HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

OsloMet feiret 29 nye doktorer

De første doktorandene med diplom fra OsloMet ble feiret med en egen kreeringsseremoni onsdag 30. mai.

Sonja Balci Publisert: Oppdatert:
Gruppebilde fra kreeringsseremoni

– I dag skal jeg få gleden av å tildele det aller første vitnemålet fra OsloMet - storbyuniversitetet, sa rektor Curt Rice i talen sin, da han ønsket doktorene og deres gjester velkommen.

– Dere som skal få vitnemålet i dag, har oppdaget noe som ingen kjente til før. Dere har fått aksept for oppdagelser, nye perspektiver og nye måter å tenke på. Dere har bidratt med ny kunnskap til deres forskningsfelt, sa han.

Langt flere med forskerkompetanse

Kristin Vinje, som er visedekan ved UiO og tidligere stortingspolitiker, holdt hovedtalen under OsloMets første doktorgradskreering.

– Nå er dere i mål og gjennom doktorgradsarbeidet har dere vist en enorm «stayerevne». Evnen til å holde ut.

Hun sa videre i talen at det ble avlagt 1493 doktorgrader i 2017 ved norske læresteder, og at det har vært en økning på 80 fra 2016.

– I løpet av de 24 årene siden jeg disputerte, har vi hatt en tredobling i antall doktorgrader. Det betyr at det er langt flere med forskerkompetanse som har kommet ut i ulike stillinger både offentlig og privat.

– Det synes jeg er positivt, fordi jeg mener at folk med den erfaringen og kunnskapen som dere har fått gjennom doktorgradsarbeidet, er en verdifull egenskap i et stadig mer komplisert samfunn, sa Vinje.

Første doktorgradskreering

Etter hovedtalen delte rektor Curt Rice ut vitnemål til doktorene som har disputert i 2017 og tidlig i 2018.

Totalt 29 doktorer ble kreert; tre fra ph.d.-programmet i profesjonsstudier, fire fra ph.d.-programmet i helsevitenskap, seks fra ph.d.-programmet i atferdsanalyse, tre fra ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap, elleve fra ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk og to fra ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Denne seremonien vil arrangeres årlig for alle som har fått sin doktorgrad etter å ha gjennomført forskerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Utdeling av vitnemål på kreeringsseremoni

Feiret 29 doktorer

De 29 doktorene som ble kreert:

Lise Merete Alpers, ph.d.-programmet i profesjonsstudier

Avhandlingens tittel: Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter.

Disputas 27. april 2017.

Avhandlingen viser at helsepersonell opplever å ha utilstrekkelig kompetanse i møte med etniske minoritetspasienter.

- Helsepersonell ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter (vitenogpraksis.no)

Heidi Moen Gjersøe, ph.d.-programmet i profesjonsstudier

Avhandlingens tittel: Komplekse vurderinger i førstelinjen – en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.

Disputas 10. november 2017.

I avhandlingen studeres hvilke vurderinger og avveininger ansatte i NAVs førstelinje gjør i møte med personer som søker om eller mottar trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger.

Elisabeth Brodtkorb, ph.d.-programmet i profesjonsstudier

Avhandlingens tittel: Individualisering av tjenester i et arkiveringsprogram – en studie av veilederfellesskapet i kvalifiseringsprogrammet.

Disputas 27. oktober 2017.

Avhandlingen viser at individualisering av aktiveringstjenester for arbeidsledige som befinner seg lang unna arbeidslivet, er kompleks virksomhet og at veiledernes og veilederfellesskapets verdier og kunnskapsgrunnlag har stor betydning for individualiseringen.

Anne-Stine Bergquist Røberg, ph.d.-programmet i helsevitenskap

Avhandlingens tittel : Momentum of the Coordination Reform: Changing Rehabilitation Policies and Practices? A Critical Discourse Analysis.

Disputas 28. februar 2018.

Avhandlingen diskuterer en kritisk analyse av hvordan den norske Samhandlingsreformen virker på rehabiliteringsfeltet.

Ellisiv Lærum Jacobsen, ph.d.-programmet i helsevitenskap

Avhandlingens tittel: Nutritional risk, Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Older, Non-Hospitalized People and Geriatric Patients.

Disputas 20. april 2018.

Avhandlingen omhandler ernæringsmessig risiko, helserelatert livskvalitet og relaterte faktorer, hos geriatriske pasienter og eldre mennesker.

Mange eldre risikerer å bli underernærte (forskning.no)

Mirela Slomic, ph.d.-programmet i helsevitenskap

Avhandlingens tittel:Knowledge in action: Experiential and professional knowledge in interprofessional rehabilitation.

Disputas 8. mars 2018.

Målet med denne avhandlingen var å øke forståelsen av fagfolks erfaringer og perspektiver på rehabiliteringsprosessen til pasienter med traumatiske hjerneskader og multitrauma.

Arton Baftiu, ph.d.-programmet i helsevitenskap

Avhandlingens tittel:Antiepileptic drug utilisation and clinical implications – Population and patient aspects.

Disputas 13. april 2018.

Hensikten med denne avhandlingen var å studere endringer i bruk av antiepileptika i Norge, og undersøke tilgjengeligheten av antiepileptika i Europa.

Steffen Hansen, ph.d.-programmet i atferdsanalyse

Avhandlingens tittel:Increased Knowledge about Eye Movements. A Systematical Manipulation of Training Directionality in Matching-to-Sample Tasks.

Disputas 19. juni 2017.

Avhandlingen har studert øyebevegelsesatferd under ulike betingelser for å øke vår forståelse av visuell persepsjon.

Øynene avslører deg (vitenogpraksis.no)

Elise Frølich Furrebøe, ph.d.-programmet i atferdsanalyse

Avhandlingens tittel:Impulsivity and Procrastination: Examining the Reinforcing Contingencies of Delay Discounting in Humans.

Disputas 23. februar 2018.

Denne avhandlingen tar for seg diskontering og impulsivitet fra et atferdsanalytisk perspektiv. Fokuset ligger på den bakenforliggende årsak til diskontering hos individet.

Kalliu Carvalho Couto, ph.d.-programmet i atferdsanalyse

Avhandlingens tittel:Selection of cultures and cultural selection: implications for experimental and applied research.

Disputas 1. mars 2018.

Denne avhandlingen består av 5 studier som tar sikte på å bidra til utforskning av kulturelle fenomener fra et atferdsanalytisk ståsted.

Lucas Couto de Carvalho, ph.d.-programmet i atferdsanalyse

Avhandlingens tittel: Schedules of cultural selection: Analyzing contingencies and metacontingencies of social interaction.

Disputas 2. mars 2018.

Studiene i denne avhandlingen har til formål å belyse sosialt koordinert atferd og i hvilken grad denne kan undersøkes som en egen analyseenhet.

Aleksander Vie, ph.d.-programmet i atferdsanalyse

Avhandlingens tittel: Delayed Matching-to-Sample and Stimulus Equivalence.

Disputas 2. mars 2018.

Avhandlingen inneholder tre studier hvor hovedtemaet er etablering av betingede diskriminasjoner og testing for respons i henhold til stimulusekvivalens i et delayed matching-to-sample format.

Dean Smith, ph.d.-programmet i atferdsanalyse

Avhandlingens tittel:Components of early intensive behavioural intervention (EIBI) and long term outcome for children with autism specter disorder (ASD).

Disputas 15. mars 2018.

Tidlig og intensive opplæring basert på anvendt atferdsanalyse har vist seg effektiv i behandling av barn med autisme spektrum forstyrrelser. Denne avhandlingen studerer effekter av ulike komponenter i denne intensive opplæringen.

Annette Hessen Bjerke, ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

Avhandlingens tittel: The growth of self-efficacy in teaching mathematics in pre-service teachers: developing educational purpose.

Disputas 8. september 2017.

Bjerke har i avhandlingen forsket på hvordan lærerstudenter utvikler troen på egne evner til å formidle matematikk.

Ann Lisa Sylte, ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

Avhandlingens tittel: Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning.

Disputas 1. desember 2017.

Avhandlingen studerer utvikling av didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning gjennom aksjonsforskning. De viktigste resultatene viser nødvendigheten av å utvikle helhetlig yrkeskompetanse hvor det vektlegges yrkesretting gjennom nær sammenheng mellom teori og praksis i opplæringen.

Rasmus Glærum Kleppe, ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

Avhandlingens tittel: One-to-three-years olds’ Risky Play in Early Childhood Education and Care.

Disputas 9. mars 2018.

Denne avhandlingen gir kunnskap som kan bedre forholdene for 1-3-åringers risikolek, og dermed deres erfaring generelt i barnehagen.

Therese Saltkjel, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Social disadvantages and welfare problems: the role of collective welfare resources.

Disputas 22. juni 2017.

Denne avhandlingen studerer forholdet mellom sosiale ulemper og velferdsproblemer, og betydningen av sjenerøse velferdsordninger for å redusere risiko for velferdsproblemer.

Anne Grete Tøge, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: The Great Recession and unemployment in Europe: The impact on health and health inequalities.

Disputas 9. juni 2017.

Avhandlingen undersøker helseeffekter av arbeidsledighet i Europa. Det å bli arbeidsledig påvirker folks opplevelse av egen helse. Hvor sterk denne påvirkningen er avhenger ikke bare av kjennetegn ved dem som blir ledige, men også velferdspolitikken.

Arbeidslediges helse bedre enn fryktet (vitenogpraksis.no)

Lillian Bruland Selseng, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Diskursive ressursar i rusarbeid – ein analyse av praksisforteljingar.

Disputas 12. desember 2017.

Måten profesjonsutøvere forstår rusproblem på, har avgjørende betydning for hvordan hjelpetilbudet til personer med rusproblem blir utformet. Denne avhandlingen retter oppmerksomhet mot måten profesjonsutøveres forståelser av rusproblem og rusarbeid er forankret i kulturell kontekst.

Hanne Christoffersen, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Likhet i forandring: En begrepshistorisk analyse av Høyres og Arbeiderpartiets valg- og prinsipprogrammer for perioden 1933-2013.

Disputas 1. desember 2017.

Avhandlingen er en begrepshistorisk studie som undersøker historiske endringer i likhetstankens vilkår i en norsk politisk og samfunnsmessig kontekst, med særlig vekt på utviklingstrekk som utfordrer likhetsidealet.

Margrete Aadnanes, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Vold mot barn og unge i nære relasjonar: Forståing, konseptualisering og sosialfaglege perspektiv.

Disputas 15. desember 2017.

Avhandlingen retter fokuset mot barn og unge som har opplevd vold i nære relasjoner.

Siri Kahrs Fjeldheim, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: The Presence of the Past in the Present: A hermeneutic perspective on creation, mediation and perception of theory in social work textbooks.

Disputas 12. desember 2017.

Avhandlingen tar for seg hvordan teori skapes, formidles og fortolkes i sosialt arbeid.

Ida Merete Solvang, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: When Divergence Appears Coherent: An Investigation of How Ambiguous Policy Rationales Shape the Activation Trajectories of Hard-to-employ Clients.

Disputas 12. juni 2017.

Solvang har undersøkt hvordan sosialarbeidere begrunner tiltak for personer som har vært arbeidsledige over lengre tid. Hun har også undersøkt sammenhenger mellom sosialpolitiske ideer og de arbeidsløses oppfølging i NAV.

Aleksandra Bartoszko, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: The Pharmaceutical Other. Negotiating Drugs, Rights, and Lives in Substitution Treatment of Herion Addiction in Norway.

Disputas 27. april 2018.

Avhandlingen handler om hvordan pasienter med rusavhengighet forhandler om livskvalitet i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Helle Cathrine Hansen, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Anerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrierer – NAVs kvalifiseringsprogram som aktiveringspraksis.

Disputas 4. mai 2018.

Avhandlingen omhandler NAVs kvalifiseringsprogram, og hvordan annerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrier influerer på brukernes muligheter til å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet samt veiledernes muligheter til å bistå brukerne i denne prosessen.

Veronica Haug, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Barn i risiko og risikable foreldre. En analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis.

Disputas 7. mai 2018.

Avhandlingen handler om hvordan barnevernet tar i bruk bestemte risikoforståelser i arbeidet med å kartlegge og redusere risiko hos barn.

Kjetil Frøyland, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Avhandlingens tittel: Arbeidsinkludering av utsett ungdom - potensialet i bruk av ordinære arbeidsplassar i tråd med Supported Employment.

Disputas 15. mai 2018.

Avhandlingen drøfter potensialet i bruk av vanlige arbeidsplasser i tråd med Supported Employment for å få til vellykket inkludering i arbeid og samfunn av unge i alderen 15-25 år som sliter med vansker knyttet til psykisk helse, rus, lærevansker og annet.

Jamie Johnston, ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Avhandlingens tittel: Conversation-Based Programming in Public Libraries and Immigrant Integration.

Disputas 5. desember 2017.

Denne avhandlingen undersøker hvordan samtalebaserte aktiviteter i offentlige bibliotek kan støtte integrering i et samfunn som opplever økt mangfold på grunn av internasjonal migrasjon.

Thor Magnus Tangerås, ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Avhandlingens tittel: How Literature Changed my Life: A Hermeneutically Oriented Narrative Inquiry into Transformative Experiences of Reading Imaginative Literature.

Disputas 2. mai 2018.

Avhandlingen undersøker transformative estetiske opplevelser i lesing av skjønnlitteratur. Den er en hermeneutisk undersøkelse av leseres fortellinger om bestemte litterære verk som har hatt en livsendrende betydning.