HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ledelse i fremtidens skole

Skoleledelse i det 21. århundre er stikkord for 18 forskere som har bidratt med sine spesialfelt i en ny bok for studenter på de nasjonale rektorutdanningene.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Jan Merok Paulsen

– Alle forfatterne er tilknyttet de nasjonale rektorutdanningene rundt omkring i landet, og boken viser bredden i fagfeltet norsk skoleledelse, sier førsteamanuensis Jan Merok Paulsen. Han leder rektorutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Samtidig er kapitlene fremtidsrettet, og forfatterne er utfordret til å belyse hva rektorer trenger å vite for å kunne lede både dagens og fremtiden skoler på en måte som tjener eleveres læring.

I dag er flere hundre rektorer fra grunnskoler over hele landet studenter på en av landets sju rektorutdanninger.

Ludvigsen-utvalget uttrykker følgende forventninger til dagens og morgendagens skoleledere: At de skal ha evne til å «skape delt forståelse blant alle aktører for behovet for endring. At de som skal gjennomføre endringene, utvikler eierskap til det nye læreplanverket slik at det får betydning for praksis og for elevenes læring.»

– Forfatterne av kapitlene i denne boken gir alle verdifulle bidrag til hvordan skoleleiere, rektorer, øvrige skoleledere og lærere kan realisere dette samfunnsoppdraget gjennom ledelse av innovasjoner og pedagogisk forbedringsarbeid, sier Paulsen.

Ledelse i fremtidens skole handler om skoleledelse i det 21. århundre. En implikasjon av styringssignalene fra myndighetene er at dagens og morgendagens rektorer må utforme en skole som både vektlegger elevenes dybdelæring og som styrker deres sosiale og emosjonelle kompetanse.

– Tilsvarende må rektorene være kyndige i å lede lærernes kollektive profesjonsutvikling, være i stand til å samhandle strategisk med aktører i skolens omgivelser og utøve ledelse i samspill med sine lederkollegaer.

Profesjonelt skjønn

Paulsen mener at kompleksiteten i de styringssignalene som rektorene står overfor, krever betydelig profesjonelt skjønn.

Ledelse i fremtidens skole

– Det er tilsvarende liten tvil om at norsk skole vil være i en utvikling som på noen områder vil kreve relativt dyptgripende atferdsendring og behov for generering av ny kompetanse blant skoleeiere, rektorer, øvrige ledere og ikke minst pedagogene. Disse utfordringene gir boken noen tilsvar på.

Paulsen mener det i dag fremstår som åpenbart at dersom skoler skal lykkes i å forberede elevene på store samfunnsmessige endringer, må skolens kvalitetsarbeid drives i regi av systemiske og sterkt lærende organisasjoner.

– Et hovedtema i dagens debatt er derfor ledelse av lærernes profesjonsutvikling som hovedarena for effektiv skoleledelse, sier Paulsen. – Dette er de fleste enige om, uten å belyse mekanismene i særlig grad. Men denne boka gir derimot dybdeinnsyn i hvordan dette kan planlegges og utføres.

– I særdeleshet vies ledelse av grupper i skolens organisasjon stor oppmerksomhet, og det samme gjelder design av kollektive læringsarenaer og rektors rolle som arkitekt for en mer lærende kultur i organisatorisk forstand. Skoler er komplekse kunnskapsorganisasjoner som ikke kan ledes toppstyrt, dersom hensikten er utvikling og forbedring.

– Et eget kapittel om hvordan skoleledere kan utvikle lærernes indre motivasjon og organisasjonslojalitet positivt gjennom lederstøtte, gir bidrag til å løse denne utfordringen. Det samme gjør et eget kapittel om verdsettende ledelse i praksis og et kapittel om gruppe-coaching som praktisk tilnærming til ledelse i førstelinjen på skolen, sier Paulsen.

Paulsen har redigert boka sammen med førsteamanuensis Marit Aas som har ledet rektorutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo siden 2009. I tillegg til de nasjonale rektorutdanningene, passer boka også for masterutdanninger og andre videreutdanninger i skoleledelse.

Skal se på opplæringsloven

Paulsen og førsteamanuensis Sølvi Mausethagen ved Senter for profesjonsstudier, som for øvrig også har et kapittel i den nye boka, er oppnevnt som medlemmer av et nytt offentlig lovutvalg som skal se på grunnopplærings områder. Utvalget ledes av universitetslektor Jon Christian Nordrum ved Det juridiske fakultet ved UiO.

Det er 20 år siden opplæringsloven sist ble helhetlig vurdert. Utvalget vil gå gjennom regelverket som gjelder for skolen og forelå ny opplæringslov. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2019.

Referanse

Marit Aas og Jan Merok Paulsen (red): Ledelse i fremtidens skole , Fagbokforlaget, 2017