HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Økt motstand mot øvre aldergrense i arbeidslivet

En ny undersøkelse om aldring og arbeid viser at det blir stadig flere motstandere av en øvre aldergrense i arbeidslivet. Overraskende nok er det samlet sett i de yngste aldersgruppene at disse holdningsendringene kommer tydeligst fram.

Halvard Dyb Publisert:
Illphoto: Stop, sxc (c), 2009

I rapporten: Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003-2008 (NOVA Rapport 20/09), har forskerne Per Erik Solem, NOVA, og Reidar J. Mykletun, Universitetet i Stavanger, sett på endringer i ulike sider ved seniorers plass på arbeidsmarkedet. De har sett på eventuelle sammenhenger mellom endringer i lederes holdninger og endringer i seniorenes syn på sin arbeidssituasjon og andre forhold av betydning for arbeid i senioralderen. Et særskilt fokus er rettet mot forskjeller mellom ulike gruppers oppfatninger av eldre og arbeid.
 
Rapporten er basert på tidsserier fra Seniorpolitisk barometer i perioden 2003 til 2008, og arbeidet er finansiert av Senter for seniorpolitikk.
 
Halvparten i utvalget er mot øvre aldergrense
Undersøkelsen viser at det er betydelig motstand mot øvre aldersgrense for yrkesaktive. I studien fra 2005 var det 38 prosent i utvalget som var mot øvre aldersgrense. Det tilsvarende tallet for 2008 var 50 prosent. I den samme perioden har andelen som mener at det bør være en øvre aldersgrense gått ned fra 41 prosent i 2005 - til 31 prosent i 2008.
 
Forfatterne av rapporten antyder at motstanden mot øvre aldersgrense i de yngre aldergruppene kan ha sammenheng med verdiendringer i samfunnet, og at yngre generasjoner er mindre innstilt på kollektive løsninger, slik som felles øvre aldersgrenser. Selv om de største holdningsendringene finner sted i de yngste aldergruppene, er det også betydelig motstand mot øvre aldersgrense blant de eldste i utvalget (67+) - hele 70 prosent. Dette er i hovedsak personer som ønsker å arbeide i høy alder, og som kan oppleve en øvre aldergrense som en trussel mot deres mulighet til å fortsette å jobbe.

Ønsker å utsette pensjonering
Et annet funn i undersøkelsen viser at flere i 2008 enn i 2003 ønsker å fortsette i arbeid utover den alder når de får rett til pensjon. Denne utviklingen gjelder både yngre og eldre yrkesaktive, men særlig blant dem som står nærmest muligheten for pensjonering (alderen 55-61 år). Hele 52 prosent i 2008 mot 35 prosent i 2003 sier de kan tenke seg å fortsette.
 
─ Yrkesaktives ønsker om pensjonsavgang har med andre ord beveget seg tydelig i den retning som er nedfelt i målsettinger for pensjonsreformen, i IA-avtalen og i Senter for seniorpolitikks kampanjer, forteller Per Erik Solem.
 
Høy jobbtilfredshet blant de eldre
─ Studien viser videre at jobbtilfredsheten synes å være større blant eldre arbeidstakere enn i andre aldersgrupper. Det er særlig arbeidstakere i aldersgruppen 62-66 år at det er mange som alltid gleder seg til å gå på jobben forteller Per Erik Solem.
 
Forklaringen på dette henger i følge forfatterne dels sammen med at flere i den alderen arbeider deltid, men deltid forklarer bare noe av den større arbeidsgleden.
 
─ Kanskje er det de med størst arbeidsglede som fortsetter å jobbe etter 62 år, og kanskje får de som velger å jobbe, også forsterket arbeidsgleden gjennom sitt aktive valg av fortsatt arbeid, fortsetter Solem.
 
Behov for styrking av læringsmulighetene
Men ikke alle funnene i rapporten er like positive. Det synes å være stor enighet i utvalget- uavhengig av aldersgruppe, om at det foregår diskriminering av eldre i arbeidslivet - i det minste av og til.
I rapporten kommer dette blant annet til uttrykk gjennom at flere i alderen 62-66 år (afp-alderen) enn i andre aldersgrupper mente at eldre sjeldnere får være med på kurs og opplæring, oftere forbigås ved forfremmelser og sjeldnere får lønnsøkninger.
 
─ På disse områdene kan det derfor være grunn for arbeidsgivere til å være oppmerksom på at seniorer i afp-alderen kan inkluderes bedre. Behovet for større oppmerksomhet på læringsmuligheter synes også å gjelde for seniorer generelt, ved at de i mindre grad en yngre sier de får læringsmuligheter på jobben, forteller Solem.
Les eller last ned rapporten 
 
NOVA Rapport 20/09
Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003-2008
Av Per Erik Solem & Reidar J. Mykletun
 
 
Les mer om forskningen på eldre og aldring ved NOVA