HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsetisk utvalg

Styret for høgskolen har fastsatt at OsloMet skal ha et Forskningsetisk utvalg på institusjonsnivå. Det behandler enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved høgskolen.

Det er vedtatt at Forskningsetisk utvalg skal ha følgende mandat og sammensetning:

Mandat

i) Forskningsetisk utvalg skal være underlagt rektor og rapporterer til rektor.

ii) Rektor delegerer myndighet til utvalget i følgende enkeltsaker:

(1) Utvalget skal behandle og gi uttalelse i enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som

  • har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved høgskolen og  
  • er forelagt av ledelsen ved høgskolen, dekan/senterleder, og av enkeltpersoner.

Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.

(2)  Utvalget skal arbeide for at forskningen ved OsloMet foregår innenfor rammene av nasjonale lover, etiske retningslinjer for forskning ved OsloMet og retningslinjer utformet av de nasjonale forskningsetiske komiteene. Utvalget skal holde seg orientert om nasjonale og internasjonale forskningsetiske spørsmål.

Utvalget skal:

  • bidra til at forskningsetiske spørsmål inngår som en del av opplæringen på alle nivåer ved OsloMet,
  • rådgi om forskningsetikk knyttet til OsloMets forskning
  • fremme forslag til tiltak som skjerper bevisstheten om forskningsetiske spørsmål blant OsloMets ansatte og studenter.

Sammensetning

Forskningsetisk utvalg skal ha fem representanter: 

a) Ekstern leder (jurist)

b) 2 eksterne UF-representanter med betydelig relevant forskningserfaring. Nestleder for utvalget oppnevnes blant en av disse.

c) 3 eksterne vararepresentanter, UF

d) 2 interne UF-representanter med to vararepresentanter

Prorektor for forskning og utvikling eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget.

Retningslinjer

Høgskolens styre  har fastsatt retningslinjer som skal gjelde for Forskningsetisk utvalgs arbeid ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved HiOA.

Publisert: Oppdatert: