HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Skal forske på digitalisering og læring i helsefag

Nå skal OsloMet forske på digitalisering av utdanning og undervisning. Nytt forskningsprogram startes ved Fakultet for helsefag (HF).

Marit Christiansen, Elise Koppang Frøjd Publisert: Oppdatert:
Digitale læremidler. Illustrasjonsbilde

Fakultet for helsefag har de siste årene utviklet og produsert digitale læringsressurser og bidratt til å endre undervisningsmetodene som benyttes i helsefagene. For å få kunnskap om hvilke effekter digitalisering av utdanning kan ha, setter de nå i gang Program for forskning på digitalisering og læring , i samarbeid med Senter for Profesjonsstudier.

Trenger forskning på utdanning

Portrett Kjell Sverre Pettersen

- Som universitet trenger helsefagene – og andre fagfelt– at det bedrives utdanningsforskning. Når nye undervisningsformer er på frammarsj må vi drive en forskningsbasert tilnærming til disse, sier prosjektleder Kjell Sverre Pettersen, professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Han forteller at forskningen må evaluere læringsmetodene vi bruker.

- Vi trenger en kultur for å forske på læringskvalitet i utdanningen. Vi må forske selv der vi mangler kunnskap eller å ta i bruk andres forskning på området. Det vil ha verdi både for oss lokalt som helsefakultet og universitet, men også for andre tilsvarende utdanningssteder, både nasjonalt og internasjonalt, sier Pettersen.

Forskningsprogrammet er todelt. En del består av å samle eksisterende forskning på helsefagfeltet. Senter for profesjonsstudier (SPS) skal lage en database over internasjonal forskning på digitalisering i helseutdanning; hva forskes det på og hva er publisert? Den andre delen består av forskning på læring og digitalisering, ved HF.

- Paradoksalt nok er det lite forskning på undervisningsmetoder i høyere utdanning. Det spennende med dette prosjektet er å bidra til å utvikle dette forskningsfeltet, forteller professor Jens-Christian Smeby ved SPS, som leder arbeidet med kunnskapsoversikten.

Kritisk blikk på digitalisering av læring

Portrett Jens-Christian Smeby

- Det er mye entusiasme og positivitet knyttet til digitalisering, og en generell oppfatning av at teknologien vil gjøre alt bedre. Derfor er det viktig med et kritisk blikk, understreker Smeby. Smeby forteller at digitalisering av læring er et viktig felt, der det skjer mye nå.

Formålet med programmet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan ulike former for digitalisering og simulering kan bidra til bedre utdanningskvalitet og gode læringsopplevelser. - Teknologi gjør ting sjeldent dårlig eller bra, det er hvordan det brukes som er avgjørende. Vi må derfor ha et læringsfokus, poengterer Smeby.

Ønsker å bygge opp et fagmiljø

Portrett Gro Jamtvedt

- Digitalisering av undervisning på HF har vært og er en stor satsing, og vi trenger å forske på om det virker etter hensikten. Derfor er det flott at vi har fått strategimidler til å sette i gang programmet, sier dekan Gro Jamtvedt. Hun forteller at de i løpet av våren arrangerer en workshop der alle interesserte kan delta.

-Vi ønsker å knytte til oss de som allerede er i feltet, eller som ønsker å være det. Fagmiljøet bør dannes på tvers av fakultetet og ha en bred metodisk tilnærming, sier Jamtvedt. - Vi ansetter nå en stipendiat, og satser på å bygge opp et team rundt stipendiaten. Det blir spennende å jobbe videre med dette programmet, avslutter Jamtvedt.  

Fakta

  • Digitalisering har siden 2015 vært ett av satsningsområdene på tidl. HiOA, nå OsloMet og det er kanalisert strategimidler både sentralt og lokalt for å fremme produksjon av e-læringsressurser.
  • Strategi 2024 peker på behovet for utdanningsforskning og Kvalitetsmeldingen etterlyser forskning om effekt av kvalitetsforbedrende tiltak. Dette samsvarer med fakultetets ønske om å styrke dette forskningsfeltet med et Program for forskning på digitalisering og læring .
  • Programmet er tenkt som en pilot, i første omgang begrenset til helsefagutdanningene, med en oppstartsperiode på 3-4 år. Basert på erfaringene kan det bli aktuelt å utvikle prosjektet til en institusjonell satsing. Programmet vil samarbeide med forskergruppene Læring og samhandling i utdanning og yrke ved HF og Profesjonskunnskap og kvalifisering ved SPS.
  • Prosjektgruppen består av professor Kjell Sverre Pettersen, professor Jens-Christian Smeby, universitetsbibliotekarene Malene W. Gundersen og Inga Lena Grønlund.
  • Referansegruppen består av dekan Gro Jamtvedt, prodekan for studier Ingrid Narum, prodekan for FoU Sølvi Helseth, professor Bjørg Christiansen, senterleder Oddgeir Osland.

Kontakt

Kjell Sverre Pettersen

Lenker