HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fra magefølelse til logiske argumenter

Det er ingen fasit for etikk i profesjonsutøvelse, men det er mulig å trene systematisk på argumenter og analytisk tenkning. For etikk er så mye mer enn magefølelser.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
Edmund Henden

Profesjonsutøvere møter daglig komplekse etiske dilemmaer i jobben sin. Hvem skal en helse- eller omsorgsarbeider prioritere å hjelpe? Skal man varsle om lovbrudd begått av kolleger? Skal man bryte taushetsplikten for å gi pårørende en livsviktig beskjed? Og er det greit å reservere seg mot å yte visse tjenester til brukere eller pasienter?

Professor og filosof ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Edmund Henden, mener det er lite kunnskap om etikk i samfunnet generelt.

– Etiske debatter reduseres altfor ofte til emosjonelle diskusjoner basert på magefølelse-reaksjoner, sier han.

– Det er lett å tro at etikk handler om hva en føler, og mange tror bare på det de føler. Heldigvis er følelsene ofte gode retningslinjer. Men jo mer komplekse de etiske dilemmaene er, desto dårligere veiviser er magefølelsen, sier han.

Diskusjoner og egne erfaringer

Til høsten skal Henden undervise på et nytt doktorgradskurs i profesjonsetikk, der målgruppen blant annet er de som underviser studentene som skal ut og bli profesjonsutøvere. Han håper de vil ha nytte av kurset i sin egen undervisning.

– Dette kurset blir diskusjonsbasert. Det skal gi deltakerne en trening i etisk refleksjon og analyse.

– Deltakerne skal få trening i å tenke systematisk og logisk på vanskelige etiske problemer for å komme fram til best mulig måte å håndtere dem på.

– Alle som har erfaring fra profesjonsutøvelse opplever problemer at det etiske slaget. Derfor blir det rom for at deltakerne kan ta med seg egne erfaringer på kurset, sier Henden.

Dilemmaer

Etiske dilemmaer kan oppstå i alle slags sammenhenger. Så hva kjennetegner profesjonsetikk?

– Profesjonsetikk er et område av anvendt etikk, sier Henden. Han forklarer at anvendt etikk er etisk teori og metode som er anvendt på forskjellige praktiske problemområder.

Profesjonsetikk dreier seg om anvendelsen av etiske teorier og argumenter på etiske problemstillinger slik de oppstår i profesjonssammenhenger.

Profesjonsroller skaper spesielle rettigheter og plikter. De etiske spørsmålene angår omfanget av, og grensene for, disse rettighetene og pliktene.

– Er det moralsk tillatt for profesjonsutøvere å alltid prioritere de verdiene og målsetningene som er grunnleggende i profesjonen de er medlemmer av, når det oppstår konflikter mellom disse verdiene og ordinære moralske normer? Fritar profesjonsroller profesjonsutøvere i visse sammenhenger fra å ta hensyn til de ordinære moralske rettighetene til personer, for eksempel rett til ikke å bli ført bak lyset, eller rett til ikke å bli påført skade?

Reservasjonsrett og varsling

Profesjonsetikken tar for seg alle typer normative dilemmaer som kan dukke opp i for eksempel lærer-, sykepleier- eller advokatyrket. Temaer som skal tas opp på kurset inkluderer profesjonsutøveres plikter og brukernes rettigheter, konfidensialitet og tillit, samvittighet og reservasjonsrett, integritet, lojalitet og varsling, for å nevne noen.

Varsling er et klassisk eksempel på en profesjonsetisk konflikt. Dilemmaet står mellom lojalitet med profesjonen og personlig integritet.

– Varsling kan ha en destruktiv effekt på profesjonsfellesskapet du er en del av, og kan derfor innebære risiko for varsleren, sier Henden.

Grenser for frivillighet

Fra sin egen forskning skal Henden blant annet snakke om informert samtykke, et sentralt begrep i mye profesjonsutøvelse.

– Samtykke er en handling hvor man påtar seg visse forpliktelser, for eksempel til å følge et behandlingsopplegg eller delta i en forskningsstudie, og overdrar visse rettigheter til andre, for eksempel retten til å gjøre bestemte inngrep i ens liv. Hensikten med å innhente samtykke er å fremme og beskytte klienters autonomi, det vil si evne til selv å bestemme sin egen skjebne.

– Begrepet om informert samtykke reiser mange vanskelige spørsmål. Hva betyr det at klienten har fått «tilstrekkelig informasjon», at han eller hun er «kompetent» til å gi samtykke, og at samtykke er gitt «frivillig»?

Gratis heroin

Edmund Henden

– Jeg har forsket på hvordan gyldigheten av et slikt samtykke kan undergraves av forskjellige typer omstendigheter, særlig omstendigheter som kan svekke frivilligheten av samtykke.

Henden forteller at det kan dreie seg om ulike former for ytre press, men også indre psykologiske tilstander kan i noen tilfeller ha en slik effekt.

– Jeg har særlig sett på rekruttering av sårbare heroinmisbrukere inn i forskning på heroin-assistert behandling. I denne forskningen inngår tilbud om gratis heroin som en del av behandlingen.

– Problemet med dette er at siden de er avhengige av heroin kan tilbudet om gratis heroin virke undergravende på frivilligheten og samtykket deres, sier han.

Bedre begrunnelser

Profesjonsutøvelse er i seg selv en form for etisk praksis, siden relasjoner mellom bruker og profesjonsutøver er regulert av plikter og rettigheter. Finnes en fasit for god profesjonsetikk?

– Det finnes ingen enkel fasit. God profesjonsetikk i praksis handler, som god profesjonsutøvelse, om skjønn og vurdering. Det etisk refleksjon og analyse kan bidra med er å styrke dette skjønnet, noe som igjen vil bidra til bedre begrunnede standpunkter i saker hvor motstridende verdier og interesser står på spill, sier Henden.