HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nytt studium i migrasjonsforvaltning

Fra høsten tilbyr OsloMet et helt nytt utdanningstilbud i migrasjons- og integrasjonsforvaltning. Deltakerne vil få kunnskap om hvordan man kan lykkes med integreringsarbeidet, med bakgrunn i forskning på hva som fungerer – og hva som ikke fungerer.

Åshild Losnegard Publisert: Oppdatert:
Mennesker i Karl Johans gate

I 1970 hadde bare 1,5 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn. I dag er det mer enn 16 prosent. Innvandrere fra mer enn 190 nasjoner bor i Norge. Det har skapt nye oppgaver for offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner og private virksomheter – både ved ankomst og ved seinere integrering i skole og arbeidsliv, forteller Einar Øverbye om bakgrunnen for at OsloMet har opprettet studiet. Sammen med kolleger fra Fakultet for samfunnsvitenskap og By- og regionforskningsinstituttet NIBR står han bak det nye årsstudiet i migrasjons- og integrasjonsforvaltning.

Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning

Teori møter praksis

Målet er å nå både folk med praktisk erfaring fra migrasjons- og integrasjonsområdene og studenter som vil spesialisere seg på innvandrings- og integreringsspørsmål.

– Vi tror det blir en inspirerende møteplass for utveksling av erfaringer, synspunkt og teoretiske drøftelser; akademia og praksisfeltet hånd i hånd, sier koordinator Pål Veiden, som ser fram til oppstarten. Han håper studiet vil bidra til faglige diskusjoner og kunnskapsutvikling som «hever seg over lettvint populisme til høyre og venstre».

Studentene vil møte teorier om migrasjon og integrasjon fra både statsvitenskap og sosiologi, og lære om juss og forvaltning. Det blir også emner i praktisk integrasjonsarbeid og integrasjon i arbeid og utdanning.

Lærer ulike integreringsstrategier

Erika Gubrium

Erika Gubrium skal undervise i emnet Integration in Work and Education . Hun forteller at den høye arbeidsledigheten blant innvandrere har ført til et skifte i den norske integreringspolitikken. Der det tidligere ble lagt vekt på sosial inkludering har nå integrering gjennom arbeid blitt langt viktigere.

– Emnet vil gi studentene bedre forståelse for hvilken betydning arbeidsliv og utdanning har for integrering, men også for hvilke mekanismer som inkluderer og ekskluderer innvandrergrupper fra det norske arbeids- og utdanningsmarkedet, sier hun.

Det finnes i dag en rekke ulike tilnærmingsmåter og offentlige programmer som skal gjøre det enklere å få grupper som står utenfor arbeidslivet ut i jobb. Noen legger vekt på tidlig utplassering på arbeidsplassen, med opplæring og støtte underveis. Andre, som NAVs kvalifiseringsprogram, skal gi opplæring før personen får prøve seg i jobb. Studentene vil bli kjent med disse ulike strategiene og hvordan de kan brukes i praksis, for å styrke integreringen av de som ellers lett faller utenfor.

Ser utover landegrensene

Studiet vil ikke bare dreie seg om Norge, det vil også se på norsk innvandring i et europeisk og globalt perspektiv. Innvandring kan være mye forskjellig - både arbeidsinnvandring, fluktinnvandring, familiegjenforening og irregulær innvandring. Det er derfor viktig å gi innsikt i forskningen om årsaker til og virkninger av ulike typer innvandring, virkninger av integreringstiltak, samt koordinering og samstyring mellom offentlige etater og mellom privat, statlig og kommunal sektor.

Overblikk og samordning er nøkkelen

En av de store utfordringene i integreringsarbeidet er mangelen på samordning.

– Mange jobber med innvandringsproblematikk i stat, kommuner og privat virksomhet, men det er liten koordinering på tvers av ulike områder, forteller Einar Øverbye. Innvandrings- og integreringskunnskap er relevant både i barnehager, skole, helsevesen, arbeidsliv, sosiale tjenester og det sosiale livet for øvrig, men få har oversikt over samspillet mellom alle disse arenaene og møteplassene. Øverbye tror nøkkelen ligger i å gi studentene dette overblikket, og dermed en mulighet til å vurdere hvordan samspillet eventuelt kan forbedres.

Fakta

Årsstudium i migrasjons- og integrasjonsforvaltning starter opp ved OsloMet høsten 2018. Studiet består av seks emner, hvert på 10 studiepoeng:

  • Migrasjon i et globalt perspektiv
  • Nasjon, stat og det flernasjonale samfunn
  • Immigration Law
  • Integration in Work and Education
  • Integrasjonsarbeid i praksis
  • Koordineringsutfordringer i norsk integreringspolitikk og –forvaltning