HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Doktorgradsutvalget på institusjonsnivå

Doktorgradsutvalget er rådgivende overfor institusjonsledelsen i strategiske spørsmål. Utvalget skal fungere i samspill med studieutvalget og innenfor regelverket treffe overordnede beslutninger og gi anbefalinger som gjelder ph.d.-programmene ved OsloMet (tidligere HiOA).

Styret ved universitetet har fastsatt at OsloMet skal ha et doktorgradsutvalg på institusjonsnivå. Utvalget er rådgivende overfor ledelsen, og får delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Fra og med januar 2018  ligger møteinnkallinger og referater til møter i Doktorgradsutvalget på OpenGov.

Mandat

Doktorgradsutvalget (forkortet DGU og heretter referert til som utvalget) skal bidra til å utvikle OsloMets forskerutdanninger. Utvalget skal bidra til at OsloMet har en helhetlig strategi for forskerutdanningen, og en samfunnsrelevant portefølje av doktorgradsprogrammer som har høy kvalitet og som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart. Utvalget skal kartlegge og bidra til å utvikle utdanninger i tredje syklus av høy internasjonal kvalitet, i tråd med krav til akkreditering som universitet i Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften.

Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra rektor og gi råd til institusjonsledelsen i strategiske spørsmål knyttet til forskerutdanningene. Utvalget skal være en arena for å drøfte forskerutdanning generelt, for å diskutere sentrale forsker-utdanningspolitiske spørsmål, for å utvikle OsloMets forskerutdanninger ut fra erfaringer og resultater og ut fra anerkjente nasjonale og internasjonale standarder. Utvalget skal selv initiere utredninger på de områder utvalget finner nødvendig.

Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra rektor  til å

 • utarbeide og forvalte overordnet regelverk, felles retningslinjer og rutiner for forskerutdanningene ved OsloMet.
 • treffe overordnede beslutninger og anbefalinger som gjelder doktorgradsstudiene ved OsloMet
 • godkjenne programplaner og emneplaner for studier på ph.d.-nivå og vesentlige endringer i slike planer
 • initiere og koordinere utvikling av felles-elementer i doktorgradsstudiene

Doktorgradsutvalget skal gi råd til rektor om

 • en helhetlig plan for å sikre og videreutvikle kvalitet i forskerutdanningene, i tråd med institusjonens strategi
 • samvirke og koordinering av forskerutdanningene
 • planer og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet på doktorgradsstudiene
 • årsplaner og budsjettiltak som omhandler forskerutdanningene
 • høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde
 • utredningsøknader for utvikling av nye doktorgradsstudier
 • etablering eller avvikling av doktorgradsstudier. Ved saker som omhandler etablering og avvikling av studier i tredje syklus gjøres dette sammen med UU
 • forskerutdanning, og sakene som omhandler forskerutdanningene i institusjonens årlige kvalitetsrapport og dens oppfølging

Utvalget skal behandle og levere til Utdanningsutvalget en årlig rapport om kvaliteten og kvalitetsarbeidet ved institusjonens doktorgradsprogrammer.

Utvalget suppleres med tre medlemmer, hvor minst en studentrepresentant, fra Utdanningsutvalget med kompetanse for tilsyns- og kvalitetsarbeid ved behandling av følgende saker:

 1. Godkjenning av programplaner og emneplaner for studier på ph.d.-nivå.
 2. Godkjenning av vesentlige endringer i programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå.

Beslutningsmyndighet til prorektor for FoU

Rektor delegerer følgende beslutningsmyndighet til prorektor for FoU:

 • Planer og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet i ph.d.-studier og FoU-virksomheten.
 • Samvirke og koordinering av forskerutdanningene og forskningen.
 • Utredningsøknader for utvikling av nye ph.d.-program og nye forskningsområde.

Sammensetning

Doktorgradsutvalget på institusjonsnivå skal ha ti til tretten medlemmer med følgende sammensetning:

 1. Prorektor for FoU, utvalgsleder.
 2. Programlederne for doktorgradsstudiene.
 3. Én representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to.
 4. Én representant fra administrasjonen ved doktorgradsstudiene.
 5. Fire representanter for ph.d.-studentene.
 6. Én ekstern representant.

Forskningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget.

Rektor er gitt fullmakt til å oppnevne utvalgsmedlemmene og supplere utvalget på institusjonsnivå i oppnevningsperioden. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for alle medlemmer. Sammensetning av utvalget skal være i samsvar med reglene i Likestillingslovens § 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg.

Publisert: Oppdatert: