HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny rapport om brukererfaringer med helse- og velferdstjenester

InLog-prosjektet arrangerte et Dialogseminar høsten 2016. Der møttes personer med lengre erfaring som brukere av helse- og velferdstjenester. Rapporten belyser disse spørsmålene, om hva brukerne selv mener om helse- og velferdstjenestene, hva som var positivt i møtet med tjenestene og hva praktikere bør gjøre mer av.

Maria Elise Koppang Frøjd Publisert: Oppdatert:

Dialogseminar er en visuell måte å jobbe på, samtidig som den er strukturert nok til å komme frem til løsninger og handling. Deltagerne blir delt inn i grupper; gruppene får utdelt post-it-lapper, tusjer og flip-over-ark; hver deltaker jobber individuelt med oppgaven og skriver ned sine erfaringer/forslag som så gjennomgås i gruppa. Innspillene systematiseres og presenteres i plenum. Bruk av åpne spørsmål skal bidra til å flytte fokus bort fra forhåndsstrukturerte kartleggingsskjemaer og spesifikke spørsmål til en mer åpen innfallsvinkel, for i større grad å få frem det mottakerne av tjenestene er opptatt av. 

Dette dialogseminaret samlet 17 deltakere; kvinner og menn i alderen 25-65 år, både med etnisk norsk og minoritetsbakgrunn. De hadde lang erfaring (fra 4 til 20 år, hovedtyngden på ca 8 år) med ulike deler av hjelpeapparatet innenfor helse- og sosialfagfeltet. På dialogseminaret fikk de følgende spørsmål: 1) Hva har du vært mest fornøyd med og hatt mest nytte av i møte med det offentlige hjelpeapparatet? 2) Hva var det som gjorde dette til en bra opplevelse?

Resultatene viser at temaer knyttet til erfaringer med ulike deler av NAV-systemet, fastlege, psykiater, psykolog, DPS (Distriktspsykiatrisk Senter), RUPO (Ruspoliklinikk), barnevern, frivillige organisasjoner og private tilbydere av tjenester (til NAV), er mest fremtredende. Rapporten er strukturert i to deler; den første delen beskriver disse ulike aktørene og brukernes opplevelser med dem, rapportens andre del analyserer fram hva som kjennetegnet de gode opplevelsene.

InLog-prosjektet organiseres i et samarbeid mellom høgskolens tverrfaglige forskningsprogram – Helse, Omsorg og Velferd, Senter for profesjonsstudier og Arbeidsforskningsinstituttet, i samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap og organisasjoner som representerer tjenestebrukerne. 
Hensikten med prosjektet er å granske ulike oppfatninger om hva som er sentrale kvalifikasjoner for å utføre kvalitativt godt arbeid i helse- og velferdsfeltet. Brukernes opplevelser av helse- og velferdstjenester er viktig for å nå fram til kunnskap om hvordan tjenestene fungerer, hva det kan gjøres mer av og hva som eventuelt kan gjøres annerledes. Men hvordan kan vi nå kunnskap om brukernes egne perspektiv og vurdering av den hjelp de har mottatt, og ikke minst hva de anser som viktig når tjenestene skal vurderes? 

Motsetningsfylte institusjonelle logikker? Samspillet mellom utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet (InLog)
Prosjektet undersøker den viktige grenseflaten mellom utdanningssystemet og arbeidsorganisasjonene i helse- og velferdsfeltet.

Les rapporten (pdf)