HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

FoU-utvalget ved HiOA

FoU-utvalget på institusjonsnivå ved høgskolen er rådgivende ovenfor ledelsen, og har fått delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har fastsatt at høgskolen skal ha et FoU-utvalg på institusjonsnivå. Utvalget er rådgivende overfor ledelsen og er delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Mandat

Utvalget (forkortet FoUU og heretter referert til som utvalget) skal bidra til å utvikle HiOAs FoUog innovasjonsarbeid. Utvalget skal bidra til at HiOA har en helhetlig FoU- og innovasjonsstrategi
og en samfunnsrelevant portefølje av forskningsmiljøer som har høy kvalitet og som reflekterer HiOAs faglige profil og egenart. Utvalget skal kartlegge og bidra til å utvikle FoU av høy internasjonal kvalitet, i tråd med krav til akkreditering som universitet i Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften. Utvalget skal bla gjennom kontakt med Utdanningsutvalget sikre god kobling mellom FoU og utdanning. Det skal legge til rette for at det forskes på spørsmål som er relevante for utdanningene og på forhold som bidrar til økt kvalitet i disse.

Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra rektor og gi råd til institusjonsledelsen i strategiske spørsmål knyttet til FoU-utviklingen. Utvalget skal være en arena for å diskutere politiske, strategiske og faglige sider. ved forskning, utviklingsarbeid og innovasjon, og for å vurdere erfaringer og resultater.

Utvalget skal selv initiere utredninger på de områder utvalget finner nødvendig.

Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra rektor til å:

 • Fastsette mandat for og sammensetning av høgskolens publiseringsutvalg
 • Fordele midler under FoU-utvalgets område, etter styrets vedtak og rektors nærmere bestemmelser
 • Forvalte høgskolens interne stipendpolitikk

FoU-utvalget skal gi råd til rektor om:

 • En helhetlig FoU-plan i tråd med institusjonens strategi
 • Fordeling av rekrutteringsstillinger
 • Samvirke og koordinering av forskningen
 • Planer og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet på institusjonens FoU
 • Årsplaner og budsjettiltak som omhandler FoU-virksomheten
 • Høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde
 • Utredningssøknader for utvikling av nye forskningsområder

Utvalget skal behandle og levere til rektor en årlig rapport om institusjonens forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid

To ganger årlig skal FoUU ha fellesmøte med UU.

Beslutningsmyndighet til prorektor for FoU

Rektor delegerer følgende beslutningsmyndighet til prorektor for FoU:

 • Planer og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet i ph.d.-studier og FoU-virksomheten
 • Samvirke og koordinering av forskerutdanningene og forskningen
 • Utredningssøknader for utvikling av nye ph.d.-program og nye forskningsområde

Sammensetning

FoU-utvalget på institusjonsnivå har følgende sammensetning:

 • Prorektor for FoU, utvalgsleder
 • Én representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to
 • Én representant fra FoU-administrasjon på nivå to
 • Én representant fra bibliotek- og læringssenter
 • To representanter fra studentene, og én for ph.d.-studentene
 • To eksterne representanter

Forskningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget.

Rektor har fått fullmakt til å oppnevne utvalgsmedlemmene og supplere utvalget på institusjonsnivå i oppnevningsperioden. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for alle medlemmer. Sammensetning av utvalget skal være i samsvar med reglene i likestillingslovens § 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg.

Publisert: Oppdatert: