HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Økning i eksterne forskningsmidler ved Fakultet for helsefag

Fakultet for helsefag (HF) har vind i seilene og hevder seg godt i konkurransen om eksterne forskningsmidler.

Elin Holter Anthonisen Publisert: Oppdatert:
Fysioterapi, illustrasjonsbilde

Den første utlysningen i Forskningsrådets nye program HELSEVEL fikk 96 søknader.  Fakultet for helsefag koordinerer ett av de 12 nye forskerprosjektene som fikk støtte.
Fakultetet er i tillegg partner i et av de andre prosjektene som kom igjennom nåløyet. HELSEVEL lyste også ut midler til praksisrettede FoU-prosjekter, og der var fakultetet med på et av totalt fire prosjekter som ble innvilget av 32 innsendte søknader. Dette er vi veldig fornøyde med!

Økning i tilslagsprosenten

Fakultetet har i 2015 vært aktive med søknader til Forskningsrådet og EU. Vi deltok i hele 25 søknader til Forskningsrådet i løpet av fjoråret, i tolv av disse var vi prosjektleder. Åtte av søknadene ble innvilget. Tilslagsprosenten for søknadene er dermed på 32 prosent (17 prosent for prosjekter vi selv koordinerer), noe vi er stolte av. Dette er en klar økning fra 2014 da tilslagsprosenten lå på 20 prosent. Vi ligger dermed godt over gjennomsnittlig tilslagsprosent hos Forskningsrådet. I tillegg har fakultetet i løpet av 2015 vært involvert i fem søknader innen rammeprogrammet Horisont 2020, hvorav én som koordinator og fire søknader i tilknyttede EU-program. Flere av søknadene fikk god evaluering, og to av søknadene (én Cost-action og én Strategisk partnerskap/ Erasmus +) fikk tildeling.

Økt finansiering fra andre kilder

Forskningsfinansieringen via andre kilder øker også. I løpet av 2015 har fakultetet fått finansiering til to postdoktorstipendiater og én ph.d.-stipendiat gjennom Extrastiftelsen og Fysiofondet. Fakultetet er også partner i en ny forskerskole som fikk finansiering fra Forskningsrådet i 2015 og som vil være viktig for ph.d.-programmet i helsevitenskap i årene framover.

Hva bringer 2016?

De aktive forskerne ved Fakultet for helsefag ser ut til å vise like stor iver i 2016: I de to første månedene sendte fakultetet fem søknader til Forskningsrådet og én er allerede innvilget. Den innvilgete søknaden er en offentlig ph.d. Fakultetet har nå både nærings-ph.d. og offentlig ph.d. tilknyttet doktorgradsprogrammet i helsevitenskap, og viser med dette godt samarbeid både med industrien og med offentlig sektor.
Det har de siste årene ikke vært lyst ut midler fra Forskningsrådets programmer innen helse ettersom disse programmene har vært i en omlegging. De nye helseprogrammene er fra 2016 i full gang og dette gjør oss optimistiske når det gjelder framtidens søknader. I løpet av første tertial 2016 forventer fakultetet å ha deltatt i minst 16 søknader til Forskningsrådet (69 % til helseprogrammene), én søknad til Horisont 2020 og rundt 15 søknader til andre finansieringskilder.

Innvilgete søknader til Forskningsrådet, 2015:

The Assisted Living Project. Responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairment or dementia – SAMANSVAR/NFR

 • Prosjektleder: AFI, HiOA
 • Partnere fra HF: Liv Halvorsrud, Anne Lund, Dagfinn Nåden, Dag Karterud

Education to work transitions: the role of work capacity, skills and health – VAM/NFR

 • Prosjektleder: Institutt for samfunnsforskning
 • Prosjektkoordinator HF: Idun Brekke

Governing private provision of public space: developing governance models and urban design that ensure inclusive, democratic public space (DEMOSPACE) – DEMOS/NFR

 • Prosjektleder: NIBR, HiOA
 • Prosjektkoordinator HF: Inger Marie Lid

miRNAs and their role in virus disease and immune response in Atlantic salmon – HAVBRUK2/NFR

 • Prosjektleder: Rune Andreassen, HF

Sites of Access. Entry opportunities into employment for people with disabilities – HELSEVEL/NFR

 • Prosjektleder: AFI, HiOA
 • Prosjektkoordinator HF: Per Koren Solvang

A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people – HELSEVEL/NFR

 • Prosjektleder: Astrid Bergland, HF

How do we provide better, safer and more cost-effective care pathways for older people? – HELSEVEL /NFR

 • Prosjektleder: Akershus universitetssykehus HF
 • Prosjektkoordinator HF: Ingrid Narum

The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care (MUNI-Health-CARE) – Forskerskole/NFR

 • Prosjektleder: Universitetet i Oslo HF
 • Partnere fra HF: Astrid Bergland, Unni Sveen, Ingvild Kjeken, Per Koren Solvang, Sølvi Helseth

Innvilgete søknader til EU, 2015:

Relevance in practice placements - inclusion of marginalized people – Strategisk partnerskap/Erasmus+

 • Prosjektleder: Hilde Sylliaas, HF

Modifying plants to produce interfering RNA – Cost Actions/EU

 • Prosjektleder: Universita Politechnica delle marche, Ancona, Italia
 • Medlem av "Management Committee": Kaare Magne Nielsen, HF

Eksempler på andre innvilgete søknader, 2015:

Children of traumatized refugees: how do they manage their life in Norway? – Extrastiftelsen

 • Prosjektleder: Sverre Varvin, HF

Promoting safety behaviours in antenatal care to reduce intimate partner violence among Norwegian, Pakistani and Somali women – a cluster randomised controlled trial – Extrastiftelsen

 • Prosjektleder: Mirjiam Lukasse, HF

Community-living older adults living with chronic musculoskeletal pain: The effect of an evidence-based intervention on pain, function, health and behavior – Fysiofondet

 • Prosjektleder: Astrid Bergland, HF