HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Skal forske på vold i nære relasjoner

NOVA skal forske på vold i nære relasjoner for 25 millioner kroner i en stor forskningssatsing finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Nina Eriksen Publisert: Oppdatert:
Jente med foreldre som krangler i bakgrunnen. Foto: colourbox.no

 

Et nytt forskningsprogram skal bidra med mer kunnskap om partnervold, voldtekt og annen seksuell vold, vold i minoritets- og majoritetsfamilier, samt velferdsstatens møte med ofre og utøvere. Satsingen vil omfatte analyser av utbredelse og utviklingstrekk. I tillegg vil teoriutvikling spille en viktig rolle.

Målet er at forskningen skal bidra til forebygging og avhjelpende tiltak på området.

Storsatsing

På tross av stor innsats fra både myndigheter og sivilsamfunn over lang tid rammer vold i nære relasjoner fremdeles mange. Volden har store omkostninger, samtidig som det har manglet solid kunnskap på feltet.

Justis- og beredskapsdepartement lyste derfor ut midler til et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. 25 millioner skal brukes til denne satsingen og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus som vant fram i konkurransen. I tillegg er det bevilget 25 millioner til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Denne forskningssatsingen er viktig både for samfunnet og for forskningsmiljøene i Norge. Vi er svært fornøyd med at vår søknad vant fram, uttaler NOVA-direktør Kåre Hagen. – Nå får vi anledning til å utvikle kompetansen vi allerede har på instituttet.

Professor og psykolog Svein Mossige, som skal lede programmet, er glad for at NOVA får anledning bidra med ny kunnskap om voldens underliggende årsaker, konsekvenser og utvikling over tid, i tillegg til å studere tjenesteapparatet, politi og rettssystem og de frivillige organisasjonenes rolle i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Svein Mossige Foto: Halvard Dyb, NOVA/HiOA

Helhetlig tilnærming

NOVAs forskningsprogram består av ni forskningsprosjekter. Disse vil dekke ulike tema og sammen bidra til kunnskapsutvikling som vil være til god hjelp for myndighetenes forebyggende og avhjelpende arbeid.

Forskerne tar utgangspunkt i at årsaker til vold i nære relasjoner er sammensatte, og at vi må ha et helhetlig syn på arbeidet.

– Vi må se på faktorer knyttet til personer, situasjonene de befinner seg i, og samfunnet vårt for å forstå årsakene til volden, forklarer Mossige.

– Vi vil unngå at tiltak og forebygging baserer seg på et forenklet årsaksbilde. Da er det er fort gjort at tiltakene som utvikles, ikke treffer og i verste fall gjør vondt verre. Vi er opptatt av at forskningen må innarbeide rettslige, sosiale, økonomiske samt likestillings- og helserelaterte perspektiver.

Ungdomsundersøkelsen UngVold

Ett av prosjektene vil være en oppfølging av ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep mot barn og unge som NOVA gjennomførte i 2007. Studien hadde over syv tusen deltakere, og er i norsk sammenheng den eneste undersøkelsen hittil med så stort og representativt utvalg ungdommer.

Studien kartla unges utsatthet for psykisk og fysisk vold fra foreldre, indirekte vold i familien (vold mot mor og far) og seksuelle overgrep i og utenfor familien.

Oppfølgingsundersøkelsen UngVold 2015 vil kartlegge de samme formene for vold og inkludere data om unge med minoritetsbakgrunn, funksjonsnedsettelser og lesbiske og homofile ungdommer. Den vil gi forskerne et godt datagrunnlag for mange av programmets problemstillinger. Studien vil blant annet bli brukt i analyser av utviklingstrekk når det gjelder vold mot barn og unge. Har volden økt eller blitt redusert? 

- Dette er viktig kunnskap, som har vært etterlyst lenge, og som vårt program kan bidra med, sier Mossige.

Forskere med spisskompetanse

NOVA har satt sammen en gruppe forskere med tverrfaglig spisskompetanse på voldsforskning for å jobbe i programmet. Mossige skal sammen med Elisiv Bakketeig og Kari Stefansen utgjøre et lederteam, og i tillegg deltar Lihong Huang, Mette Løvgren, Ingrid Smette, Anja Bredal (ISF) og Jane Dullum. Anja Bredal og Institutt for samfunnsforskning har en sentral rolle i programmet, og er vår hovedsamarbeidspartner i satsingen.

Programmet bygger videre på det allerede eksisterende voldsforskningsmiljøet ved NOVA. Samtidig vil forskergruppen arbeide tett med andre relevante kompetanse- og undervisningsmiljøer. I tillegg til samarbeidet med NKVTS innebærer NOVAs program tett kontakt med Institutt for sosialfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus og tunge kunnskapsmiljøer ved Universitetet i Oslo: Psykologisk institutt, Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Institutt for offentlig rett.

- Gjennom å bidra med undervisning av studenter vil vi formidle kunnskapen fra programmet til en ny generasjon fagfolk som skal ut i tjenesteapparatet. Vi er også opptatt av rekruttering til feltet, og vi vil lyse ut masteroppgavestipend som ledd i programmet, sier Mossige.

Se også stortingsmeldingen Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve (Meld. St. 15 (2012-2013) og Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017 (pdf).

For spørsmål, kontakt:

Svein Mossige (tlf. 22845206), Kari Stefansen eller Elisiv Bakketeig

Les mer om NOVAs voldsforskning