HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

To FINNUT-prosjekter til LUI

Fagfolk ved Fakultet LUI kapret to av fem nye FINNUT-prosjekter ved grunnskolelærerutdanningene, og ble partner i et tredje.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Gratulerer med ballonger

Nå skal de forske på lærerkvalifikasjoner for det 21. århundre, inkluderende matematikkundervisning og musikkutdannelse for fremtiden.

Sarah J. Paulson

– FINNUT-tildelingene som fagmiljøene ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen har fått, er viktige tildelinger, sier dekan Sarah J. Paulson. –De betyr at fakultetet kan øke sin forskningsaktivitet og videreutvikle sin spisskompetanse innenfor viktige områder. Denne forskningsaktiviteten vil igjen bidra til å øke kvaliteten i våre utdanninger.

FINNUT er et av de viktigste programmene for ekstern finansiering til lærerutdanningene i Norges forskningsråd.

– At fagmiljøer ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier står bak to av prosjektene, og samarbeider med Høgskulen på Vestlandet om et tredje prosjekt, viser at OsloMet hever seg i konkurransen om eksterne midler, sier Paulson.

– Som ungt universitet betyr disse tildelingene mye. De bidrar til å bygge omdømme og nettverk og gi fagmiljøene ved institusjonen økt synlighet. Forskningsresultatene vil på sikt bidra til å flytte kunnskapsgrensene innenfor disse feltene. Slik er disse tildelingene ikke bare viktige for institusjonen, men også for lærerutdanningene nasjonalt og internasjonalt.

– Det er en stor innsats som ligger bak disse tildelingene, så det er flott å se at det gir resultater, sier Paulson.

Lærerkvalifikasjoner for det 21. århundre

Monica Johannesen

Dosent Monica Johannesen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning skal lede arbeidet med lærerkvalifikasjoner for det 21. århundre – lærernes profesjonsfaglige kompetanse.

Hun får nå millioner av kroner i støtte over fire år fra Norges Forskningsråd fra januar 2019.

– Og tenk å få tilslag på første forsøk, sier Johannesen. – Det er flott. Det betyr at vi kan gå fra pilotering, som vi holder på med nå om dagen, til reell implementering av prosjektet.

– Vi er allerede i gang med noen av «arbeidspakkene» i studien. Vi holder på å utvikle instrumenter for å undersøker studenters forståelse av lærerens profesjonsfaglig kompetanse, og vi jobber med en systematisk kunnskapsoversikt for begrepet profesjonsfaglig kompetanse for lærere. Tildelingen gjør av vi får ekstra ressurser til dette og kan komme ordentlig i gang.

– For meg betyr det at jeg kan gå i gang å lede og planlegge et prosjekt med ressurser i stedet for god vilje

Lærernes profesjonsfaglige kompetanse

Prosjektet omfatter læreres profesjonsfaglige kompetanse, og studier av hvordan dette er implementert i tre fagovergripende søyler i den nye masterutdanningen. Disse søylene omfatter kunnskapsområdene mangfoldskompetanse, forskningskompetanse og digital kompetanse.

– Forskningen i prosjektet vil fokusere på hvordan disse kunnskapsområdene kan utvikles på ulike læringsarenaer, slik som campus-basert undervisning og praksis, sier Johannesen. – Derfor er noen av våre praksisskole forskningspartnere i prosjektet.

Johannesen mener prosjektet er viktig fordi det setter fokus på de fagovergripende delene av lærerutdanningen og ikke bare de enkelt fag.

– Vi ønsker å finne ut hvordan fagovergripende emner og ulike læringsarenaer bidrar til lærerstudenten utvikling av den komplekse kunnskap som de må inneha for å fungere som lærer i framtidens skole (21st Century skills).

– Prosjektet er også i tråd med strategier og målsettinger for kvalitet i lærerutdanningen (Lærerutdanning 2025), hvor nettopp mangfoldskompetanse, forskningsbasert utdanning og digitalisering framheves

I arbeidet med FINNUT-søknaden hadde Johannesen med seg dosentene Bjørn Smestad og Hanne Christensen i en skrivegruppe.

I tillegg til disse tre deltar flere andre fagpersoner fra instituttet i prosjektet. Det er professorene Leikny Øgrim og Ove Edvard Hatlevik, og førstelektorene Kirsten Thorsen, Hanne Fossum og Simon Michelet. I tillegg er Harald Jarning fra Iped ved UiO med og Birgitte Lund Nielsen fra VIA Århus, og Skedsmo kommune og praksislærere fra skolene Bråtejordet, Sten Tærud og Tæruddalen 

Matematikkundervisning for alle

Yvette Solomon

– Nå får vi muligheter til å gjør en forskjell når det gjelder matematikkundervisning i Norge, sier professor II Yvette Solomon ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hun skal lede prosjektet Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment .

– Prosjektet vårt vil kunne hjelpe oss til å forstå mer av hva som skjer i matematiske klasserom over hele landet. Målet vårt er å forstå hvordan skoler og lærere arbeider med elevene sine på alle nivåer, og å arbeid sammen med dem for å utvikle en inkluderende matematikkundervisning for alle. Vi håper å finne fram til metoder som kan gjøre lærerne i stand til å utvikle problemløsning og resonerende ferdigheter hos alle elever uavhengig av bakgrunn.

IMaT står for Inclusive Mathematics Teaching , og målet er å øke tilgangen til matematikk for alle elever og studenter. Prosjektet skal bygge på veletablert arbeid og tradisjoner når det gjelder pensum og pedagogikk.

– Internasjonale tester viser at mange studenter ikke når sitt potensiale i matematikk. Tilgang til matematikk er et rettighetsspørsmål som vi trenger å gjøre noe med, sier Solomon.

Prosjektet vil gå over fire år, og det er fagpersoner både fra SPS og fakultet LUI involvert i de fem ulike arbeidspakkene. Fra SPS deltar professor Håvard Helland, førsteamanuensis Sølvi Mausethagen og førsteamanuensis Øyvind Wiborg. 

Fra pedagogikk ved lærerutdanningen deltar førsteamanuensis Cecilie Dalland og førstelektor Hege Knudsmoen, sammen med matematikktemaet: førsteamanuensis Elisabeta Eriksen, førstelektor Ida Heiberg Solem, førsteamanuensene Bodil Kleve, Annette Hessen Bjerke og James Gray, universitetslektor Aina Fossum og stipendiatene Trine Foyn og Sigrun Holmedal.

I tillegg vil prosjektet arbeide med et tema med matematikklærere ved Manchester Metropolitan University der Solomon er tilknyttet.

Musikkutdanning for fremtiden

I prosjektet om musikkutdanning for fremtiden er Høgskolen på Vestlandet prosjektleder.  Her handler det om modernisering av musikklærerutdanningen ved grunnskolelærerlærerutdanningene, men også om utvikling av musikkfaget i skolen.

Prosjektet vil utvikle utforskende, innovative og studentaktive undervisningsmetoder og nytt undervisningsinnhold, blant annet gjennom utvidet bruk av digitale ressurser.         

Fra fakultet LUI deltar professor Jan Sverre Knudsen og førsteamanuensene Hanne Fossum og Bendik Fredriksen.

Dette er et aksjonsforskningsprosjekt som først vil kartlegge status quo for musikklærerutdanningene i dagens Norge ved blant annet å fremskaffe et bilde av hvilke verdier og ideologier som finnes i læreplanene til grunnskolelærerutdanningene i musikk, i utlysningstekster til musikklærerstillinger og så videre.

Også musikklærerstudenters sosioøkonomiske bakgrunn, deres motivasjon for valg av utdanning, og deres verdier, holdninger og ambisjoner for fremtidig yrkesutøvelse vil kartlegges. I denne første arbeidspakken, og i siste oppsummerende runde av prosjektet, er Jan Sverre Knudsen særlig involvert.

I neste ledd av prosjektet vil utforske nye former for samarbeidslæring mellom lærere, studenter og profesjonelle musikere, videre skape rom for danning og kritisk refleksjon i undervisningen i lærerutdanningen, blant annet gjennom bruk av filosofiske tekster og dialog og gjennom å trekke inn internasjonale perspektiver fra kritisk pedagogisk forskningslitteratur. Slik vil dette promotere musikklærerstudenters agentskap med tanke på utviklingen av deres profesjonelle identitet som musikklærere i grunnskolen og deres endringsevne i fremtidens skole. Her er Hanne Fossum spesielt involvert.      

Når det gjelder hvilke implikasjoner disse aksjonene får for valg av innovativt undervisningsinnhold, læringsmål og nye vurderingsformer i musikkfaget, kommer Bendik Fredriksen spesielt inn.