HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny kunnskap om samhandling for gode brukerforløp

Høyere arbeidsdeltakelse blant marginaliserte grupper er viktig for å sikre fremtidig velferd. HiOA har fått støtte fra Forskningsrådet til pionerprosjektet INTEGRATE om hvordan samhandling og gode brukerløp kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet.

Anam Javaid Publisert: Oppdatert:
Tone Andreassen og Espen Dahl

INTEGRATE er en ny stor satsing ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (INN). Formålet med INTEGRATE er å utvikle forskning om hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. INTEGRATE skal enkelt sagt bidra med kunnskap om hvordan mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid gjennom bedre og koordinert samhandling mellom ulike fagfolk og tjenester og med brukere og arbeidslivet.

INTEGRATE ledes av professorene Tone Alm Andreassen, Espen Dahl ved HiOA, i samarbeid med professor Liv Solheim ved HINN. INTEGRATE er knyttet til HiOAs Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) som er etablert i samarbeid med NAV.

 - INTEGRATE er ikke et ordinært forskningsprosjekt om veier til arbeid, men støtte til oppbygging av et kjernemiljø på forskning om samhandling for å sikre gode brukerforløp. Det er første gang Forskningsrådet har utlyst en slik satsing, og vi er stolte over å ha fått støtte, sier professor Tone Alm Andreassen.

Kjente utfordringer, nye arbeidsformer hvor samhandling er nøkkelen

Det at enkelte grupper av ulike årsaker blir marginalisert og står utenfor arbeidslivet er en kjent utfordring. Gjennom INTEGRATE er målet å øke kunnskapen om hvordan yrkesdeltakelsen blant disse gruppene kan økes gjennom bedre samhandling og koordinering.

For å komme i arbeid kreves samhandling. For de fleste vil samhandlingslinjene være forholdsvis enkle og følge faste mønstre. Det kreves samhandling mellom studenter og utdanningsinstitusjoner for å følge og fullføre et utdanningsløp. Deretter kreves samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i en ansettelsesprosess for å få folk ut i arbeid.

 - Samhandlingen er mer krevende for marginaliserte grupper, fordi deres problemer er mer kompliserte og fordi flere parter er involvert. I slike tilfeller kreves det ofte samhandling og koordinering mellom flere parter, både offentlige og private. Eksempler på dette er arbeidssøkeren selv, NAV, helsevesenet, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere. Det er grunn til å anta at god samhandling mellom disse aktørene er avgjørende for å få marginaliserte grupper ut i arbeid. Det er denne samhandlingen, og resultatene av den, INTEGRATE skal forske på, sier professor Espen Dahl.

Bygge opp gode forskningsmiljøer

INTEGRATE støttes av Forskningsrådet med 25 millioner kroner over en femårsperiode. Forskningsrådet har bevilget midlene gjennom programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL), som er den viktigste og største enkeltaktiviteten i Forskningsrådets hovedsatsing Flere aktive og sunne år (FASE).

 - HELSEVEL-programmet skal legge til rette for og bygge sterke forskningsmiljøer på tvers av de tradisjonelle fagområdene og knyttet til samspillet mellom tjenestene. INTEGRATE tar opp et prioritert tema for HELSEVEL-programmet, hvor det er stort behov for å bygge opp gode forskningsmiljøer. Kunnskap og kompetanse på arbeidsinkludering som fagfelt er mangelfull, og vi håper derfor kjernemiljøet vil bidra til å styrke slik kompetanse i forskningsmiljøene, sier seniorrådgiver Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg ved Norges forskningsråd.

Kjernegruppe av forskere

INTEGRATE vil etablere en kjernegruppe av forskere fra HiOA og Høgskolen i Innlandet. Disse vil samarbeide med NAV, en rådgivende gruppe bestående av eksperter fra internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner, og et brukerpanel bestående av representanter for en rekke relevante nasjonale brukergrupper.

Gjennom forskning skal INTEGRATE bidra til å produsere kunnskap om modeller for organisering, arbeidsmetoder, tiltak, tverrprofesjonelt og tverrorganisatorisk samarbeid, samt å utvikle nye innovative løsninger for koordinering og samhandling på tvers av offentlig og privat sektor. Kjernegruppen skal være tverrfaglig og tverrgående og bidra med ny kunnskap for å utvikle utdanningsprogrammer, tjenesteinnovasjon og politikk. Forskningen vil bli organisert i 7 innsatsområder som vil inkludere ulike faglige perspektiver, tilnærminger og forskningsmetoder.