HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Skal studere hvordan trygder begrunnes

SPS er sentral deltaker i nytt prosjekt om hvordan trygder begrunnes og iverksettes.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
NAV-kontor på Tøyen

I moderne velferdsstater er det et spenningsforhold mellom inntektssikring og insentiver: offentlige inntektssikringsordninger skal sikre innbyggere som ikke kan sørge for seg selv en inntekt som gjør det mulig å ha et liv noenlunde i overensstemmelse med vanlige standarder i samfunnet. Disse ordningene må imidlertid ikke være så gode at de undergraver insentivene til å ta betalt arbeid. Velferdsstatene må balansere de to hensynene mot hverandre.

Det nye prosjektet TREfF-2 skal videreføre innsikter fra det nylig avsluttede TREfF (Trygd i kontekst- Rettferdighet, effektivitet, fordeling, 2010–2015), og studere de senere års utvikling av de norske trygdeordningene.

Professor Lars Inge Terum var sentral i TREfF-prosjektet, og er en av prosjektlederne for det nye prosjektet. Her forteller han litt om hva forskerne skal se på.

Hva skiller Treff 2-prosjektet fra det første Treff-prosjektet?

– TREfF-2 er et mer spisset prosjekt, der vi særlig skal studere vilkårssetting og sanksjonering, som innebærer at mottak av stønader/trygder knyttes til krav om at mottakerne skal oppføre seg på bestemte måter. Om de ikke oppfyller vilkårene og aktivitetskravene, kan stønaden bli redusert eller falle helt bort.

portrett av Lars Inge Terum

Hva skal forskerne fra SPS bidra med i prosjektet?

– Forskerne ved SPS skal studere dels begrunnelsene for aktivitetsplikten og dels iverksettingen. Blir det begrunnet med at det raskere får stønadsmottakere i arbeid, at det dermed er godt for mottakerne? Eller blir det lagt mer vekt på at det er en form for gjenytelse? I betydelig grad er det en oppgave for de som arbeider i førstelinjen å konkretisere vilkårene og å vurdere om sanksjoner skal iverksettes. Praktiseres bruken av disse virkemidlene i pakt med de politiske intensjonene? Hvordan påvirker de forholdet mellom veilederne og brukerne?

Hvorfor er det viktig å studere landets trygdeordninger?

– Fordi mer enn 20 prosent av alle i yrkesaktiv alder har dette som kilde til forsørgelse. Det er også viktig fordi utformingen av trygdene og praktiseringen sier noe om hva vi oppfatter som rettferdig. Det handler om hvordan fellesskapet skal behandle de som har vanskeligheter med å forsørge seg selv. 

Mer om prosjektet

Prosjektet  Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet og iverksetting (TREfF-2) har deltakere fra SPS, Institutt for samfunnsforskning (ISF) og ESOP (UiO). Prosjektet varer fra 2016–2019.