HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Innovasjonsstøtte til utdanningsbarnehager

Utvikling av barnehage som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og prosjektfeltet har fått 5,9 millioner fra Finnut-prosjektet.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Illustrasjonsbilde

Prosjektet går ut på å skape innovative samarbeids - og læringsformer i barnehagefeltet i tilknytning til barnehagelærerutdanningen. Prosjektet skal gå over fire år og starter opp våren 2016.

– Dette skal utformes på en slik måte at det får innvirkning både på utdanningen og praksisfeltet, sier førsteamanuensis Inger Marie Lindboe som også er prosjektleder. – Videre vil arbeidet med spredning og oppskalering stå sentralt slik at praksisfeltet kan få størst mulig utbytte av prosjektet.  

Både private og offentlig

– Det er et innovasjonsprosjekt der private og offentlige barnehager og Institutt for barnehagelærerutdanning går sammen om å utvikle kvalitet både i barnehagene og i barnehagelærerutdanningen som likeverdige partnere.

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er prosjektet forankret i Institutt for barnehagelærerutdanning, Senter for profesjonsstudier ved professor Anton Havnes og Prosjekt for livslang læring ved professor Olav Eikeland.

De øvrige deltagerne fra barnehagelærerutdanningen er førstelektorene Anne Furu og Karen Marie Eid Kaarby og høgskolelektor Tove Lafton.  Øvrige partnere i prosjektet er stiftelsen Kanvas, bydel Bjerke i Oslo og Bærum kommune.

Prosjektet skal styrke utdanningens arbeidslivsrelevans og studenters teoretiske og praktiske læringsutbytte gjennom å skape nye rom og redskap for læring basert på likeverdig partnerskap mellom utdanning og praksisfelt.

Utdanningsbarnehager skal styrke de ansattes evne til å løse oppgaver bedre sammen gjennom å legge til rette for organisasjonslæring, kompetanseutvikling og arbeidsplasslæring i barnehagesektoren.

Prosjektet skal også fremme praksisrettet FoU i barnehagelærerutdanningen og faglig utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling i barnehagene.

Innovative samarbeidsformer

Innovasjonsprosjektet er organisert omkring begrepet "Utdanningsbarnehager".

– Prosjektet bygger på premisset om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet og at det er potensial for å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt, sier Lindboe.

Ideen om utdanningsbarnehager har som utgangspunkt at: 

1. yrkesfeltet skal involveres som premissleverandør og likeverdig partner i utformingen av læringsarenaer for studentene.

2. barnehagene skal utvikles som lærende organisasjoner.

3. utdanning og yrkesfelt skal delta i gjensidig kunnskapsutvikling gjennom felles FoU-prosjekter.

4. gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler som er forankret på alle nivåer i institusjonene skal utvikles.

5. ved å realisere et uutnyttet potensial for verdiskaping i møtet mellom utdanning og arbeidsplass skal det utvikles begreper, redskaper og modeller som bidrar til å styrke arbeidsplassen som læringsarena, profesjonsretting og kvaliteten på barnehagelærerutdanningen.

Titlene på prosjekter som inngår er:

1. Barnehagelæreres kompetanse - begrepsutvikling,

2. Kompetanseutvikling i profesjonsfelt og utdanning gjennom endring av samarbeid, roller og ansvarsdeling, 

3. Bruk av digitale verktøy for å styrke faglig samarbeid mellom høgskole og arbeidsplass,

4. Nye, felles læringsarenaer mellom studenter og ansatte i barnehagen,

5. Prosjektmetodikk - utprøving og videreutvikling av metoder for samarbeid mellom utdanning og yrkesfelt.

I tillegg vil et eget prosjekt ta for seg dokumentasjon av prosjektresultatene.