HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Unges framtidsvisjoner for Selbak torv i Fredrikstad

Hva er et torg? Hva kan et torg tilby barn og unge? Hvilken rolle kan torget spille i et lite lokalsamfunn som ligger tett på en mellomstor by?

Silje Handeland, Ingar Brattbakk Publisert:

Hvordan er det mulig å revitalisere et torg som en gang var preget av yrende virksomhet og folkeliv men som de senere årene på mange måter har blitt liggende i en bakevje? Og særlig: hvilken rolle kan torget få som møtested for barn og unge? Dette var utgangs­punktet for et medvirkningsopplegg der barn og unge på Sellebakk i Fredrikstad skulle få uttrykke sine ønsker og drømmer for sitt lokale torg. Rapporten er nå tilgjengelig.

Sellebakk er et lite sted ved Glommas bredd i Fredrikstad kommune. Fram til sammenslåing med Fredrikstad kommune i 1994 var Sellebakk administrasjonssenteret i Borge kommune, og både rådhus og et yrende næringsliv var konsentrert rundt Selbak torv. Siden den gang har Sellebakk vært et av Fredrikstads 21 definerte lokalsamfunn med et eget lokalsamfunnsutvalg. Selbak torv har i perioden etter kommunesammenslåingen blitt tappet for sentrale funksjoner, og selv om en del butikker og virksomheter med lange historiske røtter på stedet fortsatt ligger rundt torget, er aktiviteten i det lokale næringslivet betydelig endret og redusert. Dette henger også sammen med etableringen av Bøchmannsenteret som ligger en kilometer fra Selbak torv i krysset mellom Begbyveien og Sarpsborg­veien (fylkesvei 111). Her er flere næringsvirksomheter lokalisert med enkel atkomst fra gjennomfarts­veien, og god parkeringsdekning. Nylig har fergeforbindelsen på tvers av Glomma som knytter Sellebakk til Lisleby på motsatt bredd gjenoppstått. Langs elva er dessuten Glommastien etablert. En sti egnet for gange og sykling som går langs Glomma helt fra Fredrikstad til Sarpsborg.  

Seksjon for Kultur, Miljø og Byutvikling i Fredrikstad kommune ønsket ekstern bistand til å gjennomføre et medvirkningsopplegg for barn og unge på Sellebakk knyttet til rollen Selbak torv har som møtested i dag, og hvilke utviklingsmuligheter torget kan ha i en fremtidig stedsutvikling. I løpet av to hektiske dager i april 2016 gjennomførte forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus et medvirkningsopplegg med 46 lokale barn og ungdommer i samarbeid med Kjølberg barneskole, Borge ungdomsskole, Østsiden bibliotek, studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold og representanter fra seksjon for Kultur, Miljø og Byutvikling i Fredrikstad kommune. Dette notatet beskriver medvirkningsprosessen, og presenterer hva disse barna og ungdommene tenker om Sellebakk som sted og deres opplevelse av Selbak torv i dag og hvordan det kan bli mer attraktivt som et møtested de har lyst til å ta i bruk. Forskerne var Ingar Brattbakk (AFI), Ingrid Tolstad (AFI) og Marit Ekne Ruud (NIBR).

Funn og anbefalinger

Et tydelig funn er at både barn og unge først og fremst knytter steder til sosiale aktiviteter. De gode stedene er der hvor man har det fint sammen med venner og familier. Selv om det finnes gode steder å være i nærmiljøet savner både barn og unge steder i Sellebakkområdet hvor de kan være sammen med andre. Barna savner først og fremst steder å leke, mens ungdommene savner steder de kan henge og være med venner. De unge formulerer selv dette gjennom ulike typer utsagn om at de ønsker ‘steder å være’ og ‘noe å gjøre’.

Mange barn og unge deltar i idrettsaktiviteter lokalt på Sellebakk og hjemmet er et viktig sted for å være sammen med familie og venner. Mange ungdommer drar i dag enten inn til byen (Fredrikstad sentrum), eller de henger på Narvesen på Bøchmannsenteret (hvor det er en konflikt med en gruppe eldre som også henger der). I tillegg er det noen få som henger ved Sellebakk Pizza (pizza/kebab-sjappe nært Selbak torv), eller på Glomma Pub og Pizza (langs Glomma like ved Selbak torv). De oppholder seg ikke på disse stedene fordi de har så veldig lyst, men fordi de er de eneste stedene de har i nærmiljøet. Det tydeligste savnet vi registrerte var møteplasser for ungdom som ikke handler om organisert idrett. Det er et unisont ønske om trygge steder å henge og være sammen med venner i nærmiljøet. Dette behovet ble oftest formulert som et ønske om en fritidsklubb eller form for kafe tilpasset ungdom. 

Styrk lokale fritidstilbud for barn og unge

Den viktigste anbefalingen går ut på å styrke lokale fritidstilbud rettet mot barn og unge på Sellebakk. Tilbudet innenfor organisert idrett ser ut til å være relativt godt dekket, mens vi ser et behov for andre typer fritidsaktiviteter, både i form av organiserte og mer uorganiserte aktiviteter og møtesteder. Behovet for en lokal ungdomsklubb i form av et trygt sted å bare være sammen med venner, og som samtidig tilbyr visse aktiviteter, er stort.

Selbak torv – lite brukt, men med potensiale som tydelig midtpunkt i lokalsamfunnet

Funnene fra medvirkningsopplegget med sjette-, åttende- og niendeklassinger fra Sellebakk og nærområdene viser at Selbak torv i liten grad fungerer som et møte- eller oppholdssted for barn unge. Dette skyldes i stor grad at torget, slik det fremstår i dag, verken har tilbud og funksjoner (organiserte fritidstilbud og kommersielle tilbud) rettet mot barn og unge, eller har offentlige byrom som er tilrettelagt for bruk av disse gruppene.

Vi ser at det er et poeng å forsøke å revitalisere det historiske sentrumet på Selbak torv fordi det ville kunne bidra til styrket lokal tilhørighet, gi et tydelig møtepunkt for lokalsamfunnet og styrke de lokalhistoriske røttene og kvalitetene ved stedet.

….men det krever helhetlig tenkning og langsiktig og samlet innsats

Et hovedpoeng i vår anbefaling er imidlertid at man bør tenke bredt, helhetlig og langsiktig hvis man virkelig mener alvor med å utvikle torget som et tydelig og levende sentrum for Sellebakk. Lokalisering av en ungdomsklubb på torget bør være ett av flere tiltak som inngår i en helhetlig torgsatsing for å tiltrekke seg folk og aktivitet.  

Samarbeid mellom kommune, næringsliv og sivilsamfunn

Ut fra erfaringer fra andre steder vi har jobbet, og fra forskningslitteraturen, tror vi imidlertid at det vil være svært krevende å få til et levende torg kun med innsats fra det offentlige og sivilsamfunnet. En viktig funksjon ved et torg er handel og kommersiell virksomhet, og per i dag fremstår tilbudet av butikker og serveringssteder, som attraktivt for en relativt begrenset kundegruppe. Man bør derfor vurdere betingelser og potensiale for etablering av næringsvirksomhet samlet for hele Sellebakkområdet.

Det er etter vårt syn vanskelig å se at man kan få til en vellykket revitalisering av Selbak torv uten å ta noen næringspolitiske grep. Lokalisering og åpning for nyetableringer andre steder i området blir her viktige faktorer. Etableringen av Bøchmannsenteret (langs fylkesvei 111) ser ut til å tiltrekke seg mange lokale beboere, og antagelig også andre som passerer langs veien. Senteret står i en klar konkurranse til hva som kan etableres på Selbak torv. Det samme gjelder for det varslede nye senteret på Nabbetorp. Antagelig vil det være krevende å endre eller omgjøre på disse nyere etableringene, men deres lokalisering og profil er viktige elementer å ta hensyn til når man vurderer hva som er realistisk å få til på Selbak torv. Kanskje kan en mer bevisst satsing på nisjebutikker og spesialforretninger som vil ha appell både lokalt og fra et større omland være veien å gå. En aktiv handelsstandsforening er sentralt for å jobbe aktivt og målbevisst mot et helhetlig konsept som kan tilby en variert sammensetning av butikker og serveringsteder som vil være attraktiv både for lokale beboere og kunder fra et større omland.

 

Tilgjengeligheten til Selbak torv – kollektiv, gang, sykkel og parkering

På tross av relativt god kollektivdekning med ferge- og bussforbindelse og at torget er omkranset av tettbygde boligområder i gang- og sykkelavstand er nok parkeringsdekningen til dels avgjørende for å trekke til seg et tilstrekkelig antall torgbrukere. Ikke minst er dette en relevant faktor for næringslivet i konkurranse med øvrige næringsklynger i området. I tråd med overordnede prinsipper for reduksjon av bilbruk, og at flere hverdagsreiser skal gjøres ved å gå, sykle eller ved å bruke kollektivtransport er det krevende, men også helt sentralt, å finne den rette balansen når det gjelder å legge til rette for parkering i tilknytning til Selbak torv. Ideene om å styrke og utvide fergetilbudet med hyppigere avganger og forbindelse inn til Fredrikstad sentrum anser vi som svært gode. Det kan ha stor positiv betydning både for lokalbefolkningen og økt tilstrømning til torget og virksomhetene der.    

Lokalisering av Østsiden bibliotek

Et sentralt funn er at Østsiden bibliotek som nylig er etablert ved Bøchmannsenteret raskt har etablert seg som et svært viktig og mye brukt sted for sjetteklassingene ved Kjølberg skole. Biblioteket har også en bevisst satsing på å fungere som et sosialt møtested i lokalsamfunnet med klare ambisjoner om å være en arena for integrering. Biblioteket ser ut til å fylle en viktig funksjon for mange barn som møtested hvor man kan bruke PCer med tilgang til internett, gjøre lekser og bare være med venner. Vårt inntrykk er at det i dag delvis fyller funksjonen som en fritidsklubb for mange av barna i barneskolealder. I tillegg er biblioteket såkalt meråpent slik at personer over 18 år som har registrert seg og fått adgangskort og kode kan bruke det som et selvbetjeningsbibliotek også når det ikke er personale tilstede. Biblioteket var fram til nedleggelsen i 2010 lokalisert på Selbak torv og det lokale engasjementet for gjenåpning har vært stor. Bibliotekets flytting til Bøchmannsenteret illustrerer den tidligere omtalte funksjonstømmingen av Selbak torv, og den tilsvarende påfyllingen av funksjoner ved Bøchmannsenteret som bidrar til at Sellebakks «tyngdepunkt» er blitt mindre tydelig og fremstår som mer spredt. Vi vil ikke komme med en klar anbefaling angående bibliotekets lokalisering – nåværende beliggenhet og bygningsfasiliteter har åpenbart noen fordeler – men bare minne om at et velfungerende lokalbibliotek (som sosialt møtested for mange grupper, arena for integrering, utstillingsvirksomhet, kulturhistorie, osv) spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet og dagens lokalisering gjør det enda mer krevende å få til et vitalt «downtown» rundt Selbak torv.

 

Tittel: Et sted å være, noe å gjøre. Unges fremtidsvisjoner for Selbak torv.

Forfattere: Ingar Brattbakk, Ingrid Tolstad, Marit Ekne Ruud.

FoU-resultat 2016:04.