HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Vil vite hva sykepleielærerne mener

Nå har endelig norske sykepleielærere sjansen til å si hva de mener om hvordan arbeidsplassen organiserer utdanningen. Senter for profesjonsstudier står bak Norges første undersøkelse som gir alle sykepleielærere en stemme.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
Bente Abrahamsen på kontoret

Det er krevende å jobbe med sykepleie i dag. Et stadig mer komplekst samfunn stiller nye krav til utdanningen, som må endres i takt med samfunnets forventninger og behov. 

Din mening teller

Det lite kunnskap i Norge om hvordan sykepleierutdanningene i landet styres og organiseres. Hva fungerer i utdanningene, og hva fungerer ikke? Norsk Sykepleierforbund har tatt initiativ til en ny undersøkelse som skal gi noen svar på disse spørsmålene.

– I dag måles utdanningene på studentenes vurderinger i studiebarometeret. De ansatte har hatt få muligheter til å uttale seg. Vi vet altså mer om hva studentene mener enn de ansatte, sier prosjektleder Bente Abrahamsen.

Hun er professor ved Senter for profesjonsstudier og ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen.

En elektronisk survey er sendt ut til alle landets 1400 sykepleielærere, og Abrahamsen oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen.

Mulighet til å påvirke

– Vi vet altfor lite om fordelingen av roller og ansvar i utdanningen, sier hun. – Vi ønsker å vite hvordan sykepleielærerne har det i dag og hvordan de ønsker å ha det framover.

– Hvordan påvirker organiseringen av institusjonen hverdagen til de som jobber der? Vi lurer blant annet på om det er forskjeller mellom store og små utdanningsinstitusjoner, og om det er forskjell på institusjoner med mange eller få campus.

Sykepleierutdanningen er svært sammensatt. Den må finne den rette balansen mellom praksis og teori, mellom arbeidsliv og akademisk fag.

– Dette er en mulighet til å involvere seg i beslutningsprosessene ved arbeidsplassen sin, sier Abrahamsen.

– Her får sykepleielærerne muligheten til å påvirke egen virksomhet og egen hverdag.

Koblingen mellom ledelse og kvalitet

Dette er den første undersøkelsen som involverer alle sykepleierutdanningene i Norge. Det er ikke gjort noe liknende forskning i Norge hittil, og det er gjort lite forskning på utdanningsledelse generelt. Lederne ved alle sykepleierutdanningene var enige i å gi de ansatte en stemme gjennom denne undersøkelsen.

– Vi ønsker å få tak i koblingen mellom utdanningsledelse og kvalitet. Hovedoppgaven til utdanningslederne er å sikre god kvalitet i utdanningene, sier Abrahamsen.

Forskerne vet lite om de ansattes aktive bidrag til utviklingen av studiets innhold og arbeidsformer.

– Hvordan ledelsen ved sykepleierutdanningene praktiserer integrering av tilbakemeldingene de får varierer. Surveyen gir en mulighet til å få fram de ansattes stemme, samt å styrke og spre god ledelsespraksis mer jevnt i hele sykepleierutdanningen, sier Abrahamsen.

Fakta:

Spørreundersøkelsen er sendt til 1400 ansatte ved ca. 40 utdanningssteder og 16 institusjoner. Dette omfatter alle landets sykepleierutdanninger.

Surveyen er del av en større undersøkelse bestilt og finansiert av Norsk Sykepleierforbund. Det er del av et større prosjekt som skal gi ny kunnskap om de ansattes hverdag og organiseringen av sykepleierutdanningen. Senter for profesjonsstudier gjennomfører undersøkelsen.