuligheter enn de norske, sier Kaarby. – I søknaden beskriver de seg selv og egen erfaring og plasseres etter dette på det ulike nivåer og den modulen som gir riktig progresjon i studieløpet.

Dette gir en utdanning der teori og praksis går hånd i hånd, sier Furu. Noe vi ønsker å styrke i egen utdanning.

Prosjektarbeid fremmer læring

– Begge utdanningene har hatt prosjektarbeid som tilnærming til læring i på egen arbeidsplass, sier Lindboe. Sammen med kollegaene Kaarby og Furu og Kay Heslop og Lucy Mpofu-Currie ved Northumbria universitet i Newcastle har de sammenliknet hvordan studiene tilrettelegger for studentenes læringsprosesser.

I begge landene jobber studentene over tid med et valgt tema i et prosjektarbeid inn mot personalgruppen. Ved Northumbria University er dette den mest brukte arbeidsformen gjennom hele studiet.  I Norge er dette en arbeidsform i femte eller sjette semester.

– Ledelse er knyttet til fordypning og dette prosjektet strekker seg over tid, sier Furu. – Læringen skjer i praksisfellesskapet og egne barnehager og styrker læringsfelleskapet på jobb.

– Dette er en liten studie av fire studenters beskrivelser av eget læringsutbytte, egen erfaring og virkningene det har fått i egen barnehage.

Funnene viser at til tross for store strukturelle forskjeller og at studieprogrammene organiseres ulikt ved de to institusjonene, finner vi mange felles trekk som fremmer læring. Både de norske og de engelske barnehagemedarbeiderne vektlegger egen personlig utvikling ved prosjektarbeid selv om rammene rundt utdanningene er svært ulike.

– Det kollektive spiller en viktig rolle, sier Kaarby. – Det som er spesielt interessant når vi sammenlikner, er at det skjer mye læring ved bruk av oppgaver der studentene gis stor frihet innenfor gitte rammer.

– Læringsprosesser som går over tid og med prosjekt som arbeidsform fremmer læring. Involvering av de andre ansatte har også stor innvirkning på både studentens utvikling og barnehagens faglige utvikling.

– Alle studentene peker også på at denne arbeidsformen støtter dem på veien mot å bli profesjonsutøvere, sier Lindboe. – Den virker motiverende når de klarer å skape engasjement og den gir læringsutbytte på flere områder. Med bakgrunn i studentenes utsagn, kan det virke som denne arbeidsformen synes å gi et mer helhetlig læringsutbytte enn kortvarige, begrensede oppgaver.

Stadig utvidet samarbeid

Tidligere i år var førsteamanuensis Kay Heslop ved Northumbria University sammen med sine norske kollegaer på NERA-konferansen i Oslo. Her presenterte de innovasjonsprosjektet «Utdanningsbarnehager», med særlig vekt på utfordringer knyttet til tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og sektor.

– Særlig når det gjelder arbeidet med partnerskap mellom barnehagene og universitetet, er Northumbria kommer mye lengre enn oss, sier Furu. – Når det gjelder studentenes prosjektarbeid, forplikter barnehagen seg til å gjøre dette sammen med studentene.

Utdanningsbarnehager

Mange erfaringer fra det engelske samarbeidet tar barnehagelærerutdannerne med seg videre i prosjektet Utdanningsbarnehager. Her vil utdanningen samarbeide med noen praksisbarnehager og gjøre dem til FoU-arenaer gjennom forpliktende fellesskap og engasjement. Sammen skal de utvikle praksis, og dagens praksisbarnehager kan til høsten søke om å bli utdanningsbarnehager.

– I prosjektet er det fokus på studentene som ressurs i egen utdanning, sier Lindboe, som er prosjektleder for Utdanningsbarnehager. – Vi prøver å gi studentene større rom til å utvikle egne oppgaver innenfor gitte rammer, noe som kan bidra til å styrke læringsutbyttet og dermed kvaliteten i praksisperiodene.

Samarbeidet med Northumbria University fortsetter.

– Det er verdifullt å utveksle erfaringer. Vi planlegger en felles studie av partnerskapsmodeller, avslutter Lindboe.

Referanse

Anne Furu, Kay Heslop, Karen Marie Eid Kaarby, Inger Marie Lindboe, Lucy Mpofu-Currie, Liz Atkins: What is the impact of university work-based learning for early year`s practitioners in Norway and England? Examples of processes, outcome and impact from undertaking of work-based projects, Widening Participation and Lifelong Learning, Volume 20, Number 2, 2018