HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sunnere og mer aktive ungdommer i Frogn

De aller fleste ungdommene i Frogn kommune er fornøyd med livet og med å bo i kommunen, og hele 95 prosent sier de trives på skolen. Samtidig er rusmiddelbruken på retur, og ungdommene er mer aktive og trener mer enn for ni år siden.

Nina Eriksen Publisert:
main_image

NOVA har på oppdrag av Frogn kommune foretatt en undersøkelse blant kommunens ungdomsskoleelver mellom 13 og 16 år.

Jan Eivind Brekke Sodeland har gjennomført undersøkelsen.

I 2000 ble en tilsvarende undersøkelse gjennomført, og sammenlikninger viser at det har vært en positiv utvikling på flere områder. - Samlet sett gir undersøkelsen et bilde av aktive og engasjerte Frogn-ungdommer som lever et variert liv med mange spennende utfordringer, forteller Sodeland.

Trener mer
Mange av ungdommene er aktive i organisasjoner, foreninger og lag. Hele to av tre er med i organiserte fritidsaktiviteter, og idrettslaget er den organisasjonsformen flest deltar i. I underkant av 40 prosent av ungdommene oppgir at de er med i et idrettslag, omtrent det samme som i 2000.

Egentrening og trening på helsestudio er også populært. - Vi ser at ungdommene er mer fysisk aktive enn det som var tilfellet i 2000, sier Sodeland. Betydelig flere driver med egentrening og går på treningssentre. I 2009 svarer tre av fire ungdommer at de har trimmet på egenhånd i løpet av siste uke, mens cirka halvparten av ungdommene svarte det samme i 2000. Videre har andelen som svarer at de trener på treningsstudio, mer enn fordoblet seg, fra 16 prosent i 2000 til 37 prosent i 2009.

Rusmiddelbruken på retur
Færre av ungdommene oppgir at de drikker alkohol i dag enn ved forrige undersøkelse. I 2009 svarer 23 prosent at de drikker alkohol en gang i måneden eller oftere, mens 37 prosent svarte det samme ni år tidligere.

I tillegg har det vært en nedgang i andelen som drikker seg beruset. I 2009 svarte 27 prosent at de har drukket seg beruset på alkohol, mens 45 prosent svarte at de hadde drukket seg beruset i 2000. Det er ingen forskjeller på gutters og jenters drikkemønster.

Det har vært en betydelig nedgang i andelen som har forsøkt hasj eller marihuana. Ti prosent av ungdomsskoleungdommene hadde prøvd hasj eller marihuana i 2000, mens det samme gjelder for tre prosent i 2009. Nesten ingen svarer i 2009 at de har prøvd andre narkotiske stoffer.

Mere sammen med familien
I 2009 bruker flere av ungdommene mer av fritiden sammen med foreldrene sine enn det som var tilfellet i 2000. Andelen som svarer at de har gjort noe sammen med mor og far i løpet av siste uke, har økt fra 42 prosent i 2000 til 61 prosent i 2009. I tillegg er det flere som svarer at de har vært hjemme alene, eller sammen med far/mor eller søsken hele kvelden, og flere som har hjulpet til hjemme sammenlignet med 2000.

 
Jan E. B. Sodeland. Foto: H. Dyb, NOVA

Fritidsaktivitetene endrer seg noe med ungdommenes alder. For det første blir ungdommene mer orienterte mot vennene sine med alderen. Andelen som sier at de har "brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner", er vesentlig høyere blant de som går i 10. klassse enn de som går i 8. klasse. De eldste ungdommene går også mer ut på kafé enn yngre ungdom.

Digitale medier
Ungdommene bruker mye tid på digitale medier. Nesten alle ser på TV, hører på musikk og er på internett hver dag. De tilbringer også store deler av fritiden sammen med jevnaldrende venner, både hjemme hos hverandre og ute. I tillegg har ungdommene mye kontakt med venner via internett. 86 prosent chatter med venner på internett, og 79 prosent er på nettverkssamfunn flere ganger i uken.

Trives med livet
Rapporten viser at det store flertallet av frognungdommer er godt fornøyd med livet. 88 prosent sier seg enig i utsagnet "jeg er fornøyd med livet mitt". De er spesielt fornøyd med lokalmiljøet: 97 prosent svarer at de trives i strøket der de bor, og tre av fire svarer at de kunne tenke seg å la egne barn vokse opp i området det de selv bor. Oppslutningen om lokalmiljøet blant de unge har økt siden 2000.

Ungdommene trives også bedre på skolen i 2009 enn det som var tilfellet i 2000. 95 prosent sier seg helt eller litt enig i påstanden "jeg trives på skolen", mens 83 prosent svarte det samme ni år tidligere.

Psykiske plager
Det er likevel en del unge som sliter med psykiske plager og problemer. Den vanligste plagen er å føle at alt er et slit. Nesten hver fjerde ungdom svarer at de er "veldig mye" eller "ganske mye" plaget av dette, mens en av fem er "veldig mye" eller "ganske mye" plaget av at de bekymrer seg for mye for ting. Jentene er betydelig mer plaget av psykiske  problemer enn guttene. Tallene er omtrent de samme som i 2000.

- Hvorfor ungdommene sliter kan ikke undersøkelsen si noe om, men det kan være et uttrykk for at mange har for mye aktiviteter i løpet av uken. I tillegg er det trolig mange som opplever skolehverdagen som stressende, forteller Sodeland.

Om undersøkelsen
Frogn kommune er oppdragsgiver for undersøkelsen, som er foretatt blant kommunens ungdomsskoleelever i alderen 13 til 16 år. Til sammen var 484 elever i alderen med i undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 74. Elevene fylte ut et nettbasert spørreskjema på skolen i uke 13-15 i 2009.

For mer informasjon kontakt Jan Eivind B. Sodeland eller prosjektleder Anders Bakken, tlf. 22 54 12 00.

Les mer, last ned gratis eller bestill rapporten:

NOVA Rapport 19/09
Ung i Frogn 2009
Jan Eivind Brekke Sodeland

Les mer om ungdomsforskningen ved NOVA