HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Svakere skoleprestasjoner

Elever med en utenlandsfødt og en norskfødt forelder gjør det i hovedsak litt dårligere på skolen enn majoritetselevene. Dette viser NOVA-forsker Jørgen Hallvik i en ny artikkel.

Publisert:
Illustrasjonsfoto: ung jente (c) sxc

I forhold til innvandrere og elever som er etterkommere av to innvandrerforeldre, vet vi lite om skoleprestasjonene til elever med én utenlandsfødt og en norskfødt forelder, forteller Hallvik. Grunnen til dette er at denne gruppa som oftest ikke regnes med i innvandrerbefolkningen og heller ikke analyseres som egen gruppe. I norsk sammenheng vet vi derfor ikke om elever med en utenlandsfødt forelder har samme muligheter for å lykkes i utdanningssystemet som majoritetselever. 

For å undersøke om barn av én norsk og én utenlandsfødt ikke-vestlig forelder skiller seg fra andre elevgrupper når det gjelder skoleprestasjoner i grunnskolen, har Hallvik analysert registerdata og sett på sammenhengen mellom grunnskolepoeng fra avgangsåret og foreldrenes utdanning, inntekt og sivilstatus. 

Dårligere karakterer
Analysene viser at størsteparten av elevene med én utenlandsfødt forelder presterer svakere i grunnskolen enn majoritetsungdom. Dette skjer på tross av at mange har høyt utdannete foreldre.

Lavinntektsfamilier
Sammenliknet med majoritetselevene kommer mange av elevene med én norsk og én utenlandsfødt forelder fra hjem med lav inntekt. Videre har mange av disse elevene foreldre som verken er samboende eller gifte. Dette er forhold som gjør rede for en god del av hvorfor elever med en utenlandsfødt forelder går ut av ungdomsskolen med litt lavere grunnskolepoengsum enn majoriteten, sier Hallvik.

Kilde:
Hallvik, J. (2009). Kapittel 2: Skoleprestasjoner blant grunnskoleelever med én norskfødt og én utenlandsfødt forelder. I Birkelund, G.E. & Mastekaasa, A. (red.): Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv . Oslo: Abstrakt forlag