meny
søk
English

Nyhetsbrev fra dekan på HF mars 2016

Les dekanens nyhetsbrev for mars 2016.

Nettredaksjonen Fakultet for helsefag Publisert: Oppdatert:
Sykepleiestudenter på Åpen dag 2016

Personalmøter

Det blir personalmøter for alle tilsatte på fakultetet 25. april (kl 10.00-11.30 på Kjeller og kl 13.30-15.00 i Pilestredet).

Det er også planlagt to personalmøter i høstsemesteret: 5. september og 14. november.

Innkalling til møtene kommer i Outlook.

Fagseminar

Sett av 28. oktober i kalenderen din! Da avholdes det fagseminar for alle tilsatte på HF, i regi av fakultetets forskningsgrupper. Det blir presentasjon av forskning ved fakultetet.

Fakultetsråd

Det ble avholdt fakultetsrådsmøte 17. mars. Rapporter om utdanningskvalitet, regnskap o.a. for 2015 ble lagt fram. Fakultetsrådet diskuterte studentmedvirkning og hvordan få til å etablere flere kombinerte stillinger med praksisfeltet.

Er du interessert i å lese mer om sakene som ble behandlet av fakultetsrådet, finner du dem her:

Fakultetsrådet HF 2015-2019

Seminar om internasjonalisering

7. mars ble det arrangert inspirasjonsseminar for internasjonalisering, hvor mange fra HF deltok. Høgskoleledelsen har internasjonalisering som en satsning, og vil at mange flere studenter har et utvekslingsopphold i løpet av studiene. Realistisk sett vil det likevel være mange studenter som ikke reiser ut, og det er viktig at alle studenter kan få del i internasjonal og interkulturell kunnskap og erfaring. Det var dette siste, som ofte kalles "internasjonalisering hjemme" som var i fokus på seminaret, og hvor deltagerne fikk med seg gode idéer til hvordan det internasjonale og interkulturelle i større grad kan bli en del av våre utdanninger.  

Nye stipendiatstillinger

I forbindelse med tildeling av stipendiater fra HiOA ble det gjort solid arbeid fra HFs forskningsmiljøer. HF ble tildelt hele seks av 18 ph.d.-stillinger HiOA fordelte i februar, etter søknad fra forskningsgruppene. Følgende prosjekter fikk tildelt ph.d.-stilling:

 • GENETEC (Gene variants among testicular cancer patients – implications for follow-up), forskningsgruppen Reproduktiv helse hos menn. (ph.d.-programmet i helsevitenskap)
 • USERTRANSCARE (User perspectives on quality in transitional health care for), forskningsgruppen Aldring, helse og velferd ved HF (ph.d.-programmet i helsevitenskap)
 • BPS (Barriers to access and to equitable home healthcare services), forskningsgruppen Aldring, helse og velferd (ph.d.-programmet i helsevitenskap).
 • TETT (Teknologibaserte ernærings- og treningstiltak for eldre kreftpasienter), forskningsgruppen Aldring, helse og velferd (ph.d.-programmet i helsevitenskap).
 • START-shoulder (Stratified treatment approach for rotator-cuff tendinopathy; a randomised, controlled trial evaluating effectiveness and cost-effectiveness in shoulder patients), forskningsgruppen Muskelskjeletthelse ved HF (ph.d.-programmet helsevitenskap)
 • AN (Autisme og neuroplastisitet), forskningsgruppen Anvendt og eksperimentell atferdsanalyse i klinisk praksis (ph.d.-programmet i atferdsanalyse).

I tillegg til dette fikk ph.d.-programmene våre ni nye kandidater (syv til ph.d.- i helsevitenskap og to til ph.d. i atferdsanalyse).

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra alle fakulteter som skal evaluere kriterier og tildelingsprosess for tildeling av ph.d.-stipendier og foreslå forbedringer til neste års prosess. Seksjonssjef for FoU, Elin Holter Anthonisen, er fakultetets representant i denne gruppen.

Praksisprosjektet i UHR

Praksisprosjektet i regi av UHR er nå avsluttet. Viktig innhold i prosjektets sluttrapport er:

 • Et forslag til kriterier og indikatorer for kvalitet i praksisstudiene. Formålet er å forbedre både helsetjenestene og praksisstudiene.
 • Noen forslag til endringer i praksisstudiene for de ulike utdanningene, bl.a. i form av at en større andel av praksisstudiene foreslås lagt til kommunene og privat sektor. 
 • Prosjektet har iht. sitt mandat utredet behovet for en ordning for godkjenning av praksissteder som læringsarenaer. De anbefaler ikke å opprette en slik ordning.
 • En anbefaling om mer lik lovfesting og finansiering av praksisstudier.

Sluttrapporten (PDF)

Studiebarometeret

Som dere sikkert har fått med dere ble resultatene fra studiebarometeret 2015 presentert i februar. For de som er interessert i å fordype seg mer i resultatene for HiOAs utdanninger, er det laget gode oversikter på HiOAs analysesider, som gjør det enkelt å sammenligne resultater mellom våre utdanninger:

Analyseresultater

Prodekaner og utvalg

Utvalgene ved HiOA og prodekanfunksjonene ved fakultetene er nå prolongert ut 2016. Prolongeringene er begrunner med behovet for kontinuitet i arbeidet knyttet til universitetssøknaden. Ved vårt fakultet er utvalgene prolongert ut inneværende semester. Det skal dermed oppnevnes nye utvalgsmedlemmer fra høsten 2016.

Nye kollegaer

Vi har fått flere nye kollegaer siden nyttår og ønsker velkommen til:

Inst. for atferdsvitenskap, AV:    

 • Cecilie Morland, førsteamanuensis
 • Gunhild Febakke, høgskolelektor
 • Laila Blaalid, høgskolelektor

Inst. for ergoterapi og ortopediingeniørfag, EO:    

 • Jette Schack, stipendiat
 • Torhild Holthe, stipendiat

Inst. for fysioterapi, FYS:

 • Sylvia Sunde, stipendiat

Inst. for naturvitenskapelige helsefag, NVH: 

 • Ole Herman Ambur, førsteamanuensis
 • Morten Bjørgen, professor
 • Dag Berild, professor II

Inst. for sykepleie og helsefremmende arbeid, SHA: 

 • Unni Hembre, instituttleder
 • Tine Schauer Eri, studieleder for studielederområde 1 (jordmor og helsesøster)
 • Tirill Medin, førsteamanuensis
 • Rigmor Johansen, høgskolelektor
 • Lars Gustav Lyckander, høgskolelektor
 • Heidi Kvalvåg, førsteamanuensis
 • Hege Lund Rasmussen, stipendiat
 • Jenny Drummond Johansen, stipendiat         

Administrasjonen:

 • Ann-Iren Ottinsen Berntzen, rådgiver ØK
 • Marianne Engelstad, instituttlederstøtte EO og FYS
 • Rolf Simon Friis Larsen, rådgiver, STUD, Kjeller
 • Andreas Bender, rådgiver, STUD, P32

Med vennlig hilsen
Gro Jamtvedt