meny
søk
English

Nyhetsbrev fra dekan på HF mai 2016

Les dekanens nyhetsbrev for mai 2016.

Nettredaksjonen Fakultet for helsefag Publisert: Oppdatert:
Ortopediingeniørutdanningen

Personalmøter

Det ble avholdt personalmøter både i Pilestredet og på Kjeller 25. april. Møtene ble avholdt som en blanding av korte innledninger og dialog i/med salen. Denne formen videreføres i personalmøtene som kommer. Det settes også av tid til "åpen post" på hvert møte, der møtedeltagerne kan ta opp saker/temaer de er opptatt av, eller mener dekanen bør kjenne til.

Sakene som var oppe på personalmøtene i april var:

 • UHRs praksisprosjekt, se Sluttrapporten (PDF) 
 • resultater FoU (se under),
 • delekultur,
 • forskningsbasert undervisning og undervisnings-/utdanningsforskning.

Det er planlagt to personalmøter i høstsemesteret: 12. september og 14. november. Se invitasjon i Outlook.

Fakultetet og rektoratet 

Rektor var tidligere i mai ute og besøkte alle de fem instituttene våre. Instituttene presenterte sin virksomhet og flere av dem benyttet også anledningen til å fortelle om noen av utfordringene de møter i sitt arbeid.

13. mai var det dialogmøte mellom fakultetets ledelse og rektoratet. Dette er møter som avholdes to ganger i året, der man har fokus på målsettinger og resultater sett i forhold til målene vi har satt oss. Rektor opplever at fakultetet jobber godt med å utvikle utdanninger og FoU. Han synes imidlertid at fakultetet kan gjøre mer for å vise fram for omverdenen det vi gjør som er bra, og at vi i større grad bør bidra til at HiOA blir en mer synlig samfunnsaktør.

Rektoratet gjorde det klart at en endring som vil berøre alle UF-tilsatte både på kort og lang sikt, er en omlegging av undervisningen i form av digitalisering og mer studentaktive læringsformer.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)

Tverrprofesjonell samhandling og samarbeidslæring (TPS) er et satsingsområde ved fakultetet. En oversikt over fakultetets undervisning, prosjekter, aktiviteter og rapporter om TPS er nå samlet på en nettside.

Nettsiden er i startgropa, så ta en titt og meld inn det som mangler til prodekan Ingrid Narum.

Tverrprofesjonell samhandling og samarbeidslæring

FoU-resultater HF 2015

HF er i god utvikling på FoU-området. Resultatene for 2015 er slik at vi kan presentere følgende skryteliste:

 • flest vitenskapelige publikasjoner ved HiOA (235)
 • flest ph.d.-stillinger i konkurransen om KD- og HiOA-stipendiater
 • 25 søknader til Forskningsrådet, åtte innvilget
 • best uttelling i konkurransen om strategiske midler for forskningsgrupper med ambisjoner om innhenting av eksterne forskningsmidler
 • involvert i fem søknader innen rammeprogrammet Horisont 2020 (én som koordinator) og fire tilknyttede EU-program. To innvilget
 • to postdoktorstipendiater og én ph.d.-stipendiat gjennom Extrastiftelsen og Fysiofondet

Økning i eksterne forskningsmidler ved Fakultet for helsefag

Seminar om forskningsformidling

4. mai ble det avholdt et seminar om forskningsformidling for institutt-, studie- og forskningsgruppeledere, samt programansvarlige for masterprogrammene og FOU-administrasjonen ved HF.

Eksterne og interne foredragsholdere belyste temaet fra ulike vinkler: Er formidling nok for å kunne implementere forskning i praksis? Hva er god forskningsformidling, og hvordan har den endret seg opp gjennom tidene? Eksperten som kunnskapsformidler -  er media et egnet forum? Fengende forskningsformidling – erfaringer fra Forsker Grand Prix. Status forskningsformidling ved fakultetet. Til slutt var det en diskusjon rundt hva slags formidlingsstrategi vi vil ha ved fakultetet. Arbeidet med denne tas videre i ledergruppa.

Digitalisering av forskningsformidling- et eksempel

The New England Journal of Medicine lager noe de kaller "Quick take videos". Det er korte videoer der en forskningsstudie presenteres eller nyere forskning på et område oppsummeres. Kanskje kan det også være aktuelt å bruke i undervisning.

Evaluering av forskningsgruppene

Sju av forskningsgruppene ved HF er nå evaluert. Evalueringen skal diskuteres i de aktuelle forsknings- og ledergrupper før sommeren for å komme fram til tiltak for å videreutvikle gruppene. Noen grupper må styrke publiseringsaktiviteten, ikke minst med hensyn til "impact" på tidsskriftene. Det må også arbeides mer med få flere eksterne forskningsmidler. Alle forskningsgrupper evalueres etter at de har eksistert i tre år.

Nye kollegaer

I perioden fra 18. mars til 31. mai har vi fått flere nye kollegaer. Velkommen skal dere være!

Administrasjonen

 • Seksjon for studieadministrasjon (STU), P50: Anne Berthe Tveit Rødby, førstekonsulent
 • Seksjon for Human Resource (HR): Ann Kathrin Grønstad, rådgiver

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA):

 • Studielederområde 1, jordmorutdanningen: Lena Henriksen, postdoktor

Institutt for fysioterapi ( FYS):

 • Birgitta Blakstad Nilsson, førsteamanuensis.
 • Anne Therese Tveter, førsteamanuensis

Institutt for atferdsvitenskap ( AV):

 • Laila Blaalid, høgskolelektor
 • Gunhild Febakke, høgskolelektor

Med vennlig hilsen Gro Jamtvedt