meny
søk
English

Nyhetsbrev fra dekan, desember 2015

Her er årets siste nyhetsbrev fra dekan på Fakultet for helsefag.

Nettredaksjonen Fakultet for helsefag Publisert: Oppdatert:

Nettside emne- og programansvar

Det er utviklet egne nettsider for emne- og programansvar. Sidene er ment som en hjelp til å få oversikt over ansvaret og oppgavene som følger med emne- og programansvaret, og inneholder informasjon og verktøy som kan være til hjelp i arbeidet.

Program og emneansvar

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet møttes for andre gang 1. desember. I tillegg til sak om foreløpig rammetildeling 2016, var det satt opp to saker til diskusjon:

 • Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved HF, hvor Bevegelsesanalyselaboratoriet ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ble brukt som «case». Laboratoriet vurderes av fakultetsledelsen til å ha et potensiale for økt utnyttelse, som også ble uttrykt av Terje Gjøvaag, leder for enheten. Han viste rundt i og orienterte om laboratoriet. 

Les mer på bloggen: BevegelsesanalyseLaboratoriet

 • Behovet for helsefaglig kompetanseheving i kommunene som følge av reformene i helsesektoren var også en sak som ble diskutert. Spørsmålet som ble stilt var: Hvordan kan fakultetet utvikle seg til å bli en attraktiv og naturlig oppdragspart for kompetanseheving i helsetjenesten? Fakultetsrådsmedlem Trine Knobel innledet med å beskrive kompetansehevingsbehovet i kommunehelsetjenesten i Ullensaker kommune. 

Referat fakultetsrådsmøte 1. desember 2015

Er du interessert i å følge med på aktiviteten i fakultetsrådet, finner du oversikt over medlemmer, sakspapirer og etterhvert møtebøker, på rådets nettsider:

Fakultetsrådet HF 2015

Ny dekan

Fakultetets nye dekan, Gro Jamtvedt, har sin første arbeidsdag 1. februar. Gro Jamvedt kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun har også en bistilling som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen. Jamtvedt er utdannet fysioterapeut, har master i "Public Health" og doktorgrad i kvalitetsmåling av fysioterapi-behandlingen ved kneleddsartrose. Hun har vært med på utviklingen av masterstudiet i kunnskapsbasert praksis, har bidratt i lærebøker innen sykepleie og vært med på å utvikle undervisningsmateriell. Velkommen til HF!

Forskningsgruppenes aktiviteter

Liv Elin Torheim presenterer forskning

12. november avholdt Fakultet for helsefag et heldagsseminar der smakebiter fra forskningsgruppenes prosjekter ble presentert. Disse spenner bredt, og det ble foredratt om kompleks menneskelig atferd, apper som kan bidra til bedre helse, bakterier i støv i norske barnehager, aldring, rehabilitering, samhandling på tvers av profesjoner, reproduktiv helse hos kvinner og menn, atferdsteori om AD/HD, tilgjengelighet av antiepileptika i Europa, og om barn med autisme. Vi har fått innblikk i EU- og NFR-finansierte prosjekter, internasjonale samarbeidsnettverk og forskning med regional forankring. Presentasjonene ga videre et innblikk i forskning som svarer på samfunnets utfordringer, slik som f.eks. mat- og ernæringsbehov og rettigheter til flyktninger. Flere av fakultetets ph.d.-kandidater presenterte sine prosjekter innen helsevitenskap og atferdsanalyse. Det ble presentert hele 27 postere.

LAMU

På møtet i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved HF i desember fikk utvalget presentert prosjektet "Rom for alle", som er Avdeling eiendoms tjeneste for strategisk utvikling av gode arealløsninger. Utvalget fikk høre om hvordan det arbeides for å utvikle gode arbeidsplasser preget av fleksibilitet, sambruk, arealeffektivitet og også sosiale møteplasser som stimulerer til samarbeid på tvers.

Les mer på bloggen: Tjenester og tjenesteeiere

Et godt arbeidsmiljø er noe vi alle er med på å skape, og i 2016 ønsker LAMU å ha medarbeiderskap som et satsingsområde. Utvalget vil også fortsette arbeidet med å kartlegge og bedre det fysiske arbeidsmiljøet. 

HiOAs kvalitetssikringssystem godkjent

NOKUT godkjente HiOAs kvalitetsutviklings- og -sikringssystem i styremøtet 10. desember. Takk til alle som har bidratt i utforming av systemet, i akkrediteringsrundene med NOKUT, og sist, men ikke minst, med å bruke systemet og dokumentere arbeidet, slik at vi har fått systemet godkjent.

NOKUT-tilsyn 2015/2016

NOKUT har innledet tilsyn med landets barnevernspedagog-, sosionom-, og vernepleierutdanninger. Ved vårt fakultet blir bachelorutdanning i vernepleie omfattet av tilsynet. Fagmiljøet i utdanningen er i gang med å utforme selvevalueringen som er første steg i tilsynsprosessen.

Prodekanrollen

Som dere kanskje har registrert lanserte rektoratet i høst et forslag om å gjøre om fakultetenes prodekanfunksjoner til stillinger med lederansvar for studie- og FoU-administrasjonen. I høringen som fulgte ble det klart at de fire fakultetene ved HiOA var samstemte i at man ønsker å beholde prodekanfunksjonen slik den er i dag. Rektor har på bakgrunn av dette besluttet å ikke gå videre med rektoratets forslag om å gjøre om prodekanfunksjonen til stilling.

Gjennomgang av administrasjonen

Administrasjonen ved hele HiOA skal gjennomgås med "effektiviseringsbriller". Bakgrunnen er at universiteter og høgskoler nå opplever å få såkalte "effektiviseringskutt" i sine rammer. Hele administrasjonen ved HiOA skal gjennomgås (fellesadministrasjonen, fakulteter og sentre). Det er planlagt å hente inn eksterne krefter for å gjennomføre arbeidet, som skal gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2016.

Nye stipendiatstillinger

Det er foreløpig utlyst ressurser til fire nye stipendiatstillinger ved HF; to til doktorgradsprogrammet i atferdsanalyse og to til programmet i helsevitenskap. En ny utlysning er ventet, der stipendiatressurser fordeles etter visse kriterier. Følg med på referatene fra det sentrale FoU-utvalget.

I fakultetets FoU-utvalg er det vedtatt at prosessen for fordeling av stipendiatstillinger for 2016 gjøres tilsvarende som i 2015 med noen justeringene, se:

Referat FoU-utvalg HF 19.11.15

Nye kollegaer og endrede stillinger

Vi har fått flere nye kollegaer i oktober, november og så langt i desember:

NVH

 • Ingvild Falkum Ullmann, stipendiat
 • Yury Kiselev, førsteamanuensis
 • Guro Schjelderup, rådgiver/instituttlederstøtte

SHA

 • Mirjam Lukasse har fått opprykk til professor
 • Kari Ottvik Jensen, tilsatt i studielederstilling
 • Alfhild Dihle, førsteamanuensis

FYS

 • Maria Bjerk, stipendiat

AV

 • Hanne Augland, stipendiat

EO

 • Mikkel Magnus Thørrisen, stipendiat

Fakultetsadministrasjonen

 • Bjørn Kaldestad, rådgiver (Økonomi)
 • Kim Henrik Ruud, rådgiver (FoU)
 • Daisy Ka Wai Tseung, rådgiver, (Stud.adm. P50)

Velkommen skal dere være!

 

God jul!

Jeg vil takke alle for innsatsen i 2015 og ønsker dere en riktig god jul! En liten julepresang er underveis.

Trine B. Haugen